งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบเว็บ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำแนกกลุ่มเนื้อหา จำแนกกลุ่มเนื้อหา ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบเว็บ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำแนกกลุ่มเนื้อหา จำแนกกลุ่มเนื้อหา ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการออกแบบเว็บ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำแนกกลุ่มเนื้อหา จำแนกกลุ่มเนื้อหา ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ

2 ทิศทางการไหล แบบลำดับขั้น (Hierarchy) แบบลำดับขั้น (Hierarchy) แบบเชิงเส้น (Linear) แบบเชิงเส้น (Linear) แบบผสม (Combination) แบบผสม (Combination)

3 สิ่งจำเป็นสำหรับการเขียน เว็บเพจ Text Editor ใช้สำหรับเขียนคำสั่งต่าง ๆ ลง ไป แล้วบันทึกไฟล์ นามสกุลเป็น.htm หรือ.html Text Editor ใช้สำหรับเขียนคำสั่งต่าง ๆ ลง ไป แล้วบันทึกไฟล์ นามสกุลเป็น.htm หรือ.html ตัวอย่างโปรแกรมอื่น ๆ ได้แก่ FrontPage, Hot Dog, Home site, Dreamweaver, Ms. Office โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer Netscape, Opera โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer Netscape, Opera

4 กฎในการใช้ HTML กฎในการใช้ HTML 1. แต่ละ TAG จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย 1. แต่ละ TAG จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย 2. คำสั่งใน TAG จะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ 3. เกือบจะแทบทุก TAG ที่มี TAG เปิด และ TAG ปิด โดย TAG ปิดจะมีเครื่องหมาย / ด้วย เช่น ข้อความ เช่น ข้อความ

5 โครงสร้างของภาษา HTML : … ข้อมูลที่ต้องการแสดง ในส่วนหัว... :... คำสั่งหรือข้อความที่ ต้องการให้แสดง... HTML (Hyper Text Markup Language) เป็น ภาษาที่ใช้ในการตกแต่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรม Web Browser HTML (Hyper Text Markup Language) เป็น ภาษาที่ใช้ในการตกแต่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรม Web Browser

6 โครงสร้างของภาษา HTML Horizontal Symmetry Horizontal Symmetry Vertical Symmetry Vertical Symmetry เป็นพื้นที่ส่วนหัว เป็นพื้นที่ส่วนเนื้อหา

7 โครงสร้างของภาษา HTML... เป็นคำสั่งทุกเอกสาร html จะต้องมีและคำสั่ง ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใน คำสั่ง html นี้... ใช้กำหนดหัวข้อของเอกสาร เพื่อให้ผู้ที่ดูเว็บเพจรู้ว่าอยู่ ที่หน้าไหน... จะแสดงข้อความที่อยู่ใน tags นี้ไปปรากฏบนไตเติลบาร์ ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่าง... คำสั่ง BODY นี้ใช้เขียนเพื่อกำหนดเนื้อหาบนเว็บเพจ โดยที่จะเขียน คำสั่งต่างๆ ทั้งหมดลงไปไว้ในส่วนนี้ และ ยังเป็นตัวที่กำหนด Background ของเว็บเพจนั้นด้วย และสามารถกำหนดตัวหนังสือทั้งหมดภายเอกสาร

8 คำสั่งเพื่อจัดรูปแบบ ตัวอักษร หัวเรื่อง หัวเรื่อง เริ่มจาก.. ใหญ่สุด.. ถึง.. เล็ก สุด.. เริ่มจาก.. ใหญ่สุด.. ถึง.. เล็ก สุด.. การย่อหน้าข้อความ การย่อหน้าข้อความ … ย่อหน้าใหม่เว้น 1 บรรทัด … ย่อหน้าใหม่เว้น 1 บรรทัด การขึ้นบรรทัดใหม่ การขึ้นบรรทัดใหม่ ขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่เว้นบรรทัด ขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่เว้นบรรทัด การเว้นช่องว่างระหว่างคำ การเว้นช่องว่างระหว่างคำ เช่น html ย่อมาจาก เช่น html ย่อมาจาก

