งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเทียบโอนและการเปลี่ยนตำแหน่ง จาก ระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่งของ ข้าราชการในมหาวิทยาลัย โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันศุกร์ที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเทียบโอนและการเปลี่ยนตำแหน่ง จาก ระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่งของ ข้าราชการในมหาวิทยาลัย โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันศุกร์ที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเทียบโอนและการเปลี่ยนตำแหน่ง จาก ระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่งของ ข้าราชการในมหาวิทยาลัย โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 ณ อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 2 กฎหมายข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาใหม่ ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคล ดังนี้ กำหนดตำแหน่ง ไว้ 3 ประเภท กำหนดตำแหน่ง ไว้ 3 ประเภท - วิชาการ - บริหาร - ทั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทใหม่ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ประเภทใหม่ และยกเลิกระบบพีซี และยกเลิกระบบพีซี

3 3 กฎหมายข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาใหม่ กฎหมายข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาใหม่ ได้ปรับระบบบริหารงาน บุคคล ดังนี้ ( ต่อ ) ได้ปรับระบบบริหารงาน บุคคล ดังนี้ ( ต่อ ) การให้ได้รับเงินเดือน และเงิน ประจำตำแหน่งใหม่ การให้ได้รับเงินเดือน และเงิน ประจำตำแหน่งใหม่ เทียบกับข้าราชการพลเรือน ( เสนอคณะรัฐมนตรี ) เทียบกับข้าราชการพลเรือน ( เสนอคณะรัฐมนตรี ) ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่คิด เป็นเปอร์เซ็นต์ ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่คิด เป็นเปอร์เซ็นต์ เทียบการขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เทียบการขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ เดินทาง การเบิกเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ เดินทาง

4 4 โครงสร้างตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา กำหนดตำแหน่งเป็น 3 ประเภท กำหนดตำแหน่งเป็น 3 ประเภท 1. ประเภทวิชาการ ได้แก่ ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ 1. ประเภทวิชาการ ได้แก่ ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ 2. ประเภทผู้บริหาร 2. ประเภทผู้บริหาร - ผู้บริหารมีวาระ ( อธิการบดี ฯลฯ ) - ผู้บริหารมีวาระ ( อธิการบดี ฯลฯ ) - ผู้บริหารไม่มีวาระ ( ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี - ผู้บริหารไม่มีวาระ ( ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี สำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ) สำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า )

5 5 โครงสร้าง ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( ต่อ ) โครงสร้าง ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( ต่อ ) 3. ประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3. ประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับปฏิบัติการ ทั้ง 3 ประเภทอาจมีตำแหน่งอื่นที่ ก. พ. อ. กำหนด ทั้ง 3 ประเภทอาจมีตำแหน่งอื่นที่ ก. พ. อ. กำหนด

6 6 การเทียบตำแหน่งเพื่อปรับระบบ บริหารงานบุคคล การเทียบตำแหน่งเพื่อปรับระบบ บริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 ประเภทเทียบ กับตำแหน่งใด ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 ประเภทเทียบ กับตำแหน่งใด ของ ก. พ. เดิม ของ ก. พ. เดิม ตำแหน่งของ ก. พ. เดิมได้ปรับเป็นตำแหน่ง ใหม่ประเภทใด ตำแหน่งของ ก. พ. เดิมได้ปรับเป็นตำแหน่ง ใหม่ประเภทใด การรับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง แต่ละประเภทใหม่ การรับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง แต่ละประเภทใหม่

7 7 การปรับระบบบริหารงาน บุคคลของ ก. พ. จัดกลุ่มประเภทข้าราชการ ตามลักษณะงาน 4 ประเภท จัดกลุ่มประเภทข้าราชการ ตามลักษณะงาน 4 ประเภท บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง - บัญชีเงินเดือนไม่มีขั้นเป็นแบบช่วง อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ - บัญชีเงินเดือนไม่มีขั้นเป็นแบบช่วง อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูง 4 บัญชี และขั้นสูง 4 บัญชี - ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น เปอร์เซ็นต์ตามผลการ - ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น เปอร์เซ็นต์ตามผลการ ปฏิบัติงานและความสามารถ ปฏิบัติงานและความสามารถ - บัญชีเงินประจำตำแหน่ง 4 บัญชี - บัญชีเงินประจำตำแหน่ง 4 บัญชี การบรรจุแต่งตั้งต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 การบรรจุแต่งตั้งต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551

