งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บเพจ เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204103 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บเพจ เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204103 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บเพจ เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ 2

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ World Wide Web, HTML, การ สร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม ประยุกต์ พัฒนาเว็บเพจอย่างง่ายได้

3 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language) การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม ประยุกต์

4

5

6

7

8

9 World Wide Web library.sut.ac.th Name Server My Computer

10 World Wide Web

11 library.sut.ac.th Name Server My Computer

12 World Wide Web library.sut.ac.th Name Server My Computer

13 World Wide Web Computer Name Server เว็บไซต์ที่ ต้องการเรียกดู ชื่อเว็บไซต์ หมายเลขของเว็บไซต์

14

15 World Wide Web Computer Name Saver ( )

16

17 World Wide Web library.sut.ac.th Name Server My Computer

18 World Wide Web

19 World Wide Web Web Server & Web Browser

20 World Wide Web HTML Request Web Server & Web Browser

21 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language) การสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม ประยุกต์

22 HTML สวัสดีครับ

23 HTML สวัสดีครับ

24 HTML สวัสดีครับ

25 HTML สวัสดีครับ

26 HTML Hello

27 HTML Example Hello Bold Hello Italic

28 HTML

29 Example Hello Bold Hello Italic

30 Web Server HTML

31 HTML เว็บเพจของฉัน สวัสดีชาวโลก

32 HTML

33 HTML

34 HTML Image Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP = 2

35 HTML

36 Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP = 2

37 Internet Information Server Web Browser HTML

38 HTML welcome.html myself.htmlmotorexpo.htmllinks.html

39 หัวข้อบรรยาย World Wide Web HTML (Hypertext Mark-up Language) การสร้างเว็บเพจโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์

40 General Application  Microsoft Word  Microsoft PowerPoint  Microsoft Excel Small Web Editor  Netscape Composer

41 การสร้างเว็บเพจโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ Macromedia Dreamweaver Macromedia HomeSite Microsoft Frontpage Microsoft Visual Studio.NET Adobe GoLive!


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บเพจ เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204103 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google