งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหุ่น นิ่งรวม การเขียนหุ่น นิ่งรวม. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ ผู้เรียนประยุกต์และนำวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหุ่น นิ่งรวม การเขียนหุ่น นิ่งรวม. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ ผู้เรียนประยุกต์และนำวิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหุ่น นิ่งรวม การเขียนหุ่น นิ่งรวม

2 ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ ผู้เรียนประยุกต์และนำวิธีการ ลงน้ำหนักมาใช้เปรียบเทียบ แสงเงาของวัตถุมาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเป็นผลงานได้

3 การเขียนหุ่นนิ่ง รวม ในการเขียนภาพวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง รวม คือการเขียนวัตถุหลายชิ้น รวมกัน สิ่งแรกที่จะทำให้ภาพวาดดูดี และน่าสนใจ ควรเริ่มจากการจัดวาง วัตถุ ในการจัดหุ่นนิ่งที่เป็นแบบหัด เขียนเริ่มแรกสำหรับผู้หัดเขียน ควร เริ่มจากการใช้รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 3 – 4 ชนิด มาจัดวาง โดย ศึกษารูปทรงต่างๆ ในเรื่องของขนาด ความสูง และความกว้าง การเขียนหุ่นนิ่ง รวม ในการเขียนภาพวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง รวม คือการเขียนวัตถุหลายชิ้น รวมกัน สิ่งแรกที่จะทำให้ภาพวาดดูดี และน่าสนใจ ควรเริ่มจากการจัดวาง วัตถุ ในการจัดหุ่นนิ่งที่เป็นแบบหัด เขียนเริ่มแรกสำหรับผู้หัดเขียน ควร เริ่มจากการใช้รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 3 – 4 ชนิด มาจัดวาง โดย ศึกษารูปทรงต่างๆ ในเรื่องของขนาด ความสูง และความกว้าง

4 มุมมอง ก่อนเริ่มการเขียนผู้เรียนควร ศึกษา หุ่น และมองหุ่นที่เป็นแบบ โดยรอบ เลือกมุมมองในการ เขียนภาพที่ดูแล้วไม่ยากเกินไป การเรียงของหุ่นเหมาะสมจาก ด้านหลังสูงมาด้านหน้าต่ำ และมี ความสมดุล มีลักษณะเด่น แตกต่างจากมุมอื่น หรือมี ลวดลายที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ ภาพเกิดความเป็นระยะ มุมมอง ก่อนเริ่มการเขียนผู้เรียนควร ศึกษา หุ่น และมองหุ่นที่เป็นแบบ โดยรอบ เลือกมุมมองในการ เขียนภาพที่ดูแล้วไม่ยากเกินไป การเรียงของหุ่นเหมาะสมจาก ด้านหลังสูงมาด้านหน้าต่ำ และมี ความสมดุล มีลักษณะเด่น แตกต่างจากมุมอื่น หรือมี ลวดลายที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ ภาพเกิดความเป็นระยะ

5 การร่างภาพ (Sketch) เป็น การเขียนหรือวาดรูปด้วยเส้น เบาๆ ทั้งภายในและ ภายนอกรูปร่าง การร่างภาพ (Sketch) เป็น การเขียนหรือวาดรูปด้วยเส้น เบาๆ ทั้งภายในและ ภายนอกรูปร่าง

6 การวัดสัดส่วนในการวาดเส้น หมายถึง การเปรียบ เทียบขนาดทั้งความยาว ความกว้าง และความสูงของรูปทรงหนึ่งกับอีก รูปทรงหนึ่ง ทำได้โดยอาศัยดินสอที่ ใช้วาดภาพเป็นเสมือนไม้บรรทัดใน การวัดโดยการยื่นมือออกไปให้สุด จับดินสอให้ตั้งฉากหรือขนานกับพื้น ใช้นิ้วหัวแม่มือเลื่อนขึ้นลง เพื่อวัด ความกว้างความสูงของรูปทรงนั้น แล้วเปรียบเทียบกับสัดส่วนวัตถุ ใกล้เคียง นำสัดส่วนที่ได้มาเทียบลง บนกระดาษ โดยการย่อหรือขยาย จากหุ่น การวัดสัดส่วนในการวาดเส้น หมายถึง การเปรียบ เทียบขนาดทั้งความยาว ความกว้าง และความสูงของรูปทรงหนึ่งกับอีก รูปทรงหนึ่ง ทำได้โดยอาศัยดินสอที่ ใช้วาดภาพเป็นเสมือนไม้บรรทัดใน การวัดโดยการยื่นมือออกไปให้สุด จับดินสอให้ตั้งฉากหรือขนานกับพื้น ใช้นิ้วหัวแม่มือเลื่อนขึ้นลง เพื่อวัด ความกว้างความสูงของรูปทรงนั้น แล้วเปรียบเทียบกับสัดส่วนวัตถุ ใกล้เคียง นำสัดส่วนที่ได้มาเทียบลง บนกระดาษ โดยการย่อหรือขยาย จากหุ่น