8 8 ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วน ราชการ ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วน ราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ กระทรวง กรม รองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ กระทรวง กรม มี 2 ระดับ ดังนี้ มี 2 ระดับ ดังนี้ - ระดับต้น - ระดับต้น - ระดับสูง - ระดับสูง ประเภทอำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วน ราชการ ประเภทอำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วน ราชการ ต่ำกว่ากรม มี 2 ระดับ ดังนี้ ต่ำกว่ากรม มี 2 ระดับ ดังนี้ - ระดับต้น - ระดับต้น - ระดับสูง - ระดับสูง กำหนดตำแหน่ง 4 ประเภทไว้ ดังนี้

9 9 กำหนดตำแหน่ง 4 ประเภทไว้ดังนี้ ( ต่อ ) ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่ จำเป็นต้องใช้ ประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่ จำเป็นต้องใช้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มี 5 ระดับ ดังนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มี 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ - ระดับชำนาญการพิเศษ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับเชี่ยวชาญ - ระดับทรงคุณวุฒิ - ระดับทรงคุณวุฒิ

10 10 กำหนดตำแหน่ง 4 ประเภทไว้ดังนี้ ( ต่อ ) ประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ ประเภทบริหาร ประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ดังนี้ ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ดังนี้ - ระดับปฏิบัติงาน - ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน - ระดับชำนาญงาน - ระดับอาวุโส - ระดับอาวุโส - ระดับทักษะพิเศษ - ระดับทักษะพิเศษ

11 11 โครงสร้างบัญชีเงินเดือน โครงสร้างบัญชีเงินเดือน - มี 4 บัญชี - มี 4 บัญชี - กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและ ขั้นสูง - กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและ ขั้นสูง - การรับเงินเดือนกำหนดในกฎ ก. พ. - การรับเงินเดือนกำหนดในกฎ ก. พ. โครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง - มี 4 บัญชี - มี 4 บัญชี - ก. พ. วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับเงินประจำ - ก. พ. วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับเงินประจำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง - - การรับเงินประจำตำแหน่ง กำหนดในกฎ ก. พ. การปรับบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่ง การปรับบัญชีเงินเดือนและบัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่ง - ปรับไม่เกินร้อยละสิบ - ปรับไม่เกินร้อยละสิบ - ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา - ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

12 12 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน 64,340 48,700 48,700 66,480 53,690 53,690 ระดับสูง ระดับต้น 21,00014,500 10,000 ระดับสูง ระดับต้น บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 28,550

13 13 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน (ต่อ) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 50,55025,390 59,770 31,280 31,280 ระดับสูง ระดับต้น 10,000 5,600 ระดับสูง ระดับต้น บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ขั้นต่ำชั่วคราว 18,910 23,230

14 14 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน (ต่อ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 22, 22 0 7,9 40 36,0 20 14,3 30 50,5 50 21,0 80 66,4 80 41,7 20 59,7 70 29,9 00 ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญ การพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 15,60013,000 9,900 5,600 3,500 เชี่ยวชาญ ชำนาญ การพิเศษ ชำนาญการ เงินประจำตำแหน่งบัญชีเงินเดือน 6,800 12,530 18,910 23,230 28,550 ขั้นต่ำชั่วคราว

15 15 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือน (ต่อ) ตำแหน่งประเภททั่วไป 33,5 40 10,1 90 18,9 10 4,63 0 47,4 50 15,4 10 59,7 70 48,2 20 ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ บัญชีเงินเดือน 9,90 0 เงินประจำ ตำแหน่ง ทักษะพิเศษ

