งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ - ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ การศึกษากลยุทธ์ และยุทธวิธี โดยคำนึงทรัพยากรที่มีอยู่ และ สภาวะการณ์โดยรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ - ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ การศึกษากลยุทธ์ และยุทธวิธี โดยคำนึงทรัพยากรที่มีอยู่ และ สภาวะการณ์โดยรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ - ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ การศึกษากลยุทธ์ และยุทธวิธี โดยคำนึงทรัพยากรที่มีอยู่ และ สภาวะการณ์โดยรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ - การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถ กำหนดให้องค์การนั้นคงอยู่ได้ หรือล้มเหลว เพราะนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ทำการ ตัดสินใจ โดยต้องการเครื่องมือช่วย - การตัดสินใจที่ดี จะต้องมีการปฏิบัติที่ดี และ ถูกต้องตามแนวทางด้วย

2 ขั้นตอนในการตัดสินใจ 1. ระบุปัญหาให้ชัดเจน 2. หาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 3. หาความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละ เส้นทาง 4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแก่องค์การ 5. นำทางเลือกที่ได้เลือกไว้แล้วไปปฏิบัติ 6. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

3 ระดับการตัดสินใจ

4 ประเภทของการตัดสินใจ 1. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง 2. การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 3. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง

5 ความหมายของ DSS 1. เป็นระบบสารสนเทศ 2. ช่วยในการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง และแบบกึ่งโครงสร้างของผู้บริหาร 3. ประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้ 4. วิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆ ด้านได้ และ วิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อน ได้อย่าง รวดเร็ว และถูกต้อง 5. ประสานงานระหว่าง บุคคล และโปรแกรม

6 คุณสมบัติของ DSS 1. เหมาะกับการนำมาใช้ในการตัดสินใจแบบ กึ่งโครงสร้าง 2. ง่ายในการใช้งาน 3. ปรับปรุงได้ง่าย

7 องค์ประกอบของ DSS 1. ฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสาร 2. ระบบการทำงาน ประกอบด้วย ระบบของ โปรแกรม รูปแบบที่ใช้ในการสนับสนุนการ ตัดสินใจ ฐานข้อมูล 3. ข้อมูล 4. บุคลากร เช่น ผู้ใช้ และผู้บริหารระบบ

8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม หรือ GDSS เป็นการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ 3. กลุ่มบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ - ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ การศึกษากลยุทธ์ และยุทธวิธี โดยคำนึงทรัพยากรที่มีอยู่ และ สภาวะการณ์โดยรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google