งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ Master of Science in Botany ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ Master of Science in Botany ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ Master of Science in Botany ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science

2 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา พฤกษศาสตร์ ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2544 นิสิตที่เข้าเรียนใน สาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาและทำวิจัย วิทยานิพนธ์ได้ในกลุ่มวิชาที่นิสิตสนใจ ซึ่งมีความ หลากหลายครอบคลุมศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ ต้นพืช และนิเวศวิทยา และมีทั้งการศึกษา ภาคสนาม และการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดย ภาควิชามีหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยถึง 3 หน่วย และมี เงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิตทุกรายตลอด ช่วงเวลาที่ทำวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยัง สามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุน 72 พรรษาได้อีก ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา พฤกษศาสตร์ ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2544 นิสิตที่เข้าเรียนใน สาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาและทำวิจัย วิทยานิพนธ์ได้ในกลุ่มวิชาที่นิสิตสนใจ ซึ่งมีความ หลากหลายครอบคลุมศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ ต้นพืช และนิเวศวิทยา และมีทั้งการศึกษา ภาคสนาม และการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดย ภาควิชามีหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยถึง 3 หน่วย และมี เงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิตทุกรายตลอด ช่วงเวลาที่ทำวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยัง สามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุน 72 พรรษาได้อีก ด้วย

3 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนและทำ วิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจ กลุ่มวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนและทำ วิทยานิพนธ์ได้ตามความสนใจ – กลุ่มความหลากหลายของพืช (Plant Diversity) ศึกษาความหลากหลายของพืชในประเทศไทยทั้งกลุ่ม ไบรโอไฟต์ เฟิร์น และพืชดอก รวมถึง Ethnobotany ศึกษาความหลากหลายของพืชในประเทศไทยทั้งกลุ่ม ไบรโอไฟต์ เฟิร์น และพืชดอก รวมถึง Ethnobotany – กลุ่มนิเวศวิทยาของพืช (Plant Ecology) ศึกษานิเวศวิทยาของพืชแบบต่างๆ เช่น ป่าชายเลน ป่า ผลัดใบ และ ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น ศึกษานิเวศวิทยาของพืชแบบต่างๆ เช่น ป่าชายเลน ป่า ผลัดใบ และ ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น – กลุ่มสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) ศึกษาสรรีวิทยาของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการ เจริญเติบโต stress physiology postharvest physiology และ โรคพืช เป็นต้น ศึกษาสรรีวิทยาของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการ เจริญเติบโต stress physiology postharvest physiology และ โรคพืช เป็นต้น – กลุ่มศักยภาพทางชีวภาพของพืชในอนาคต (Plant Bioprospecting) ศึกษาการนำพืช ชีวมวลพืช และจุลินทรีย์ มาใช้ ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ศึกษาการนำพืช ชีวมวลพืช และจุลินทรีย์ มาใช้ ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

4 โครงสร้างของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 18 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 18 หน่วยกิต – รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต – รายวิชาบังคับเลือกของกลุ่ม 6 หน่วยกิต – รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-218-5485 โทรสาร 02-252- 8979 www.sc.chula.ac.th/botany สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-218-5485 โทรสาร 02-252- 8979 www.sc.chula.ac.th/botany

5 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ Master of Science in Genetics ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science

6 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพันธุ ศาสตร์ ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2548 นิสิตที่เข้าเรียนใน สาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาและทำวิจัย วิทยานิพนธ์ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับ ดี เอ็นเอ / อาร์เอ็นเอ โปรตีน โครโมโซม เซลล์ เนื้อเยื่อ ตัวสิ่งมีชีวิต และประชากร ของทั้ง จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ โดยใช้ทั้ง classical และ molecular techniques โดย ภาควิชามีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิตทุกราย ตลอดช่วงเวลาที่ทำวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยัง สามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุน 72 พรรษาได้อีก ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพันธุ ศาสตร์ ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2548 นิสิตที่เข้าเรียนใน สาขาวิชานี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาและทำวิจัย วิทยานิพนธ์ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับ ดี เอ็นเอ / อาร์เอ็นเอ โปรตีน โครโมโซม เซลล์ เนื้อเยื่อ ตัวสิ่งมีชีวิต และประชากร ของทั้ง จุลินทรีย์ พืช สัตว์ และมนุษย์ โดยใช้ทั้ง classical และ molecular techniques โดย ภาควิชามีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้นิสิตทุกราย ตลอดช่วงเวลาที่ทำวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยัง สามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุน 72 พรรษาได้อีก ด้วย

7 โครงสร้างของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 18 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 18 หน่วยกิต – รายวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต – รายวิชาเลือก 7 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-218-5485 โทรสาร 02-252- 8979 www.sc.chula.ac.th/botany สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-218-5485 โทรสาร 02-252- 8979 www.sc.chula.ac.th/botany


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ Master of Science in Botany ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ Department of Botany, Faculty of Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google