งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อในการประชุม 1. เปรียบ e-book ปี 54 กับปัจจุบัน 2. แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3. ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้บริการ CLT 2

3 เปรียบ e-book CRC ปี 54 กับ ปี 55 3

4 เปรียบเทียบการใช้ CRC Netbase ปี 2011 -2012 4 Titl es JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec Title 2011 101082847237020327687903731631230225 Title 2012 77457441913000000000

5 เปรียบเทียบการใช้ CRC Netbase ปี 2011 -2012 5

6 เปรียบเทียบการใช้ ThaiLis ปี 2011 -2012 Reference Database ปี 2011 ปี 2012 ABI/INFORM94902359 ACM2529446 ACS1105590 IEEE/IEE6757014231 ProQuest132697089 SpringerLink5314794 ISI942473 Academic Search779847 CASC431277 ERC519529 Wilson35882668 EMERALD775265 ScienceDirect5613354113 6

7 เปรียบเทียบการใช้ ThaiLis ปี 2011 -2012 7

8 แสดงความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ 8

9 ผู้กรอกแบบสอบถาม จากแบบสอบถาม 55 ชุดที่เก็บได้มาจาก 4 คณะ ดังนี้  วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน เป็น นักศึกษาปริญญาตรี  เทคโนโลยีคหกรรมจำนวน 1 คน เป็น นักศึกษาปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 3 คนเป็น นักศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 28 คน เป็น นักศึกษาป. บัณฑิต 9

10 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 10

11 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 11

12 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 1. การให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ง่ายต่อการ เข้าใจ  พอใจมากที่สุด 18 คน  พอใจมาก 28 คน  พอใจปานกลาง 8 คน 2. หลังจากได้รับคำแนะนำท่านสามารถเข้า ใช้งานได้  พอใจมากที่สุด 15 คน  พอใจมาก 33 คน  พอใจปานกลาง 7 คน 12

13 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 3. ท่านสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานฐานข้อมูลอื่น ๆ  พอใจมากที่สุด 18 คน  พอใจมาก 29 คน  พอใจปานกลาง 8 คน 4. สถานที่ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม  พอใจมากที่สุด 12 คน  พอใจมาก 27 คน  พอใจปานกลาง 14 คน  พอใจน้อย 2 คน 13

14 ความพึงพอใจต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่ 5. มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับการ สืบค้น  พอใจมากที่สุด 8 คน  พอใจมาก 22 คน  พอใจปานกลาง 17 คน  พอใจน้อย 7 คน  พอใจน้อยที่สุด 1 คน 6. บรรยากาศภายในห้องเหมาะสมแก่การ ค้นคว้า  พอใจมากที่สุด 16 คน  พอใจมาก 25 คน  พอใจปานกลาง 14 คน 14

15 แหล่งข่าวการให้บริการ ( เลือกได้ มากกว่า 1) 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 28 คน 2. เว็บไซต์ห้องสมุด 14 คน 3.Facebook ห้องสมุด 8 คน 4. อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / เพื่อน 42 คน 5. เคาร์เตอร์บริการ 4 คน 15

16 ส่วนที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุด ( เลือกได้ มากกว่า 1) 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC)33 คน 2. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 13 คน 3. ฐานข้อมูล e-Book 17 คน 4. ฐานข้อมูลข่าว 11 คน 5. บริการเครือข่าย VPN 6 คน 16

17 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่เข้าใช้บริการ บ่อยที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) ฐานจำนวน ACS3 ACM4 Emerral4 ABI13 ISI10 EBSCO10 ProQuest5 Springer Link2 ScienceDirect2 IEEE/IET9 ThaiLis (TDC)11 Research.rmutt10 Repository3 17

18 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่เข้าใช้บริการ บ่อยที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) 18

19 ฐานข้อมูล e-Book ที่เข้าใช้บริการบ่อย ที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) ฐานจำนวน CRC NetBase12 eBrary21 Emerral4 ScienceDirect4 Springer Link3 19

20 ฐานข้อมูล News Clipping ที่เข้าใช้ บริการบ่อยที่สุด ( เลือกได้มากกว่า 1) ฐานจำนวน Matichon26 iQNewsClip13 20

21 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการแนะนำฐานฯ 21 1. นักศึกษา ป. บัณฑิตคณะครุศาสตร์ เสนอ ว่า น่าจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ และเร็วกว่านี้ จาก ป. บัณฑิต 2. ใจดี

22 โปรแกรมพัฒนาทักษะ CLT 22

23 ปรับรายชื่อ admin 23 1. สนธยา – da 2. จิรภา – jirapa 3. พรทิพย์ -porntip

24 แจ้งบทเรียนซ้อน 1 บทเรียน 24

25 ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้บริการ CLT 1. ขอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2. อยู่ระหว่างรอรายชื่อจาก สวท.*** 3. เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ ( กำหนดรหัส การเข้าใช้แบบ wifi) 4. กรณีมีเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาอื่น ติดต่อที่ เคาร์เตอร์บริการชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 25

26 แจ้งการดำเนินงานระบบห้องสมุด อัตโนมัติ 1. นำข้อมูลผู้ใช้เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  นำข้อมูลที่ได้จากแผนกฐานข้อมูลฯ ส่งให้ผู้ดูแล ระบบ  โดยกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านด้วย • รหัสเข้า opac : รหัสนักศึกษา • รหัสผ่าน เป็น 6 ตัวหลังบัตรประชาชน ( ตามเดิม ) • ส่วนรหัสสมาชิกจะเป็นรหัสบัตรประชาชน เ  ขอให้นำเข้าก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2555 2. ส่งข้อมูลหนังสือสำรวจได้เข้าระบบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 3. มีการปรับรายงานการสำรวจหนังสือ 4. ขอให้ปรับ CallNo. ให้โดยระบุเงื่อนไข 5. ขอปรับข้อมูลหนังสือเก่าออกจากระบบ ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 26

27 ข้อคำถาม 27


ดาวน์โหลด ppt 5 มิถุนายน 2555 แผนกพัฒนาสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google