งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ความเป็นมา  การให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า ใน ปัจจุบัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  บริการตอบคำถามและช่วยการ ค้นคว้า ชั้น 2 และชั้น 3

3  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ทางโทรโทรศัพท์, MSN ฯลฯ ความเป็นมา (ต่อ) ms n โทรศั พท์

4 ปัญหาของการวิจัย - ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถสืบค้นคำถามและ คำตอบจากเครื่องมือใด ๆ

5 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลบริการตอบ คำถามและช่วยการ ค้นคว้าแบบออนไลน์ ของสำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2552 ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน ผู้ใช้บริการ จำนวน 200 คน

7 1. กำหนด ปัญหา 2. ศึกษาความ ต้องการ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

8 3. ศึกษา สำรวจ และคัดเลือก สารสนเทศคำถามและคำตอบจาก ช่องทางต่าง ๆ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

9 4. วิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

10 ผลที่ได้ ถาม ตอบ บรรณา รักษ์ ฐานข้อมูล บริการตอบ คำถาม คำถามที่ พบบ่อย

11 ผลที่ได้ ผู้ถาม ผู้ตอบ

12 1. ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบออนไลน์ 3. แบบสอบถามสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 2. แบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

13  ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน ตั้งแต่ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552  ผู้ใช้บริการ จำนวน 200 คน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552

14  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

15 ผู้ใช้บริการ : ระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้เชี่ยวชาญ : ระดับมาก ผู้ปฏิบัติงาน : ระดับมาก

16 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ 2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม 3. ควรมีการบันทึกสารสนเทศเก็บ ไว้ใน Server ด้วย 4. ควรนำเสนอสารสนเทศให้ ทันสมัย ปรับปรุงสม่ำเสมอ

17 1. สร้างนวัตกรรมใหม่ในบริการ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้าแบบ ออนไลน์ 2. เพิ่มช่องทางการบริการตอบ คำถามและช่วยค้นคว้า แบบออนไลน์ 3. เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ

18 4. นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ในเครือข่ายความร่วมมือ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดอุดมศึกษา

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google