งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู ป ว ง ก ล ม แบบฝึกหั ด รูป วงกลม ส่วนต่าง ๆ ของ รูปวงกลม การตัดกันหรือสัมผัส กันของรูปวงกลม การสร้าง รูปวงกลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู ป ว ง ก ล ม แบบฝึกหั ด รูป วงกลม ส่วนต่าง ๆ ของ รูปวงกลม การตัดกันหรือสัมผัส กันของรูปวงกลม การสร้าง รูปวงกลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รู ป ว ง ก ล ม

4 แบบฝึกหั ด รูป วงกลม ส่วนต่าง ๆ ของ รูปวงกลม การตัดกันหรือสัมผัส กันของรูปวงกลม การสร้าง รูปวงกลม

5 รูปบนระนาบที่มีจุดทุกๆจุดห่าง จากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะ เท่ากันเรียกว่า รูปวงกลม รูปบนระนาบที่มีจุดทุกๆจุดห่าง จากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะ เท่ากันเรียกว่า รูปวงกลม ขอบของรูปวงกลม เรียกว่า เส้น รอบรูปวงกลม หรือ เส้นรอบวง ขอบของรูปวงกลม เรียกว่า เส้น รอบรูปวงกลม หรือ เส้นรอบวง จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลาง จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลาง

6 A.B เส้นรอบวง หรือเส้นรอบ รูปวงกลม จุดศูนย์กลาง รัศมี • จุดทุกจุดบนเส้นรอบวงจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็น ระยะทางเท่ากันเสมอ • ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายข้างหนึ่งอยู่ที่จุด ศูนย์กลางของรูปวงกลม จุดปลายอีกข้างหนึ่ง อยู่ บนเส้นรอบวง เรียกว่า รัศมี ตัวอย่าง เช่น ดัง รูป

7 E B C D คอร์ด เส้นผ่านศูนย์กลาง. A • ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่ บนเส้นรอบวง เรียกว่า คอร์ด ตัวอย่าง เช่น ดังรูป • ส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง และมีจดปลายทั้งสองอยู่บนเส้น รอบวง เรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวอย่าง เช่น ดังรูป • การเรียกชื่อรูปวงกลม อาจเรียกตาม อักษรที่เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น รูปวงกลมที่มี A เป็นจุดศูนย์กลาง เรียกว่า รูปวงกลม A

8 ส่วนประกอบของรูปวงกลม จุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลาง คือจุดคงที่อยู่ตรงกลางของ รูปวงกลมซึ่งอยู่ห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะ เท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นส่วนของเส้นตรงที่ ลากจากจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุด ศูนย์ไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง เส้นรอบวง เส้นรอบวง เป็นเส้นขอบของรูปวงกลมที่ อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน รัศมี รัศมี เป็นระยะห่างระหว่างจุดศูนย์และเส้น รอบวงของรูปวงกลม คอร์ด คอร์ด เป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้น รอบวงด้านไปยังเส้น รอบวงอีกด้านหนึ่ง คอร์ดที่ยาวที่สุด คือเส้น ผ่านศูนย์กลาง

9 1. จุดคงที่ เรียกว่า จุด ศูนย์กลาง ใช่หรือไม่ 1. จุดคงที่ เรียกว่า จุด ศูนย์กลาง ใช่หรือไม่ ใช่จ้า ไม่ใช่จ้า แบบทดสอบ เรื่อง รูปวงกลม

10 2. จงลากข้อความให้ตรงกับรูปภาพ รูปวงกลมตัดกัน รูปวงกลมสัมผัสภายนอก รูปวงกลมสัมผัสภายใน

11 การสร้างรูปวงกลม พิจารณา การสร้างรูปวงกลมที่มีรัศมี 3 เซนติเมตร โดยใช้วงเวียน ขั้นที่ 1 กำหนดจุด A. A ขั้นที่ 2 ใช้วงเวียนวัด ระยะ 3 เซนติเมตร ขั้นที่ 3 ใช้จุด A เป็น จุดศูนย์กลาง เขียนวงกลม รัศมี 3 เซนติเมตร. A

