งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์. พื้นฐานการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำ ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาทุกประการ ดังนั้น การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์. พื้นฐานการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำ ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาทุกประการ ดังนั้น การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์

2 พื้นฐานการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำ ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาทุกประการ ดังนั้น การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับการ แก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับการ แก้ปัญหานั้น เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามต้องการ ผู้ที่ทำการเขียนโปรแกรม จึงต้องทราบถึงวิธีการของการแก้ปัญหาที่ ต้องการแก้ไขปัญหานั้นทุกขั้นตอน จากนั้นจึง นำมาเรียบเรียงเป็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แล้วนำ ขั้นตอนวิธีที่ได้เรียบเรียงนั้น มาเขียนเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป

3 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับ เตรียมการก่อนลงมือเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ - การทำความเข้าใจกับปัญหา (State the problem clearly) - การพิจารณาลักษณะของข้อมูลเข้า และข้อมูลออก (Describe the input and output) - การทดลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Work the problem by hand for a specific set of data) พื้นฐานการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์

4 - การเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Develop an algorithm that is general in nature) 1) เขียนลำดับขั้นตอนวิธีการทำงาน ทั้งหมดอย่างย่อ 2) เขียนลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานอย่าง ละเอียด 3) วิธีการเขียนลำดับขั้นตอนวิธี *Pseudo code เขียนขั้นตอนวิธีด้วย ภาษาที่ใกล้เคียงภาษาคอมพิวเตอร์ *Flowcharts เขียนขั้นตอนวิธีด้วย รูปภาพผังงาน - การทดสอบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Test the algorithm with a variety of data sets)

5 การบรรยาย (Narrative Description) การเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสจำลอง (Pseudo- code) การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์

6 การบรรยาย เป็นวิธีที่ว่าด้วยการใช้คำพูดบรรยายเป็น ตัวอักษร ซึ่งวิธีนี้จะค่อนข้างจะง่าย สำหรับตัวผู้เขียน แต่จะยากต่อการนำไป ปฏิบัติ

7 รหัสจำลอง เป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรม โดยใช้ภาษาพูดง่าย ๆ ที่ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ แต่แนะนำให้ฝึกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะมีรูปแบบโครงสร้างที่ใกล้เคียง กับภาษาโปรแกรมมาก โครงสร้างส่วนใหญ่จะนิยมใช้คำสั่งที่เป็น คำสั่งเฉพาะ (Reserve Word) ที่มีอยู่ ในภาษาโปรแกรม เช่น IF-THEN-ELSE หรือ DO-WHILE, DO-UNTIL

8 ผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือที่ใช้รูปภาพ แสดงถึง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม หรือขั้นตอน ในการแก้ปัญหาทีละขั้น และมีเส้นที่ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่ จุดเริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้โดยง่าย

9 วิธีการเขียนผังงานที่ดี ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล จากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา คำอธิบายในภาพควรสั้นกระทัดรัด และ เข้าใจได้ง่าย ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออก ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของ การทำงานก่อนไปเขียนโปรแกรม

10 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) จะประกอบด้วยการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานต่าง จุดเริ่มต้น / สิ้นสุดของ โปรแกรม ลูกศรแสดงทิศทางการ ทำงานของโปรแกรม แสดงการนำเข้าข้อมูล หรือ การแสดงผลลัพธ์ โดยไม่ระบุอุปกรณ์ ใช้แสดงการประมวลผล หรือการกำหนดค่าข้อมูล ให้กับตัวแปร

11 ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ โดยจะมี เส้นออกจากรูปเพื่อแสดงทิศทางการทำงาน ต่อไป ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แสดงผลลัพธ์หรือรายงาน ออกทางเครื่องพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ ออกทางจอภาพ แสดงการทำงาน เป็นรอบ

12 แสดงจุดเชื่อมต่อของผัง งานในหน้าเดียวกัน หรือเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้น หลายเส้นที่มาจากหลาย ทิศทาง เพื่อจะไปสู่การ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เหมือนกัน จุดเชื่อมต่อในการขึ้นหน้า ใหม่ ในกรณีที่ผังงานมี ความยาวมากเกินกว่าที่จะ แสดงพอในหนึ่งหน้า

13 ผังงานกับชีวิตประจำวัน ตัวอย่าง 1 จงเขียนผังงาน แสดงขั้นตอน การส่งจดหมาย เริ่มต้น จ่าหน้าซอง จดหมาย พับจดหมาย ใส่จดหมายลง ในซอง ปิดผนึกซอง จดหมาย ไปซื้อ แสตมป์ มี แสตม ป์ หรือไ ม่ ? ส่ง จดหมาย จบงาน มีไม่มี

14 ตัวอย่าง 2 จงเขียนผังงานแสดงวิธีการ รับประทานยา ที่แบ่งขนาดรับประทาน ตามอายุของผู้ทานดังนี้ อายุมากกว่า 10 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา อายุมากกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี รับประทาน ครั้งละ ½ ช้อนชา แรกเกิด ถึง 1 ปี ห้ามรับประทาน

15 เริ่มต้ น อายุ > 10 ปี อายุ > 3 ปี อายุ > 1 ปี ห้าม รับประทาน จบงาน รับประทานครั้ง ละ 2 ช. ช. รับประทานครั้ง ละ 1 ช. ช. รับประทานครั้ง ละ ½ ช. ช. ใ ช่ ไม่ใ ช่


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์. พื้นฐานการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำ ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาทุกประการ ดังนั้น การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google