งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 2 2. ความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 2 2. ความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข

2 หน่วยที่ 2 2. ความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ 2.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความ ต้องการ 2.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความ ต้องการ สารสนเทศ สารสนเทศ 2.3 ระดับความต้องการ สารสนเทศ 2.4 ประเภทความต้องการ สารสนเทศ

3 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ (Information Need) คือ ช่องว่างทางความรู้ ที่เกิดขึ้น เป็นปกติในชีวิตประจำวันของ มนุษย์ มนุษย์มีคำถามหรือ ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต อยู่ตลอดเวลา

4 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ  มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ และจำเป็นต้อง แสวงหาสารสนเทศมาตอบ คำถามหรือแก้ปัญหานั้นๆหรื อนำสารสนเทศมาเติม ช่องว่างทางความรู้นั่นเอง ( อารีย์ ชื่นวัฒนา, 2549: 2- 6)

5 2.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความ ต้องการสารสนเทศ 2.2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับตนเอง 2.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ การงาน การงาน 2.2.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อม

6 2.2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับ ตนเอง 1) ความต้องการทางร่างกาย 2) ความต้องการทางจิต 3) ความต้องการทางปัญญา

7 1) ความต้องการทาง ร่างกาย เป็นความต้องการพื้นฐาน ที่ทำให้ร่างกายสุขสบาย เช่น ต้องการอาหาร น้ำ ที่อยู่ อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ความ ปลอดภัย

8 2) ความต้องการทางจิต เป็นความต้องการที่ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก เช่น ต้องการ ความสำเร็จ ต้องการมีอำนาจ ต้องการให้คนอื่นยอมรับนับ ถือตน ต้องการมี ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น

9 3) ความต้องการทาง ปัญญา เป็นความต้องการที่ เกี่ยวข้องกับความเฉลียว ฉลาด เช่น ต้องการเป็นคน เก่งต้องการวางแผน ต้องการเรียนรู้ให้เกิดความ ชำนาญ เป็นความต้องการที่ เกี่ยวข้องกับความเฉลียว ฉลาด เช่น ต้องการเป็นคน เก่งต้องการวางแผน ต้องการเรียนรู้ให้เกิดความ ชำนาญ

10 2.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับ บทบาทและ หน้าที่การงาน  เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความ ต้องการพื้นฐานโดยเฉพาะ ความต้องการทางปัญญาและ ทำให้เกิดความต้องการ สารสนเทศต่อไป

11 2.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับ บทบาทและ หน้าที่ การงาน ( ต่อ )  บทบาทและหน้าที่การงาน ของบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการสารสนเทศใน รูปลักษณะและรายละเอียด แตกต่างกัน

12 2.2.3 ปัจจัย สภาพแวดล้อม 1) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ งาน 2) สภาพแวดล้อมทาง สังคม

13 1) สภาพแวดล้อม เกี่ยวกับงาน งานบางประเภท หรือ องค์การบางแห่งมีวัฒนธรรม ของการใช้สารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงานประจำมาก ในขณะที่บางแห่งอาจ ต้องการสารสนเทศน้อย

14 2) สภาพแวดล้อมทาง สังคม สังคมปัจจุบันเป็นสังคม การเรียนรู้ (Learning Society) สังคมอุดมปัญญา (Intellectual Society) สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ซึ่งต้องใช้ความรู้ และสารสนเทศในการ ดำรงชีวิต

15 2.3 ระดับความต้องการ สารสนเทศของผู้ใช้ 2.3.1 ระดับรู้แจ้ง 2.3.2 ระดับบอกความต้องการ ได้ 2.3.3 ระดับรู้ความต้องการ 2.3.4 ระดับไม่สามารถระบุ ความต้องการได้

16 2.3.1 ระดับรู้แจ้ง  ผู้ใช้สามารถบอกความ ต้องการและระบุแหล่ง สารสนเทศได้  ตัวอย่างเช่น อาจารย์แจ้งให้ สำเนาบทความจากวารสาร ชื่อใดชื่อหนึ่ง

17 2.3.2 ระดับบอกความ ต้องการได้  ผู้ใช้สามารถอธิบายคำถาม หรือความต้องการได้ชัดเจน  ตัวอย่างเช่น ศ. วิจิตร ศรี สอ้าน ต้องการข้อมูล ช่วงเวลาของยุคกรีกและ โรมัน

18 2.3.3 ระดับรู้ความ ต้องการ  ผู้ใช้รู้แต่เพียงว่าตนมีความ ต้องการแต่ไม่สามารถ อธิบายได้ชัดเจนว่าตน ต้องการอะไร  ตัวอย่างเช่น นักศึกษา ต้องการข้อมูลไปใช้ทำ รายงานส่งอาจารย์

19 2.3.4 ระดับไม่สามารถระบุ ความต้องการได้  ผู้ใช้ไม่รู้ชัดว่าตนต้องการอะไร ระบุได้แต่เพียงว่าพอใจหรือไม่ พอใจ ซึ่งอาจเป็นสารสนเทศที่ ไม่จำเป็นมากหรือผู้ใช้ยังไม่มี ความต้องการอย่างแท้จริง  ตัวอย่างเช่น ความต้องการดูดีวี ดีเพื่อความบันเทิง

20 2.4 ประเภทความ ต้องการสารสนเทศ 2.4.1 ความต้องการสารสนเทศ ตามเงื่อนไขทางเวลา 2.4.2 ความต้องการสารสนเทศ ตามขอบเขตของความ ต้องการ 2.4.3 ความต้องการสารสนเทศ ตามระดับความต้องการของ ผู้ใช้

21 2.4.1 ความต้องการ สารสนเทศตาม เงื่อนไขทางเวลา เป็นความต้องการเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการตอบสนอง ในทันที หรือ ความต้องการที่ สามารถรอคอยได้

22 2.4.2 ความต้องการ สารสนเทศตามขอบเขต ของความต้องการ เป็นความต้องการที่กว้าง แคบ หรือตรงเป้าหมาย

23 2.4.3 ความต้องการ สารสนเทศตามระดับ ความต้องการของผู้ใช้ เมื่อแสดงความต้องการ สารสนเทศแล้วผู้ใช้บางคนอาจ ไม่นำสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ ในขณะที่สารสนเทศ บางเรื่องมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ใช้บางกลุ่ม เช่น สารสนเทศเพื่อการรักษาผู้ป่วย หรือสารสนเทศสภาพดินฟ้า อากาศสำหรับเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 2 2. ความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ 2.1 ความหมายของความ ต้องการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google