12 การตัดกัน หรือ สัมผัสกัน ของ วงกลม. A B. D C วงกลม A และ B ตัดกันที่ จุด C และ D จุด C และ D เรียกว่า จุดตัด และ เป็น คอร์ด ร่วม

13 PQ.. MN O.... • วงกลม P และ Q สัมผัส ภายนอกที่ จุด R • เรียก จุด R ว่า จุดสัมผัส ภายนอก • จุด P,Q และ R จะอยู่ใน แนวเส้นตรงเดียวกัน R • วงกลม M และ N สัมผัส ภายในที่ จุด O • เรียก จุด O ว่า จุดสัมผัส ภายใน • จุด M,N และ O จะอยู่ใน แนวเส้นตรงเดียวกัน

14 การตัดกันและสัมผัสกันของรูป วงกลม รูปวงกลมตัดกัน รูปวงกลม 2 รูป ตัดกันเมื่อเส้นรอบวงของ รูปวงกลมตัดกัน ของวงกลมทั้งสองวงนั้นด้วย รูปวงกลม 2 รูป ตัดกันเมื่อเส้นรอบวงของ รูปวงกลมตัดกันจะเกิดจุดตัด 2 จุด และ เส้นที่ลากระหว่างจุดตัดทั้งสองเป็นคอร์ด ร่วมของวงกลมทั้งสองวงนั้นด้วย

15 การตัดกันและสัมผัสกันของรูป วงกลม รูปวงกลมสัมผัสภายนอก รูปวงกลม 2 วงแตะกันด้านนอก เรียกว่า สัมผัสภายนอกจะสัมผัสกันได้ เพียงจุดเดียว

16 การตัดกันและสัมผัสกันของรูปวงกลม รูปวงกลมสัมผัสภายใน รูปวงกลม 2 วงแตะกันรูปหนึ่งอยู่ภายในอีกรูปหนึ่ง เรียกว่า สัมผัสภายใน จะสัมผัสกันได้เพียงจุด เดียว

17 A Q B D R C E P. รัศมี คอร์ด จุด ศูนย์กล าง เส้นรอบ วง แบบฝึกหัด 1. จากรูปวงกลม จุด Q เรียกว่าอะไร ค ก ข ง

18 แบบฝึกหัด A Q B D R C E P. รัศมี คอร์ด จุด ศูนย์กล าง เส้นรอบ วง 2. จากรูปวงกลม เรียกว่าอะไร ก ข ค ง

19 A Q B D R C E P. รัศมี คอร์ด จุด ศูนย์กล าง เส้นผ่าน ศูนย์กลาง แบบฝึกหัด 3. จากรูปวงกลม เรียกว่าอะไร ก ข ค ง

20 A Q B D R C E P. แบบฝึกหัด 4. จากรูปวงกลม เรียกคอร์ด ใช่ ไม่ใช่

21 A Q B D R C E P. รูป วงกลม A รูป วงกลม Q รูปวงกลม RP รูปวงกลม สีเขียว แบบฝึกหัด 5. รูปวงกลมนี้ ชื่อว่า อะไร ก ข ค ง

22 3.2 เซนติเมตร 4.5 เซนติเมตร 6.4 เซนติเมต ร 7.7 เซนติเมต ร แบบฝึกหัด 6. รูปวงกลมที่มีรัศมียาว 3.2 เซนติเมตร มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางยาวเท่าใด ก ข ค ง

23 แบบฝึกหัด 7. จงลากส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งรูปวงกลมเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กัน.

24 แบบฝึกหัด 8. จงลากรัศมี 10 เส้น.

25 รูปวงกลม A รูปวงกลม B เท่ากัน แบบฝึกหัด 9. รูปวงกลม A มีรัศมี 1.2 เมตร รูปวงกลม B มีเส้นผ่าน ศูนย์ลาง 9 เมตร รูปวงกลมใดใหญ่กว่า ก ข ค

26 10. ต่อภาพจิกซอให้ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt รู ป ว ง ก ล ม แบบฝึกหั ด รูป วงกลม ส่วนต่าง ๆ ของ รูปวงกลม การตัดกันหรือสัมผัส กันของรูปวงกลม การสร้าง รูปวงกลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google