งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM = Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM = Knowledge Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM = Knowledge Management

2 KM คือ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจาย มาพัฒนาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งมั่นคง และเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือสูงสุด

3 เป้าหมายของ KM เพื่อการพัฒนา ด้าน คือ 1.พัฒนางาน 2.พัฒนาคน 3.พัฒนาองค์กร

4 องค์ประกอบของการจัดการองค์ความรู้
1.คน = นำความรู้ไปก่อเกิดประโยชน์ 2.it = เป็นเครื่องมือในการสืบค้น แลกเปลี่ยน ที่รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 3.กระบวนการ = การบริหารจัดการ 1 + 2

5 หัวใจของการจัดการองค์ความรู้ คือการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน จุดหมายปลายทางมิใช่ความรู้แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ ผู้ที่มีบทบาทที่สุดที่ทำให้ KM ประสบความสำเร็จ คือ CAN 1.C= CEO (ผู้บริหาร) เห็นคุณค่า ผลักดัน เพื่อให้เกิด KM อย่างแท้จริงและจริงจัง ชัดเจน 2.A= ACTIVITY ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิด ความรู้ที่แท้จริง 3.N= Network Manager ผู้ประสานงานเชื่อมโยงในทุกๆฝ่ายเพื่อให้ เกิด KM อย่างมีประสิทธิภาพ

6 อย่าทำ เพียงให้ได้ชื่อว่าทำ
อย่าทำ เพราะถูกบังคับตามข้อกำหนด แต่ควรทำ เพราะ เกิดแรงจูงใจ ที่จะพัฒนา คน งาน และองค์กร ซึ่งหลักการจัดองค์ความรู้ที่ดี ควรเริ่มต้น ด้วย 1.จัดทีมริเริ่มดำเนินการ 2.ฝึกอบรมโดยการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3.การจัดระบบอย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt KM = Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google