งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ 1. สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด ก.กาแล็กซี ข.ดาราจักร ค.เอกภพ ง.ระบบสุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ 1. สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด ก.กาแล็กซี ข.ดาราจักร ค.เอกภพ ง.ระบบสุริยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ 1. สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด ก.กาแล็กซี ข.ดาราจักร ค.เอกภพ ง.ระบบสุริยะ 2. กาแล็กซีทางช้างเผือก ถ้ามองจากด้านบน จะมีรูปร่างคล้ายกับอะไร ก.ก้นหอย ข. ไข่ดาว ค. ฉาบ ง. วงรี 3. สิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกาแล็กซี ก. ดาวฤกษ์ ข. ดาวหาง ค ก๊าซ ง. ดาวเทียม 4. กาแล็กซีทางช้างเผือก เกี่ยวข้องกับโลก เราอย่างไร ก.เป็นศูนย์กลางของโลก ข.เป็นแหล่งพลังงานของโลก ค.เป็นที่อยู่ของโลก ง.เป็นบริวารของโลก 5. ข้อใดเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่ได้ ถูกต้อง ก.โลก ระบบสุริยะ จักรวาล กาแล็กซี ข.โลก กาแล็กซี ระบบสุริยะ จักรวาล ค.โลก ระบบสุริยะ กาแล็กซี จักรวาล ง.โลก จักรวาล ระบบสุริยะ กาแล็กซี 6. ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร ทั้งหมดกี่ดวง ก. 6 ข. 9 ค. 11 ง. 13 7. ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ก. โลก ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี 8. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงาม คือข้อ ใด ก.ดาวพฤหัสบดี ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวยูเรนัส ง.ดาวเนปจูน 9. สาเหตุที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน คือ ข้อใด ก. โลกหมุนรอบตัวเอง ข. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ค. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก 10. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา เท่าใด ก. 1 วัน ข. 1 สัปดาห์ ค. 1 เดือน ง. 1 ปี แบบทดสอบก่อนเรียน

3 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 1. ค 2. ก 3. ง 4. ค 5. ค 6. ข 7. ก 8. ข 9. ก 10. ง

4

5

6

7

8 ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็น ศูนย์กลางและเหล่าสมาชิกโคจร โดยรอบ คือ ดาวเคราะห์ 9 ดวง บริวาร ของดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์ น้อยและอุกกาบาต

9 ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง อยู่ใน อาณาจักแห่งดวงดาว ที่เรียกว่า กาแล็กซี ทางช้างเผือก (The milky Way) หรือ กาแล็กซีของเรา

10 ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด มี อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แต่ด้าน หนึ่งมีอุณหภูมิต่ำมาก โคจร รอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 88 วัน และหมุนรอบตัวเอง 59 วัน

11 ดาวศุกร์ มีขนาดใกล้เคียง กับโลก มีพื้นผิวแห้งแล้ง โคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 225 วัน และหมุน รอบตัวเอง 243 วัน

12 โลก มีสภาวะเหมาะสมที่ สามารถก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตและ ดำรงชีวิตอยู่ได้ โคจรรอบ ดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 1 ปี และหมุนรอบตัวเอง 1 วัน มี ดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง

13 ดาวอังคาร จากการสำรวจ ของยานไวกิ้ง พบว่ามีลักษณะ พื้นผิวสีแดง เต็มไปด้วย ก้อนหิน ไม่พบสิ่งมีชีวิต มี ดวงจันทร์เป็นบริวาร 2 ดวง

14 ดาวพฤหัสบดี เป็นดาว เคราะห์ใหญ่ที่สุด มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 16 ดวง

15 ดาวเสาร์ เป็นดาว เคราะห์ที่มี ความสวยงามมาก เพราะ มีวงแหวน ล้อมรอบ 7 ชั้น มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 18 ดวง

16 ดาวยูเรนัส หรือ มฤตยู มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 21 ดวง

17 ดาวเนปจูน หรือ ดาวเกตุ มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 8 ดวง

18 ดาวพลูโต หรือดาว ยม เป็นดาวเคราะห์ที่ไกลสุด และเล็กที่สุด มีดวงจันทร์

19 คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ 1. สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด ก. กาแล็กซี ข. ดาราจักร ค. เอกภพ ง. ระบบสุริยะ 2. กาแล็กซีทางช้างเผือก ถ้ามองจากด้านบน จะมีรูปร่างคล้ายกับอะไร ก. ก้นหอย ข. ไข่ดาว ค. ฉาบ ง. วงรี 3. สิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกาแล็กซี ก. ดาวฤกษ์ ข. ดาวหาง ค ก๊าซ ง. ดาวเทียม 4. กาแล็กซีทางช้างเผือก เกี่ยวข้องกับโลกเรา อย่างไร ก. เป็นศูนย์กลางของโลก ข. เป็นแหล่งพลังงานของโลก ค. เป็นที่อยู่ของโลก ง. เป็นบริวารของโลก 5. ข้อใดเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่ได้ถูกต้อง ก. โลก ระบบสุริยะ จักรวาล กาแล็กซี ข. โลก กาแล็กซี ระบบสุริยะ จักรวาล ค. โลก ระบบสุริยะ กาแล็กซี จักรวาล ง. โลก จักรวาล ระบบสุริยะ กาแล็กซี 6. ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร ทั้งหมดกี่ดวง ก. 6 ข. 9 ค. 11 ง. 13 7. ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ก. โลก ข. ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี 8. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงาม คือข้อใด ก. ดาวพฤหัสบดี ข. ดาวเสาร์ ค. ดาวยูเรนัส ง. ดาวเนปจูน 9. สาเหตุที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน คือข้อใด ก. โลกหมุนรอบตัวเอง ข. ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ค. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก 10. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลาเท่าใด ก. 1 วัน ข. 1 สัปดาห์ ค. 1 เดือน ง. 1 ปี แบบทดสอบหลัง เรียน

20 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระบบสุริยะ............................................................................................................................................... 1. ค 2. ก 3. ง 4. ค 5. ค 6. ข 7. ก 8. ข 9. ก 10. ง เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 1. ค 2. ก 3. ง 4. ค 5. ค 6. ข 7. ก 8. ข 9. ก 10. ง


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นำไป X ในกระดาษคำตอบ 1. สิ่งใดมีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุด ก.กาแล็กซี ข.ดาราจักร ค.เอกภพ ง.ระบบสุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google