งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งสารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 6 6. แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามบุคคลและ องค์การ 6.1 ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ ชาวบ้าน 6.2 องค์การสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งสารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 6 6. แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามบุคคลและ องค์การ 6.1 ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ ชาวบ้าน 6.2 องค์การสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งสารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข

2 หน่วยที่ 6 6. แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามบุคคลและ องค์การ 6.1 ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ ชาวบ้าน 6.2 องค์การสารสนเทศ องค์การอื่นๆ

3 6.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ 1) หมายถึงผู้มีความรู้ทาง วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ( ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ) 2) หมายถึงผู้มีความรู้ทาง วิชาชีพด้านต่างๆ ( ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ )

4 6.1.2 ปราชญ์ชาวบ้าน  หมายถึง ชาวบ้านที่มี รากฐานของความรู้ที่เกิด จากการใช้สติปัญญาสั่งสม ความรู้และประสบการณ์เพื่อ การดำรงชีพและสามารถ เชื่อมโยง ถ่ายทอดคุณค่า ความรู้ของอดีตกับปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม

5 6.2 องค์การสารสนเทศ 6.2.1 ห้องสมุด 6.2.2 ศูนย์สารสนเทศ 6.2.3 หอจดหมายเหตุ 6.2.4 พิพิธภัณฑ์

6 6.2.1 ห้องสมุด 1) แหล่งสารสนเทศที่ได้รับการ บันทึก 2) ต้นฉบับตัวเขียน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล 3) สารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศทุติยภูมิ 4) สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์

7 6.2.2 ศูนย์สารสนเทศ 1) แหล่งสารสนเทศที่ได้รับการ บันทึก 2) ต้นฉบับตัวเขียน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล 3) สารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศทุติยภูมิ 4) สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์

8 6.2.3 หอจดหมายเหตุ 1) หลักฐานคำบอก แหล่ง สารสนเทศที่ได้รับการ บันทึก 2) ต้นฉบับตัวเขียน 3) สารสนเทศปฐมภูมิ

9 6.2.4 พิพิธภัณฑ์ 1) หลักฐานคำบอก 2) วัสดุธรรมชาติ วัสดุทาง วัฒนธรรม ต้นฉบับตัวเขียน ต้นฉบับตัวเขียน 3) สารสนเทศปฐมภูมิ


ดาวน์โหลด ppt แหล่งสารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 6 6. แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามบุคคลและ องค์การ 6.1 ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ ชาวบ้าน 6.2 องค์การสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google