งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ หน่วยที่ 9 การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ โดย อ.ดร.นฤมล รักษาสุข

2 แนวคิดการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวคิดการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ 2. คุณลักษณะของผู้ใช้

3 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 1. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ - แหล่งสารสนเทศใช้เกณฑ์แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท (ตามแหล่งที่เกิด รูปลักษณ์ ขั้นการผลิต สาขาวิชา บุคคลและองค์การ) - แหล่งสารสนเทศแต่ละประเภทมีธรรมชาติของ การนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ที่ แตกต่างกัน

4 2. คุณลักษณะของผู้ใช้ - ผู้ใช้มีความแตกต่างระหว่างบุคคล -- เพศ -- อายุ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 - ผู้ใช้มีความแตกต่างระหว่างบุคคล -- เพศ -- อายุ -- พื้นฐานการศึกษา -- บทบาทในสังคม -- ตำแหน่งหน้าที่การงาน -- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -- Learning Style - ผู้ใช้มีความแตกต่างภายในบุคคล

5 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ รู้ว่าแหล่งสารสนเทศอะไรที่เป็นที่ต้องการ (Know what) - สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ (ต้องรู้ก่อนว่าแหล่งสารสนเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง)

6 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) รู้ว่าทำไมจึงมีความต้องการแหล่งสารสนเทศนั้น ๆ (Know why) - สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา/ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจนขึ้น - เช่น ต้องการแสดงภาพจำลองภูเขาไฟระเบิด ควรใช้สื่อโสตทัศน์

7 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) รู้ว่าที่ใดมีแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ (Know where) - สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง - เช่น ติดต่อขอดูภาพถ่ายต้นฉบับจาก หอจดหมายเหตุ

8 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) รู้ว่าแหล่งสารสนเทศแต่ละประเภทมีการจัดการอย่างไร (Know how) - ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ - เช่น ระบบชั้นเปิด / ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ

9 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ)
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ (ต่อ) 5. รู้ว่าเมื่อใดที่ต้องการใช้แหล่งสารสนเทศนั้น (Know when) - ช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ - เช่น เวลาจำกัดทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และขอบเขตเนื้อหากว้าง ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้

10 การประเมินแหล่งสารสนเทศ
รายวิชาแหล่งสารสนเทศ สัปดาห์ที่ 4 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นตอนการผลิต 19 มิถุนายน 2545 การประเมินแหล่งสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการจัดทำ (Purpose) ความน่าเชื่อถือ (Authority) ขอบเขต (Scope) กลุ่มเป้าหมาย (Audience) รูปแบบ (Format) ราคา (Cost)

11 ความทันสมัย (Currency)
ระบบเชื่อมต่อประสาน (User Interface)


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินแหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google