งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หินแปร (Metamorphic rocks). หินแปร คือหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบ และ / หรือ เนื้อหินเดิม ไป เป็นหินชนิดใหม่ใต้ผิวโลก ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หินแปร (Metamorphic rocks). หินแปร คือหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบ และ / หรือ เนื้อหินเดิม ไป เป็นหินชนิดใหม่ใต้ผิวโลก ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความดัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หินแปร (Metamorphic rocks)

2 หินแปร คือหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบ และ / หรือ เนื้อหินเดิม ไป เป็นหินชนิดใหม่ใต้ผิวโลก ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความดัน และอุณหภูมิ ในสภาพที่ยังเป็นของแข็ง อาจมีส่วนประกอบใหม่มาเพิ่มหรือไม่ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียกว่า การ แปรสภาพ (metamorphism มาจาก ภาษากรีก ซึ่งแปลว่า. การเปลี่ยนรูป "to change form")

3 การแปรสภาพ (Metamorphism) การแปรสภาพเกิดขึ้นภายในเปลือกโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมี และทางโครงสร้างของหิน ซึ่งหินที่ เกิดขึ้นใหม่แตกต่างไปจากหินเดิม แร่ที่ เกิดขึ้นใหม่จะเป็นแร่ที่มีความเสถียรกับ อุณหภูมิและความดันในขณะที่มีการแปร สภาพ

4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแปรสภาพมี 3 อย่างคือ 1. ความร้อน (heat) เป็นปัจจัยที่ สำคัญมากในการแปรสภาพ เป็นแหล่ง พลังงานที่ทำให้แร่ภายในหินเกิดการตก ผลึกใหม่ (recrystallization) ได้ผลึก แร่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเกาะติดกันแน่น ขึ้นกว่าเดิม

5 ความร้อนยังทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของหิน ด้วย หินเกิดการอ่อนตัวลงและอาจเกิด การแปรรูป ดังนั้นความร้อนจึงทำให้หิน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะเนื้อหิน และโครงสร้าง แหล่งที่ให้ความร้อนได้แก่ แมกมา ความร้อนภายในโลกจากการ สลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

6 2. ความกดดัน (pressure) หินที่อยู่ ภายใต้ความดัน ทำให้แร่ในหินเกิดการ เปลี่ยนแปลง โดยอะตอมภายในแร่อาจ ถูกอัดกันแน่น ปริมาตรลดลง เมื่อรวมกับ ผลของความร้อน อาจเกิดการตกผลึก ใหม่ของแร่ที่เป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง อาจมี การเรียงตัวกันอย่างเห็นได้ชัด ความ กดดันเกิดจากน้ำหนักของตะกอนที่ปิด ทับอยู่ด้านบน

7 3. สารว่องไวปฏิกิริยา (chemically active fluid) เป็นสารละลายหรือก๊าซที่ เหลือเป็นส่วนสุดท้ายจากการเย็นตัวของ หินหลอมเหลว หรือน้ำที่อยู่ในโครงสร้าง ของแร่เดิม ตามช่องว่างหรือรอยแตกใน หิน ที่ถูกขับออกมาเมื่อสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลง

8 สารว่องไวปฏิกิริยานี้สามารถผ่านเข้า ไปในเนื้อหินข้างเคียงและทำปฏิกิริยา ดังนั้นแร่เดิมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทำ ให้เกิดแร่ใหม่ขึ้น ความสามารถในการ เปลี่ยนแปลงแร่นี้จะเพิ่มขึ้น เมื่อความลึก เพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่า อุณหภูมิและความกดดันก็สูงขึ้นด้วย ทำ ให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุมี มากขึ้นด้วย

9 การแปรสภาพมี 2 ลักษณะ 1. การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism) เกิด เนื่องจากหินหลอมเหลวแทรกเข้าไปใน เปลือกโลก ความร้อน ( ระหว่าง 300 ถึง 800 เซลเซียส ) และสารละลายจากหิน หลอมเหลวเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินรอบๆ การแปรสภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นเฉพาะ รอบๆบริเวณที่ให้ความร้อนหรือ สารละลาย ความรุนแรงของการแปร สภาพมากที่สุดที่จุดสัมผัสและลดลงเมื่อ ห่างออกไป

10

11 2. การแปรสภาพแบบภูมิภาค (regional metamorphism) เกิดขึ้นที่ ระดับลึกใต้เปลือกโลก อาศัยทั้งความดัน และอุณหภูมิสูงในการแปรสภาพ ขณะ แปรสภาพจะมีแร่เกิดใหม่หลายชนิด มี การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะการ จัดเรียงตัวของเม็ดแร่ หินที่ได้จะแสดง ลักษณะการเรียงตัว (foliation) ของเม็ด แร่ที่เป็นแผ่นหรือเป็นแท่งอย่างเป็น ระเบียบ หรือมีการแยกเป็นชั้นของแร่สี เข้มและแร่สีจาง การแปรสภาพใน ลักษณะนี้จะเกิดเป็นบริเวณกว้าง

12

13 ลักษณะเนื้อหินของหินแปร (Texture of Metamorphic Rocks) เนื้อหินของหินแปร พิจารณาจาก ขนาด รูปร่าง และการเรียงตัวของเม็ดแร่ ซึ่งบ่ง บอกถึงสภาพของความดันและอุณหภูมิ ในขณะที่หินนั้นเกิดการแปรสภาพ

14 1. เนื้อหินไม่มีการเรียงตัว (unfoliated texture) เมื่อหิน ประกอบด้วยแร่ที่เป็นเม็ด เมื่อถูกแปร สภาพ แร่เหล่านี้ไม่สามารถแสดงให้เห็น ถึงทิศทางของการเติบโตและทิศทางของ แรงที่มากระทำให้เกิดการแปรสภาพ แต่ จะเกาะกันแน่น ผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้น

15

16 2. เนื้อหินที่มีการเรียงตัว (foliated texture) แสดงลักษณะแนวแตกในหิน (rock cleavage) ซึ่งเกิดจากการที่แร่ที่ เป็นแผ่นหรือเป็นแท่งมีการเรียงตัว หรือมี การแยกเป็นชั้นของแร่สีจางและแร่สีเข้ม ความรุนแรงหรือความเด่นชัดของการ แปรสภาพเพิ่มขึ้นตามความอุณหภูมิและ ความดัน

17


ดาวน์โหลด ppt หินแปร (Metamorphic rocks). หินแปร คือหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบ และ / หรือ เนื้อหินเดิม ไป เป็นหินชนิดใหม่ใต้ผิวโลก ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google