16 16 ประเภทบริหาร 66,4 80 53,6 90 (28, 550) 64,3 40 48,7 00 (23, 230) ระดั บสูง ระดั บ ต้น ซี 10, 11 ซี 9 ระดับ สูง ระดับ ต้น 59,7 70 31,2 80 (23, 230) 50,5 50 25,3 90 (18, 910) ซี 9 ซี 8 ประเภท อำนวยการ 66,48 0 41,72 0 (28,5 50) 59,77 0 29,90 0 (23,2 30) 36,02 0 14,33 0 (12,5 30) 22,22 0 7,940 (6,80 0) 50,55 0 21,08 0 (18,9 10) ซี 10, 11 ซี 9 ซี 8 ซี 6,7 ซี 3-5 ทรงคุณ วุฒิ เชี่ยวชา ญ ชำนาญ การ พิเศษ ชำนาญ การ ปฏิบัติก าร ประเภท วิชาการ 59, 770 48, 220 47, 450 15, 410 33, 540 10, 190 18, 910 4,6 30 ซี 7, 8 ซี 5, 6 ซี 1- 4 ทักษะ พิเศษ อาวุโส ชำนา ญงาน ปฏิบัติง าน ประเภท ทั่วไป ( ) ขั้นต่ำชั่วคราว สรุปการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ ก. พ.

17 17 การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน □ ตำแหน่งประเภทวิชาการ การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน □ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เงินเดือน 33, 54 0 6,8 00 47,4 50 12,5 30 50,5 50 15,4 10 59,7 70 23,2 30 อ.ระดับ 3-7 ผศ.ระดับ 6-8 15,60013,000 9,9005,600 5,600 3,500 เงินประจำตำแหน่ง 64,340 รศ.ระดับ 7-9 ศ. 9-10,11 ศ. 11 ศ. 10 ศ. 11 ศ. 9-10 รศ. 9 รศ. 7-8 ผศ. 8 ผศ.6-7

18 18 เงินเดือน 33,54015,410 47,45018,910 ระดับ 9 ระดับ 8 10,000 5,600 เงินประจำตำแหน่ง การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน (ต่อ) □ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ( เลขานุการคณะ กอง หรือเทียบเท่า หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ) การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน (ต่อ) □ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ( เลขานุการคณะ กอง หรือเทียบเท่า หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ) 50,55023,230 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9

19 19 เงินเดือน 22, 22 0 4,6 30 33,5 40 27,5 00 6,80 0 47,4 50 12,5 30 59,7 70 29,5 50 50, 5 5 0 23, 2 3 0 ปฏิบัติการ ระดับต้น 13,000 9,900 5,600 3,500 เงินประจำตำแหน่ง ซี 5 การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน (ต่อ) □ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน (ต่อ) □ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติการ ระดับกลาง ชำนาญการ ระดับ 6,7-8 เชี่ยวชาญ ระดับ 9 เชี่ยวชาญ พิเศษ ระดับ 10 วช. ชช.10 วช. ชช.9 วช. 8 วช. 7 ซี 7 ซี 6 ซี 1

20 20 แนวคิดการเทียบตำแหน่งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง กับของ ก.พ. ใหม่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ (ก.พ.) (ก.พ.) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ สำนักงานวิทยาเขต/ ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการคณะ หรือ เทียบเท่า ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ สำนักงานวิทยาเขต/ ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการคณะ หรือ เทียบเท่า - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ - เทียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ก.พ.) (ก.พ.) ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ - เทียบเงินเดือนประเภทวิชาการ และทั่วไป (ก.พ.) - เทียบเงินเดือนประเภทวิชาการ และทั่วไป (ก.พ.) - เงินเดือนในระหว่างช่วงขั้นต่ำและชั้นสูงของแต่ละ - เงินเดือนในระหว่างช่วงขั้นต่ำและชั้นสูงของแต่ละ ตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ (ก.พ.) ตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ (ก.พ.) - เงินประจำตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ (ก.พ.) - เงินประจำตำแหน่งเทียบประเภทวิชาการ (ก.พ.)

