งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ การศึกษากลยุทธ์ และยุทธวิธี โดยคำนึงทรัพยากรที่มีอยู่ และสภาวะการณ์โดยรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถกำหนดให้องค์การนั้นคงอยู่ได้ หรือล้มเหลว เพราะนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ทำการตัดสินใจ โดยต้องการเครื่องมือช่วย การตัดสินใจที่ดี จะต้องมีการปฏิบัติที่ดี และถูกต้องตามแนวทางด้วย

2 ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ระบุปัญหาให้ชัดเจน หาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา หาความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละเส้นทาง เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแก่องค์การ นำทางเลือกที่ได้เลือกไว้แล้วไปปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

3 ระดับการตัดสินใจ

4 ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง

5 ความหมายของ DSS เป็นระบบสารสนเทศ
ช่วยในการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง และแบบกึ่งโครงสร้างของผู้บริหาร ประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆ ด้านได้ และวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ประสานงานระหว่าง บุคคล และโปรแกรม

6 คุณสมบัติของ DSS เหมาะกับการนำมาใช้ในการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง
ง่ายในการใช้งาน ปรับปรุงได้ง่าย

7 องค์ประกอบของ DSS ฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
ระบบการทำงาน ประกอบด้วย ระบบของโปรแกรม รูปแบบที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ ฐานข้อมูล ข้อมูล บุคลากร เช่น ผู้ใช้ และผู้บริหารระบบ

8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม หรือ GDSS
เป็นการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กลุ่มบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google