งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Graphics II [WEEK4] การเชื่อม งานเชื่อมใน Solid Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Graphics II [WEEK4] การเชื่อม งานเชื่อมใน Solid Work."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Graphics II [WEEK4] การเชื่อม งานเชื่อมใน Solid Work

2 การเชื่อม (Welding)

3 การเชื่อม การเชื่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ ยึดต่อ ชิ้นงานอย่างถาวร ” การเชื่อมโลหะที่พบได้โดยทั่วไป ประกอบด้วย 6 ประเภทใหญ่ๆ 1. การเชื่อมแก็ส (Gas Welding) 2. การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding) 3. การเชื่อมอัด (Press Welding, Resistance Welding) 4. การเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

4 การเชื่อม 5. การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding) 6. การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)

5 การเชื่อมแก็ส การเชื่อมแก็สอาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ ระหว่างแก็สเชื้อเพลิงอะเซทิลีนกับออกซิเจน หลอมละลายโลหะให้ติดกันด้วยการเติมลวด เชื่อม (Filler Metal or Welding rod) หรืออาจ ให้เนื้อโลหะหลอมละลายติดกันเองโดยไม่เติม ลวดเชื่อมก็ได้

6 การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมไฟฟ้าหรืออาจเรียกว่าการเชื่อมอาร์ค (Arc Welding) เกิดจากการนำความร้อนที่ใช้ใน การเชื่อมจากการเกิดประกายอาร์คระหว่างชิ้นงาน และลวดเชื่อม จะทำให้ลวดเชื่อมหลอมละลาย เสมือนเป็นการป้อนเนื้อโลหะให้แก่รอยเชื่อม

7 การเชื่อมอัด การเชื่อมอัดเป็นการอาศัยความร้อนจากความ ต้านทานไฟฟ้าและอัดให้ชิ้นงานติดกัน เนื่องจาก หลักการเชื่อมนี้ทำให้มีชื่อเรียกหลายชื่อคือ Press Welding, Resistance Welding, Spot Welding เป็นต้น

8 การเชื่อม TIG การเชื่อม TIG อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์ค ระหว่างลวดทังสเตนกับชิ้นงานเชื่อม โดยมีแก็ส เฉื่อยปกคลุมบริเวณรอยเชื่อมทั้งหมดเพื่อไม่ให้ อากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาในบริเวณรอย เชื่อม

9 การเชื่อม MIG การเชื่อม MIG อาศัยความร้อนที่เกิดจากการ อาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ลวดเชื่อมที่ใช้ เป็นโลหะเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่อง โดยมี แก็สเฉื่อยปกคลุมบริเวณรอยเชื่อมทั้งหมดเพื่อ ไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาในบริเวณ รอยเชื่อม

10 การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมใต้ฟลักซ์จะอาศัยความร้อนจากการ อาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงาน โดยมีฟ ลักซ์ชนิดเม็ด (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณ อาร์ค ฟลักซ์ชนิดเม็ดที่อยู่ใกล้รอยเชื่อมจะหลอม ละลายปกคลุมบริเวณที่ทำการเชื่อมเพื่อป้องกัน อากาศภายนอกทำปฏิกริยา

11 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม ลูกศร : ชี้บ่งตำแหน่งของรอยเชื่อม : สัญลักษณ์ให้ทำการ เชื่อม ณ ที่ใช้งานจริง : ใช้บ่งบอกว่าเป็น แนวเชื่อมรอบชิ้นงาน

12 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม T F __ A T ข้อกำหนดอื่นใดๆที่ ต้องการบ่งชี้ F = วิธีการแต่งผิว __ = contour ของรอย เชื่อม A = Groove angle R = Root opening { } = สัญลักษณ์พื้นฐาน ของรอยเชื่อม N = Number of spot N R Groove angle contour

13 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม T F __ A N L-P L = ความยาวของรอย เชื่อม P = ระยะ pitch ของรอย เชื่อม ( วัดจากศูนย์กลาง รอยเชื่อม จนถึง ศูนย์กลางรอยเชื่อมของ รอยเชื่อมถัดไป ) S = ขนาด Leg size S แนวเชื่อม reinforcement Leg size (S) Throat

14 สัญลักษณ์ของรอยเชื่อม

15 การเชื่อมมุม (Fillet Welding) 5 mm คือ Leg size(S) ของรอยเชื่อม 60 mm คือ ความยาวของรอยเชื่อม (L) 200 mm คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของ รอยเชื่อม (P)

16 การเชื่อมมุม (Fillet Welding)

17 แสดงการเชื่อมเป็นวงรอบชิ้นงาน

18 การเชื่อมมุม (Fillet Welding) ด้านล่างเส้น (Arrow side) : แสดงลักษณะการ เชื่อมด้านที่ลูกศร ชี้ ด้านบนเส้น (Other side) : แสดงลักษณะการ เชื่อมด้านที่อยู่ ตรงข้ามลูกศรชี้

19 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld) แสดงสัญลักษณ์บ่งการ เชื่อมร่องรางแบบต่างๆ (a) Square butt weld (b) Single V butt weld (c) Double V butt weld (d) Single bevel

20 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld) (a) T joint (b) U and J weld (c) Corner weld (d) Edge weld

21 การเชื่อมร่องราง (Groove or Butt Weld)

22

23 ข้อกำหนด < T

24 โปรแกรม SolidWorks การเชื่อม (Welding)

25 การแสดงสัญลักษณ์รอยเชื่อมใน งานเขียนแบบ เมื่อทำการวางภาพบนงานเขียนแบบเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราต้องการแสดง สัญลักษณ์ของรอยเชื่อมตามหลักการ ข้างต้นทำได้โดยการเลือก Annotation - > Weld Symbol Weld Symbol จะ ขึ้นกับมาตรฐานที่ใช้ ในงานเขียนแบบ ใน ที่นี้ให้เราตั้งเป็น ANSI

26 การแสดง สัญลักษณ์ รอยเชื่อมใน งานเขียนแบบ

27 การแสดงรอยเชื่อมในชิ้นงาน การสร้างรอยเชื่อมบนชิ้นงาน (Part) ทำได้ โดยเริ่มจาก Insert -> Weldments จากนั้นทำการสร้าง ชิ้นงานส่วนต่างๆจนเป็น ที่พอใจแล้วให้กำหนด Insert -> Weldments -> Fillet Bead

28 การแสดงรอยเชื่อมในชิ้นงาน

29


ดาวน์โหลด ppt Engineering Graphics II [WEEK4] การเชื่อม งานเชื่อมใน Solid Work.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google