9 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

10 คำสั่งเพื่อจัดรูปแบบ ตัวอักษร ตัวอักษรตัวหนา ตัวอักษรตัวหนา … … ตัวอักษรปกติตัวเอียง ตัวอักษรปกติตัวเอียง … … ตัวอักษรปกติขีดเสันใต้ ตัวอักษรปกติขีดเสันใต้ … … ตัวอักษรกระพริบ ตัวอักษรกระพริบ … …

11 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

12 คำสั่งเพื่อจัดรูปแบบ ตัวอักษร การปรับปรุงฟอนต์ การปรับปรุงฟอนต์.. ข้อความที่ ปรับปรุง.... ข้อความที่ ปรับปรุง.. เช่น.. ข้อความที่ ปรับปรุง.. เช่น.. ข้อความที่ ปรับปรุง.. การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ มีค่าอยู่ระหว่าง 7-1 การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ มีค่าอยู่ระหว่าง 7-1.. ข้อความที่ ปรับปรุง.... ข้อความที่ ปรับปรุง.. เช่น.. ข้อความที่ปรับปรุง.. เช่น.. ข้อความที่ปรับปรุง.. การเปลี่ยนสีตัวอักษร การเปลี่ยนสีตัวอักษร ตัวอักษรสีแดง ตัวอักษรสีปกติ ตัวอักษรสีแดง ตัวอักษรสีปกติ

13 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

14 คำสั่งเพื่อจัดรูปแบบ ตัวอักษร การเพิ่มรูปภาพ การเพิ่มรูปภาพ เช่น เช่น การควบคุมขนาดของภาพ การควบคุมขนาดของภาพ การควบคุมตำแหน่งของรูปภาพ การควบคุมตำแหน่งของรูปภาพ

15 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

16 ค่าของสีที่นำไป่ใส่ใน Font, Background, Table ได้ Dark Slate Blue #6B238E MediumForest Green #6B8E23 Salmon #6F4242 Dark Turquoise #7093DB Aquamarine #70DB93 Medium Turquoise #70DBDB Medium Slate Blue #7F00FF Medium Spring Green #7FFF00

17 คำสั่งเพิ่มเติม ภาพ BACKGROUNG กำหนดสีพื้น กำหนดสีตัวอักษร

18 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

19 การสร้างรายการ รายการแบบไม่มีลำดับ จะมีตัวอักษรนำหน้า รายการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิลแวร์ รายการแบบมีลำดับ จะมีตัวเลขนำหน้ารายการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิลแวร์

20 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

21 การสร้างรายการ รายการแบบคำอธิบาย รายการแบบคำอธิบาย Data "command center" of HTML document Data "command center" of HTML document formatting. formatting. DATA "command center" of HTML document formatting "command center" of HTML document formatting

22 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

23 การเชื่อมโยงระหว่างเว็บ เพ็จ... การเชื่อมโยงเพื่อส่ง email ส่ง email การเชื่อมโยงแบบสัมพัทธ์ My home Page

24 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

25 …. กำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดตาราง …. กำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดตาราง... แบ่งตารางออกเป็นแถว... แบ่งตารางออกเป็นแถว... แบ่งแถวออกเป็นคอลัมน์... แบ่งแถวออกเป็นคอลัมน์

ชาย 100 ชาย 100 หญิง 200 หญิง 200
การใช้ตาราง

26 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

27 การอ้างอิงตำแหน่งต่างๆ ในเวปเพ็จ การกำหนดชื่อ การกำหนดชื่อ ข้อความอ้างถึง ข้อความอ้างถึง เช่น ข้อความอ้างถึง เช่น ข้อความอ้างถึง การอ้างอิงถึงชื่อ การอ้างอิงถึงชื่อ อ้างถึงชื่อ MON1 อ้างถึงชื่อ MON1

28 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML

29 HTML

30

31 HTML HTML HTML Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2

32 Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2 HTML

33 ตัวอย่างการใช้งาน HTML ตัวอย่างการใช้งาน HTML


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบเว็บ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำแนกกลุ่มเนื้อหา จำแนกกลุ่มเนื้อหา ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google