งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อในการประชุม 1. เปรียบ e-book ปี 54 กับปัจจุบัน 2. แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3. ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้บริการ CLT 2

3 เปรียบ e-book CRC ปี 54 กับ ปี 55 3

4 เปรียบเทียบการใช้ CRC Netbase ปี Titl es JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec Title Title

5 เปรียบเทียบการใช้ CRC Netbase ปี

6 เปรียบเทียบการใช้ ThaiLis ปี Reference Database ปี 2011 ปี 2012 ABI/INFORM ACM ACS IEEE/IEE ProQuest SpringerLink ISI Academic Search CASC ERC Wilson EMERALD ScienceDirect

7 เปรียบเทียบการใช้ ThaiLis ปี

8 แสดงความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ 8

9 ผู้กรอกแบบสอบถาม จากแบบสอบถาม 55 ชุดที่เก็บได้มาจาก 4 คณะ ดังนี้  วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน เป็น นักศึกษาปริญญาตรี  เทคโนโลยีคหกรรมจำนวน 1 คน เป็น นักศึกษาปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 3 คนเป็น นักศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 28 คน เป็น นักศึกษาป. บัณฑิต 9

10 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 10

11 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 11

12 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 1. การให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ง่ายต่อการ เข้าใจ  พอใจมากที่สุด 18 คน  พอใจมาก 28 คน  พอใจปานกลาง 8 คน 2. หลังจากได้รับคำแนะนำท่านสามารถเข้า ใช้งานได้  พอใจมากที่สุด 15 คน  พอใจมาก 33 คน  พอใจปานกลาง 7 คน 12

13 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 3. ท่านสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานฐานข้อมูลอื่น ๆ  พอใจมากที่สุด 18 คน  พอใจมาก 29 คน  พอใจปานกลาง 8 คน 4. สถานที่ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม  พอใจมากที่สุด 12 คน  พอใจมาก 27 คน  พอใจปานกลาง 14 คน  พอใจน้อย 2 คน 13

14 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 5. มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับการ สืบค้น  พอใจมากที่สุด 8 คน  พอใจมาก 22 คน  พอใจปานกลาง 17 คน  พอใจน้อย 7 คน  พอใจน้อยที่สุด 1 คน 6. บรรยากาศภายในห้องเหมาะสมแก่การ ค้นคว้า  พอใจมากที่สุด 16 คน  พอใจมาก 25 คน  พอใจปานกลาง 14 คน 14

15 แหล่งข่าวการให้บริการ ( เลือกได้ มากกว่า 1) 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 28 คน 2. เว็บไซต์ห้องสมุด 14 คน 3.Facebook ห้องสมุด 8 คน 4. อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / เพื่อน 42 คน 5. เคาร์เตอร์บริการ 4 คน 15

16 ส่วนที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุด ( เลือกได้ มากกว่า 1) 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC)33 คน 2. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 13 คน 3. ฐานข้อมูล e-Book 17 คน 4. ฐานข้อมูลข่าว 11 คน 5. บริการเครือข่าย VPN 6 คน 16

17 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่เข้าใช้บริการ บ่อยที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) ฐานจำนวน ACS3 ACM4 Emerral4 ABI13 ISI10 EBSCO10 ProQuest5 Springer Link2 ScienceDirect2 IEEE/IET9 ThaiLis (TDC)11 Research.rmutt10 Repository3 17

18 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่เข้าใช้บริการ บ่อยที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) 18

19 ฐานข้อมูล e-Book ที่เข้าใช้บริการบ่อย ที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) ฐานจำนวน CRC NetBase12 eBrary21 Emerral4 ScienceDirect4 Springer Link3 19

20 ฐานข้อมูล News Clipping ที่เข้าใช้ บริการบ่อยที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) ฐานจำนวน Matichon26 iQNewsClip13 20

21 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการแนะนำฐานฯ นักศึกษา ป. บัณฑิตคณะครุศาสตร์ เสนอ ว่า น่าจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ และเร็วกว่านี้ จาก ป. บัณฑิต 2. ใจดี

22 โปรแกรมพัฒนาทักษะ CLT 22

23 ปรับรายชื่อ admin สนธยา – da 2. จิรภา – jirapa 3. พรทิพย์ -porntip

24 แจ้งบทเรียนซ้อน 1 บทเรียน 24

25 ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้บริการ CLT 1. ขอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2. อยู่ระหว่างรอรายชื่อจาก สวท.*** 3. เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ ( กำหนดรหัส การเข้าใช้แบบ wifi) 4. กรณีมีเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาอื่น ติดต่อที่ เคาร์เตอร์บริการชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 25

26 แจ้งการดำเนินงานระบบห้องสมุด อัตโนมัติ 1. นำข้อมูลผู้ใช้เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  นำข้อมูลที่ได้จากแผนกฐานข้อมูลฯ ส่งให้ผู้ดูแล ระบบ  โดยกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านด้วย • รหัสเข้า opac : รหัสนักศึกษา • รหัสผ่าน เป็น 6 ตัวหลังบัตรประชาชน ( ตามเดิม ) • ส่วนรหัสสมาชิกจะเป็นรหัสบัตรประชาชน เ  ขอให้นำเข้าก่อนวันที่ 5 มิถุนายน ส่งข้อมูลหนังสือสำรวจได้เข้าระบบในวันที่ 25 พฤษภาคม มีการปรับรายงานการสำรวจหนังสือ 4. ขอให้ปรับ CallNo. ให้โดยระบุเงื่อนไข 5. ขอปรับข้อมูลหนังสือเก่าออกจากระบบ ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 26

27 ข้อคำถาม 27


ดาวน์โหลด ppt 5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google