งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของเครือข่าย เครือข่าย (Network) เป็นรูปแบบทาง สังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยน การ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของเครือข่าย เครือข่าย (Network) เป็นรูปแบบทาง สังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยน การ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของเครือข่าย เครือข่าย (Network) เป็นรูปแบบทาง สังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยน การ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ การร่วมกันทำงานโดยมีฐานะเท่าเทียม กัน

2 แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) ซึ่งอธิบายได้ด้วยตัวเลข 2 + 2 = 5 หมายความ ว่า การรวมพลังกัน ทำงานนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่า การที่แต่ละองค์กรจะ ทำงานโดยโดดเดี่ยว ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซึ่งอธิบายถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระหว่างกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทำให้เครือข่าย เกิดขึ้นได้โดยสมัครใจ ก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็น ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่ง จะนำไปสู่ความเต็มใจที่จะ ประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

3 ลักษณะของเครือข่าย เครือข่ายมีลักษณะเป็นโครงสร้างทาง ความคิด (Cognitive structures) ไม่ว่าจะ พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เกี่ยวข้องใน องค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับ องค์กรเครือข่ายใกล้เคียงกัน ในด้านความรู้ ความสามารถและความต้องการ องค์กรเครือข่ายไม่มีลำดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือข่ายเป็นไปใน ลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็นอิสระของแต่ละองค์กรอาจไม่ เท่ากัน

4 องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันทำ (Division of labour) การที่องค์กรเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกัน เพราะ ส่วนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพิงแลกเปลี่ยน ความสามารถระหว่างกัน ดังนั้น หากองค์กรใด ไม่สามารถแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได้ ในทางตรงกัน ข้ามหากได้แสดงความสามารถ ก็จะนำไปสู่การ พึ่งพิงและขึ้นต่อกัน การแบ่งงานกันทำ ทั้งยัง เป็นการลดโอกาสที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะ แสดงอำนาจเหนือเครือข่ายด้วย ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็น เครือข่าย จะนำไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของ เครือข่าย ดังนั้น การพัฒนาของแต่ละองค์กร เครือข่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญ

5 องค์กรเครือข่ายกำหนดการบริหารจัดการ กันเอง (Self-regulating) ในการทำงานร่วมกันในลักษณะแนวราบ จำเป็นต้องมีความสมานฉันท์ โดยผ่าน กระบวนการทางประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการ ต่อรอง ตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการภายใน เพื่อให้เครือข่าย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายมิใช่จะ ได้มาเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยระยะเวลา ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา และ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทาง ความคิด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์กร


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของเครือข่าย เครือข่าย (Network) เป็นรูปแบบทาง สังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยน การ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google