งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาฐานข้อมูล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ความเป็นมา การให้บริการตอบคำถาม
และช่วยการค้นคว้า ในปัจจุบัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 และชั้น 3

3 msn ความเป็นมา (ต่อ) โทรศัพท์

4 ปัญหาของการวิจัย ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่สามารถสืบค้นคำถามและ คำตอบจากเครื่องมือใด ๆ

5 จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการ ค้นคว้าแบบออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ปฏิบัติงาน ประชากร ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2552 ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการ จำนวน 200 คน

7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย
1. กำหนดปัญหา 2. ศึกษาความต้องการ

8 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย
3. ศึกษา สำรวจ และคัดเลือกสารสนเทศคำถามและคำตอบ จากช่องทางต่าง ๆ

9 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย
4. วิเคราะห์ระบบ

10 ฐานข้อมูลบริการตอบคำถาม
ผลที่ได้ ฐานข้อมูลบริการตอบคำถาม ถามตอบบรรณารักษ์ คำถามที่พบบ่อย

11 ผลที่ได้ ผู้ถาม ผู้ตอบ

12 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบออนไลน์ 2. แบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3. แบบสอบถามสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

13 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2552 ผู้ใช้บริการ จำนวน 200 คน ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2552

14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้เชี่ยวชาญ : ระดับมาก ผู้ปฏิบัติงาน : ระดับมาก ผู้ใช้บริการ : ระดับมาก

16 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ 2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม 3. ควรมีการบันทึกสารสนเทศเก็บไว้ใน Server ด้วย 4. ควรนำเสนอสารสนเทศให้ทันสมัย ปรับปรุงสม่ำเสมอ

17 ประโยชน์ที่ได้ 1. สร้างนวัตกรรมใหม่ในบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า แบบออนไลน์ 2. เพิ่มช่องทางการบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า แบบออนไลน์ 3. เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ

18 ประโยชน์ที่ได้ (ต่อ) 4. นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในเครือข่ายความร่วมมือ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดอุดมศึกษา

19 จบการนำเสนอ      


ดาวน์โหลด ppt บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google