งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 หน่วยที่ 3 ทักษะของผู้จัดการศูนย์ สารสนเทศ 3.1 ทักษะด้านการเมือง 3.2 ทักษะด้านการวิเคราะห์ 3.3 ทักษะด้านการแก้ปัญหา

3 ทักษะของผู้จัดการศูนย์ สารสนเทศ ( ต่อ ) 3.4 ทักษะด้านบุคคล 3.5 ทักษะด้านการเงิน 3.6 ทักษะด้านระบบ

4 3.1 ทักษะด้านการเมือง  ศูนย์สารสนเทศอาจต้อง ประสบกับปัญหาทางการ เมืองทั้งที่เกิดจากภายใน และภายนอกองค์กร  ผู้บริหารต้องสามารถ ประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กร อยู่รอดในสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา

5 ปัญหาทางการเมืองจาก ภายนอก  นโยบายด้านห้องสมุดของ รัฐบาล - ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) – พตท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี - ห้องสมุด 3 ดี ( หนังสือดี บรรยากาศดีบรรณารักษ์ดี ) – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมต. กระทรวงศึกษาธิการ

6 ปัญหาทางการเมืองจาก ภายใน  นโยบายของหน่วยงานแม่  ทัศนคติของผู้บริหาร ระดับสูงต่อความสำคัญของ สารสนเทศ

7 การประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง  ด้านงบประมาณ  ด้านงานบุคคล  ด้านงานอาคารสถานที่และ ภูมิทัศน์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 3.1 ทักษะด้านการเมือง ( ต่อ )  ตัองกำหนดวิสัยทัศน์และ จุดประกายให้บุคลากรเชื่อ ในวิสัยทัศน์ที่กำหนด  มีความยืดหยุ่นในบาง สถานการณ์  ยอมเสี่ยง (To be a risk taker) ในบางโอกาส

9 3.2 ทักษะด้านการ วิเคราะห์  คิดเชิงระบบ (System Thinking) คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Rational Analysis)  สามารถพยากรณ์หรือสร้าง ภาพอนาคต (Scenario)

10 3.3 ทักษะด้านการ แก้ปัญหา  การแก้ปัญหาเป็นเรื่อง ประจำวันที่ผู้บริหารต้อง จัดการ  สาเหตุของปัญหามาจากคน และงาน  ผู้บริหารต้องแก้ปัญหาด้วย ความเป็นธรรมและมีเมตตา ธรรม

11 3.4 ทักษะด้านบุคคล  ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ หัวใจ ของทุกองค์กร  ต้องเข้าใจและยอมรับใน ความแตกต่างระหว่างบุคคล

12 3.4 ทักษะด้านบุคคล ( ต่อ )  มีความสามารถในการทำให้ เกิดการทำงานเป็นทีม (Team-based Initiatives)  มีมนุษยสัมพันธ์  มีอารมณ์ขัน

13 3.5 ทักษะด้านการเงิน  รู้แหล่งหรือที่มาของ งบประมาณ  รู้ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการ ใช้งบประมาณ  สามารถระดมทุน (Fund- raising) เมื่อจำเป็น

14 3.6 ทักษะด้านระบบ  คุ้นเคยและเท่าทันเทคโนโลยี สารสนเทศ  เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน ศูนย์สารสนเทศกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ องค์กรแม่


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google