งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ หน่วยที่ 9 การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ โดย อ. ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ หน่วยที่ 9 การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ โดย อ. ดร. นฤมล รักษาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ หน่วยที่ 9 การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ โดย อ. ดร. นฤมล รักษาสุข

2 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 2 แนวคิดการเลือกใช้ แหล่งสารสนเทศ 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 2. คุณลักษณะของผู้ใช้

3 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 3 1. ประเภทของแหล่ง สารสนเทศ - แหล่งสารสนเทศใช้เกณฑ์แบ่ง ออกได้เป็นหลายประเภท ( ตาม แหล่งที่เกิด รูปลักษณ์ ขั้นการ ผลิต สาขาวิชา บุคคลและองค์การ ) - แหล่งสารสนเทศแต่ละประเภท มีธรรมชาติของ การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม กับการนำไปใช้ที่ แตกต่างกัน

4 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 4 2. คุณลักษณะ ของผู้ใช้ - ผู้ใช้มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล -- เพศ -- อายุ -- พื้นฐานการศึกษา -- บทบาทในสังคม -- ตำแหน่งหน้าที่การงาน -- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -- Learning Style - ผู้ใช้มีความแตกต่างภายใน บุคคล

5 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 5 แนวทางการเลือกใช้ แหล่งสารสนเทศ 1. รู้ว่าแหล่งสารสนเทศอะไรที่เป็น ที่ต้องการ (Know what) - สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ ตรงกับความต้องการ ( ต้องรู้ ก่อนว่าแหล่งสารสนเทศมีกี่ ประเภท อะไรบ้าง )

6 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 6 แนวทางการเลือกใช้แหล่ง สารสนเทศ ( ต่อ ) 2. รู้ว่าทำไมจึงมีความต้องการ แหล่งสารสนเทศนั้น ๆ (Know why) - สามารถกำหนดขอบเขต เนื้อหา / ประเภทของทรัพยากร สารสนเทศได้ชัดเจนขึ้น - เช่น ต้องการแสดงภาพจำลอง ภูเขาไฟระเบิด ควรใช้สื่อโสต ทัศน์

7 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 7 แนวทางการเลือกใช้แหล่ง สารสนเทศ ( ต่อ ) 3. รู้ว่าที่ใดมีแหล่งสารสนเทศที่ ต้องการ (Know where) - สามารถติดต่อขอรับบริการ จากแหล่งสารสนเทศโดยตรง - เช่น ติดต่อขอดูภาพถ่าย ต้นฉบับจาก หอจดหมายเหตุ

8 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 8 แนวทางการเลือกใช้แหล่ง สารสนเทศ ( ต่อ ) 4. รู้ว่าแหล่งสารสนเทศแต่ละ ประเภทมีการจัดการอย่างไร (Know how) - ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้ แหล่งสารสนเทศ - เช่น ระบบชั้นเปิด / ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ

9 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 9 แนวทางการเลือกใช้แหล่ง สารสนเทศ ( ต่อ ) 5. รู้ว่าเมื่อใดที่ต้องการใช้แหล่ง สารสนเทศนั้น (Know when) - ช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหา และรูปแบบของแหล่ง สารสนเทศ - เช่น เวลาจำกัดทำให้ต้องใช้ แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และ ขอบเขตเนื้อหากว้าง ไม่สามารถ เลือกรูปแบบได้

10 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 10 การประเมินแหล่ง สารสนเทศ 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำ (Purpose) 2) ความน่าเชื่อถือ (Authority) 3) ขอบเขต (Scope) 4) กลุ่มเป้าหมาย (Audience) 5) รูปแบบ (Format) 6) ราคา (Cost)

11 c IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 11 7) ความทันสมัย (Currency) 8) ระบบเชื่อมต่อประสาน (User Interface)


ดาวน์โหลด ppt C IS 204318 แหล่งสารสนเทศอ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ หน่วยที่ 9 การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ โดย อ. ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google