21 21 64,340 59,77022,230 50,55015,410 47,45012,530 33,5406,800 66,48041,720(28,550)59,77029,900(23,230) 50,55021,080(18,910) 36,02014,300(12,530) 22,2207,940(6,800) การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. ศ. 11 ศ. 9-10 รศ. 7-9 ผศ. 6-8 อ. 3-7 ตำแหน่งวิชาการ ก.พ.อ.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ. ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ( ) หมายถึง อัตราขั้นต้นชั่วคราว (เดิม) ซี 10 ซี 11 ซี 9 ซี 8 ซี 6 ซี 7 ซี 3 - 5

22 22 15,60013,000 9,9005,600 5,6003,500 15,60013,0009,900 5,600 3,500 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. ศ. 11 ศ. 9-10 รศ.7- 8 ผศ. 6-7 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ.อ.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ก.พ. ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ ผศ. 8 รศ. 9 (เดิม) ซี 11 ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7

23 23 50,55023,230 47,45018,910 33,54015,41059,77031,280(23,230)50,55025,390(18,910) การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ. ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทบริหาร ก.พ.อ. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ หรือเทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ก.พ. ระดับสูง ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับต้น ( ) หมายถึง อัตราขั้นต้นชั่วคราว (เดิม) ซี 9 บส ซี 8 บก

24 24 10,000 5,600 10,0005,600 การเทียบเงินประจำตำแหน่งปัจจุบันกับเงินประจำตำแหน่งใหม่ ก.พ. ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทบริหาร ก.พ.อ. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับ 8 ระดับต้น (เดิม) ซี 9 ซี 8

25 25 59,77028,550 50,55023,230 47,45015,410 27,50012,530 7,940-27,500,33,540 4,630-22,220 66,48041,720(28,550)59,77029,900(23,230) 50,55021,080(18,910) 36,02014,330(12,530) 7,940 – 22,220 (6,800) 4,630 – 18,910 การเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับบัญชีเงินเดือนใหม่ ก.พ. ซี 10 ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ. ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป ก.พ. ซี 9 ซี 7-8 ซี 6 ซี 3 - 6,7 ปฏิบัติการ ซี 1 - 5 ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ( ) หมายถึง อัตราขั้นต่ำชั่วคราว เชี่ยวชาญ พิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ (เดิม) ซี 10,ซี 11 ซี 9 ซี 8 ซี 6 - 7 ซี 3 - 5 ซี 1 - 4

26 26 13,000 9,900 5,600 3,500 15,60013,0009,900 5,600 3,500 การเทียบเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน และเงินประจำตำแหน่งใหม่ ก.พ. ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7 ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ พิเศษ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ พิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ (เดิม) ซี 11 ซี 10 ซี 9 ซี 8 ซี 7

27 27 สรุป โครงสร้างตำแหน่ง การรับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร 64,340 59,77022,230 50,55015,410 47,45012,530 33,5406,800 ศ. 11 ศ. 9-10 รศ. 7-9 ผศ. 6-8 อ. 3-7 ตำแหน่งวิชาการ50,55023,23047,45018,910 33,54015,410 ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 759,77028,55050,55023,230 47,45015,410 27,50012,530 7,940-27,500,33,5404,630-22,220 ซี 10 ซี 9 ซี 7-8 ซี 6 ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ซี 3-6,7 ซี 1-5

28 28 การเตรียมเพื่อปรับจากระบบซีสู่ระบบแท่ง สำรวจตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อปรับเข้าสู่ตำแหน่ง 3 ประเภท สำรวจตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อปรับเข้าสู่ตำแหน่ง 3 ประเภท - ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. - ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า - ตำแหน่งปฏิบัติการ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ - ตำแหน่งหัวหน้างาน สำรวจเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง สำรวจเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง - เงินเดือนเต็มขั้น - เงินเดือนเต็มขั้น - เงินประจำตำแหน่ง ที่มี 2 อัตราในตำแหน่งเดียวกัน - เงินประจำตำแหน่ง ที่มี 2 อัตราในตำแหน่งเดียวกัน - เงินเดือนที่รับสูงกว่าตำแหน่ง - เงินเดือนที่รับสูงกว่าตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt 1 การเทียบโอนและการเปลี่ยนตำแหน่ง จาก ระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่งของ ข้าราชการในมหาวิทยาลัย โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันศุกร์ที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google