งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผัง FlowChart Flow Chart คือ ขั้นตอนที่นำผลที่ ได้จากการกำหนดและการ วิเคราะห์ปัญหามาเขียนเป็น แผนภาพหรือสัญลักษณ์ ประโยชน์ของผังงาน - ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผัง FlowChart Flow Chart คือ ขั้นตอนที่นำผลที่ ได้จากการกำหนดและการ วิเคราะห์ปัญหามาเขียนเป็น แผนภาพหรือสัญลักษณ์ ประโยชน์ของผังงาน - ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผัง FlowChart Flow Chart คือ ขั้นตอนที่นำผลที่ ได้จากการกำหนดและการ วิเคราะห์ปัญหามาเขียนเป็น แผนภาพหรือสัญลักษณ์ ประโยชน์ของผังงาน - ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรม และสามารถนำไปเขียน โปรแกรมได้โดยไม่สับสน - ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไข โปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิด ข้อผิดพลาด

2 ผังงานโปรแกรม ( Program Flowchart ) การเขียนผังโปรแกรมจะประกอบไปด้วยการใช้ สัญลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ ANSI ( American National Standards Institute ) ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ ANSI ( American National Standards Institute ) ในการสร้างผังงาน จุดเริ่มต้น / สิ้นสุด ของโปรแกรม ลูกศรแสดงทิศทางการ ทำงานของ โปรแกรมและ การไหลของข้อมูล ลูกศรแสดงทิศทางการ ทำงานของ โปรแกรมและ การไหลของข้อมูล

3 ใช้แสดงคำสั่งในการ ประมวลผล หรือการกำหนดค่าข้อมูล ให้กับตัวแปร แสดงการอ่านข้อมูลจาก หน่วยเก็บข้อมูลสำรองเข้าสู่ หน่วยความจำหลักภายใน เครื่องหรือการแสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผลออกมา การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อ ตัดสินใจ โดยจะมีเส้นออก จารรูปเพื่อแสดงทิศ ทางการทำงานต่อไป เงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็น เท็จ

4 แสดงผลหรือรายงานที่ ถูกสร้างออกมา แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงาน ภายใน ที่บรรจบของเส้นหลาย เส้นที่มาจากหลายทิศทางเพื่อจะ ไปสู่การทำงาน การขึ้นหน้าใหม่ ในกรณีที่ ผังงานมีความยาวเกินกว่าที่ จะแสดงพอในหนึ่งหน้า

5 รูปแบบการสร้างแผนผัง มี 3 รูปแบบคือ 1. การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) 1. การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดคือ เขียนให้ทำงานจากบนลงล่าง เขียนคำสั่ง เป็นบรรทัด และทำทีละบรรทัดจากบรรทัด บนสุดลงไปจนถึง บรรทัดล่างสุด

6 Proces s1 Proces s2 Proces s3 สมมติให้มีการทำงาน 3 กระบวนการ คือ อ่านข้อมูล คำนวณ และพิมพ์

7 2. การเลือกกระทำตามเงื่อนไข (Decision or Selection) 2. การเลือกกระทำตามเงื่อนไข (Decision or Selection) การตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไขเป็น การเขียนโปรแกรมเพื่อนำ การตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไขเป็น การเขียนโปรแกรมเพื่อนำ ค่าไปเลือกกระทำ โดยปกติจะมีเหตุการณ์ ให้ทำ 2 กระบวนการ คือเงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำกระบวนการ หนึ่ง และเป็นเท็จ จะกระทำอีกกระบวนการหนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อน มากขึ้น ต้องใช้เงื่อนไขหลายชั้น เช่นการตัดเกรด นักศึกษา เป็นต้น

8 ตัวอย่างผังงานนี้ จะแสดงผลการ เลือกอย่างง่าย เพื่อกระทำ กระบวนการเพียงกระบวนการเดียว Process Yes No Decision

9 3. การทำซ้ำ (Repeation or Loop) การทำกระบวนการหนึ่งหลาย ครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการทำซ้ำเป็นหลักการที่ทำ ความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชัดเจนเหมือน การเขียนผังงาน ผู้เขียนโปรแกรม ต้องจินตนาการด้วยตนเอง

10 ตัวอย่างแผนผัง Decision Process Yes No

11 วิธีการเขียนผังงานที่ดี ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของ ข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไป ขวา คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจง่าย ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดง ทิศทางเข้า – ออก ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกล มาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อ แทน ผังงานควรมีการทดสอบความ ถูกต้องของการทำงานก่อนนำไป เขียนโปรแกรม ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของ ข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไป ขวา คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจง่าย ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดง ทิศทางเข้า – ออก ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกล มาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อ แทน ผังงานควรมีการทดสอบความ ถูกต้องของการทำงานก่อนนำไป เขียนโปรแกรม

12 แผนผังตัวอย่างในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นการ ทำงาน จบการ ทำงาน จบการ ทำงาน เดินออกจากหน้าบ้าน นั่งรถ ประจำ ทาง ถึง โรงเรียน

13 เริ่มต้นการ ทำงาน จบการ ทำงาน จบการ ทำงาน เดินออกจากหน้าบ้าน ถึง โรงเรียน นั่งรถ ประจำ ทาง มี จักรยานย นต์ ? แผนผังตัวอย่างใน ชีวิตประจำวัน มี ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt แผนผัง FlowChart Flow Chart คือ ขั้นตอนที่นำผลที่ ได้จากการกำหนดและการ วิเคราะห์ปัญหามาเขียนเป็น แผนภาพหรือสัญลักษณ์ ประโยชน์ของผังงาน - ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google