7 การวัดสัดส่วนในการ วาดเส้น

8 กำหนดเส้นแกนของวัตถุแต่ ละชิ้น และร่างเส้นโครงสร้าง ง่าย ๆ โดยการพิจารณา สัณฐานของวัตถุแต่ละชิ้นว่ามี รูปร่างอย่างไร เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือ วงกลม เป็นต้น การใช้เส้นแกนและเส้น โครงร่างนี้ จะช่วยให้เรา สามารถกำหนดขอบเขตของ ภาพทั้ง หมดได้ และช่วยให้การใส่ รายละเอียดของภาพง่ายและ รวดเร็วขึ้น กำหนดเส้นแกนของวัตถุแต่ ละชิ้น และร่างเส้นโครงสร้าง ง่าย ๆ โดยการพิจารณา สัณฐานของวัตถุแต่ละชิ้นว่ามี รูปร่างอย่างไร เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือ วงกลม เป็นต้น การใช้เส้นแกนและเส้น โครงร่างนี้ จะช่วยให้เรา สามารถกำหนดขอบเขตของ ภาพทั้ง หมดได้ และช่วยให้การใส่ รายละเอียดของภาพง่ายและ รวดเร็วขึ้น

9 การใช้เส้นแกนและเส้น โครงร่าง

10 การร่างรายละเอียดของ ภาพให้เหมือนจริงก่อนการแร เงา เริ่มต้นจากการร่างเส้น ง่ายๆไปสู่รูปทรงที่เหมือนจริง ตามแบบที่ปรากฏอย่างเป็น ขั้นตอน การร่างรายละเอียดของ ภาพให้เหมือนจริงก่อนการแร เงา เริ่มต้นจากการร่างเส้น ง่ายๆไปสู่รูปทรงที่เหมือนจริง ตามแบบที่ปรากฏอย่างเป็น ขั้นตอน พิจารณาตรวจเช็ค รายละเอียด หรือตรวจทาน เปรียบเทียบขนาด และสัดส่วนให้ ถูกต้องด้วยสายตา โดยการ เปรียบเทียบสัดส่วนกับวัตถุ ใกล้เคียงรูปทรงหนึ่งกับอีก รูปทรงหนึ่ง แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนการปฏิบัติการแรเงา พิจารณาตรวจเช็ค รายละเอียด หรือตรวจทาน เปรียบเทียบขนาด และสัดส่วนให้ ถูกต้องด้วยสายตา โดยการ เปรียบเทียบสัดส่วนกับวัตถุ ใกล้เคียงรูปทรงหนึ่งกับอีก รูปทรงหนึ่ง แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนการปฏิบัติการแรเงา

11 การร่างรายละเอียด ของภาพ

12 การร่างภาพแต่ละครั้ง ควรร่าง ด้วยน้ำหนักเส้นที่เบา เมื่อต้องมี การแก้ไขก็จะได้ร่างเส้นใหม่ทับ ลงไปได้เลย โดยไม่ต้องลบเส้น เก่าทิ้ง เพราะเมื่อลงน้ำหนักแสง เงาน้ำหนักต่างๆ จะกลบเส้นที่ร่าง ผิดให้กลมกลืนกันกับภาพเอง ดังนั้น จึงไม่ควรใช้น้ำหนักการ ร่างภาพให้เข้ม หรือเมื่อผิดพลาด อาจต้องใช้ยางลบ ซึ่งการลบ บ่อยครั้งจะทำให้กระดาษช้ำ เป็นขุย และผลงานที่ออกมาก็จะดู สกปรกด้วย การร่างภาพแต่ละครั้ง ควรร่าง ด้วยน้ำหนักเส้นที่เบา เมื่อต้องมี การแก้ไขก็จะได้ร่างเส้นใหม่ทับ ลงไปได้เลย โดยไม่ต้องลบเส้น เก่าทิ้ง เพราะเมื่อลงน้ำหนักแสง เงาน้ำหนักต่างๆ จะกลบเส้นที่ร่าง ผิดให้กลมกลืนกันกับภาพเอง ดังนั้น จึงไม่ควรใช้น้ำหนักการ ร่างภาพให้เข้ม หรือเมื่อผิดพลาด อาจต้องใช้ยางลบ ซึ่งการลบ บ่อยครั้งจะทำให้กระดาษช้ำ เป็นขุย และผลงานที่ออกมาก็จะดู สกปรกด้วย

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหุ่น นิ่งรวม การเขียนหุ่น นิ่งรวม. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ ผู้เรียนประยุกต์และนำวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google