งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM = การจัดการความรู้ KM = Knowledge Management. KM คือ การรวบรวมความรู้ที่กระจัด กระจาย มาพัฒนาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถ เข้าถึงความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM = การจัดการความรู้ KM = Knowledge Management. KM คือ การรวบรวมความรู้ที่กระจัด กระจาย มาพัฒนาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถ เข้าถึงความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM = การจัดการความรู้ KM = Knowledge Management

2 KM คือ การรวบรวมความรู้ที่กระจัด กระจาย มาพัฒนาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถ เข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้ เป็นผู้รู้ รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรมี ความเข้มแข็งมั่นคง และเป็นที่ ยอมรับและน่าเชื่อถือสูงสุด

3 เป้าหมายของ KM เพื่อการพัฒนา 3 ด้าน คือ เพื่อการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1. พัฒนางาน 1. พัฒนางาน 2. พัฒนาคน 2. พัฒนาคน 3. พัฒนาองค์กร 3. พัฒนาองค์กร

4 องค์ประกอบของการ จัดการองค์ความรู้ 1. คน = นำความรู้ไปก่อเกิด ประโยชน์ 2.it = เป็นเครื่องมือในการสืบค้น แลกเปลี่ยน ที่รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 3. กระบวนการ = การบริหาร จัดการ 1 + 2

5 หัวใจของการจัดการองค์ความรู้ คือการมี ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน จุดหมายปลายทาง มิใช่ความรู้แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ ผู้ที่มีบทบาทที่สุดที่ทำให้ KM ประสบความสำเร็จ คือ CAN 1.C= CEO ( ผู้บริหาร ) เห็นคุณค่า ผลักดัน เพื่อให้เกิด KM อย่างแท้จริงและจริงจัง ชัดเจน 2.A= ACTIVITY ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิด ความรู้ที่แท้จริง 3.N= Network Manager ผู้ประสานงาน เชื่อมโยงในทุกๆฝ่ายเพื่อให้ เกิด KM อย่างมีประสิทธิภาพ

6 อย่าทำ เพียงให้ได้ชื่อว่าทำ อย่าทำ เพราะถูกบังคับตาม ข้อกำหนด แต่ควรทำ เพราะ เกิดแรงจูงใจ ที่จะ พัฒนา คน งาน และองค์กร ซึ่งหลักการจัดองค์ความรู้ที่ดี ควรเริ่มต้น ด้วย 1. จัดทีมริเริ่มดำเนินการ 2. ฝึกอบรมโดยการปฏิบัติอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง 3. การจัดระบบอย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt KM = การจัดการความรู้ KM = Knowledge Management. KM คือ การรวบรวมความรู้ที่กระจัด กระจาย มาพัฒนาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถ เข้าถึงความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google