งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข
แหล่งสารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 หน่วยที่ 6 6. แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามบุคคลและองค์การ
6.1 ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน 6.2 องค์การสารสนเทศ องค์การอื่นๆ

3 6.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ 1) หมายถึงผู้มีความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 2) หมายถึงผู้มีความรู้ทางวิชาชีพด้านต่างๆ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ)

4 6.1.2 ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง ชาวบ้านที่มีรากฐานของความรู้ที่เกิดจากการใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อการดำรงชีพและสามารถเชื่อมโยง ถ่ายทอดคุณค่าความรู้ของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

5 6.2 องค์การสารสนเทศ 6.2.1 ห้องสมุด 6.2.2 ศูนย์สารสนเทศ
6.2.3 หอจดหมายเหตุ 6.2.4 พิพิธภัณฑ์

6 6.2.1 ห้องสมุด 1) แหล่งสารสนเทศที่ได้รับการบันทึก
2) ต้นฉบับตัวเขียน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล 3) สารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศทุติยภูมิ 4) สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

7 6.2.2 ศูนย์สารสนเทศ 1) แหล่งสารสนเทศที่ได้รับการบันทึก
2) ต้นฉบับตัวเขียน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล 3) สารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศทุติยภูมิ 4) สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

8 6.2.3 หอจดหมายเหตุ 1) หลักฐานคำบอก แหล่งสารสนเทศที่ได้รับการบันทึก
2) ต้นฉบับตัวเขียน 3) สารสนเทศปฐมภูมิ

9 6.2.4 พิพิธภัณฑ์ 1) หลักฐานคำบอก 2) วัสดุธรรมชาติ วัสดุทางวัฒนธรรม
ต้นฉบับตัวเขียน 3) สารสนเทศปฐมภูมิ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google