งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 1 1. ความหมาย กลุ่มผู้ใช้และ ความสำคัญ ของผู้ใช้ ของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 1 1. ความหมาย กลุ่มผู้ใช้และ ความสำคัญ ของผู้ใช้ ของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข

2 หน่วยที่ 1 1. ความหมาย กลุ่มผู้ใช้และ ความสำคัญ ของผู้ใช้ ของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้ 1.2 กลุ่มผู้ใช้ 1.2 กลุ่มผู้ใช้ 1.3 ความสำคัญของผู้ใช้ 1.3 ความสำคัญของผู้ใช้

3 1.1 ความหมายของ ผู้ใช้  ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศหรือ บริการสารสนเทศของ สถาบันบริการสารสนเทศ เช่น ผู้ใช้ห้องสมุด ผู้ใช้ศูนย์ สารสนเทศ ผู้ใช้หอจดหมาย เหตุ หรือสถาบันบริการ สารสนเทศประเภทอื่นๆ

4  คำที่ใช้เรียกผู้ใช้ใน ห้องสมุดแต่เดิม คือ ผู้อ่าน (Reader)  คำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก ผู้ใช้ในสถาบันบริการ สารสนเทศปัจจุบัน ได้แก่ Library User, End-user, Patron, Client, Customer, Advocate, Supporter

5 1.2 กลุ่มผู้ใช้ 1.2.1 วัตถุประสงค์ของการ แบ่งกลุ่มผู้ใช้ 1.2.2 กลุ่มผู้ใช้ประเภทต่างๆ

6 1.2.1 วัตถุประสงค์ของการ แบ่งกลุ่มผู้ใช้  กลุ่มผู้ใช้ (User Group) คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ ร่วมกันซึ่งสถาบันบริการ สารสนเทศสามารถจัดหาและ ให้บริการสารสนเทศในฐานะ กลุ่มบุคคลมากกว่ารายบุคคล (Concise Dictionary of Library and Information Science, 2nd, 2000: 248)

7 1.2.1 วัตถุประสงค์ของการ แบ่งกลุ่มผู้ใช้ ( ต่อ )  เพื่อทำความเข้าใจถึง คุณลักษณะ (Characteristic) ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  เพื่อสามารถจัดหาทรัพยากร สารสนเทศและให้บริการ สารสนเทศได้ตรงกับความ ต้องการของกลุ่มผู้ใช้  เพื่อการวางแผนด้าน งบประมาณ

8 1.2.2 กลุ่มผู้ใช้ประเภท ต่างๆ 1) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตามเพศ 2) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตามอายุ 3) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม วิชาชีพ

9 1.2.2 กลุ่มผู้ใช้ประเภท ต่างๆ ( ต่อ ) 4) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม สาขาวิชา 5) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตามอัตรา การใช้ 6) กลุ่มผู้ใช้ลักษณะพิเศษ

10 1) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม เพศ ก. เพศหญิง ข. เพศชาย

11 2) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม อายุ ก. เด็ก ข. วัยรุ่น ค. ผู้ใหญ่ ง. ผู้สูงอายุ

12 3) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม วิชาชีพ ก. แพทย์ ข. ครู ค. นักกฎหมาย ง. นักบัญชี จ. ทหาร ตำรวจ

13 4) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม สาขาวิชา ก. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ข. สังคมศาสตร์ ค. มนุษยศาสตร์

14 5) กลุ่มผู้ใช้จำแนกตาม อัตราการใช้ ก. ผู้ใช้สารสนเทศ ข. ผู้อาจจะใช้สารสนเทศ ( ตระหนักถึงความสำคัญแต่ ไม่มั่นใจในบริการ ) ค. ผู้ไม่ใช้สารสนเทศ ( ขาด ความรู้ ความเข้าใจ แรง กระตุ้น )

15 6) กลุ่มผู้ใช้ลักษณะ พิเศษ ก. ผู้พิการ ข. ผู้ป่วย ค. ผู้ต้องขัง

16 ก. ผู้พิการ  ผู้ที่ตาบอดและมีความบกพร่อง ทางการมองเห็น  ผู้มีความบกพร่องทางการได้ ยิน  ผู้มีความบกพร่องทางการ เคลื่อนไหว  ผู้มีความบกพร่องทางสมอง และสติปัญญา

17 1.3 ความสำคัญของ ผู้ใช้  ผู้ใช้ คือ องค์ประกอบหนึ่งของ การจัดการบริการสารสนเทศ  แนวคิดปัจจุบันของการบริการ สารสนเทศ คือ การเน้นผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง (User- oriented) แทนการเน้นระบบ

18 1.3 ความสำคัญของ ผู้ใช้ ( ต่อ )  การเข้าใจผู้ใช้และ ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจาก สถาบันบริการสารสนเทศถือ เป็นหัวใจของการอยู่รอด ของวิชาชีพสารสนเทศ ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 1 1. ความหมาย กลุ่มผู้ใช้และ ความสำคัญ ของผู้ใช้ ของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้ 1.1 ความหมายของผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google