งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์
ความสว่างของดาวฤกษ์กำหนดจากพลังงานแสงทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกมาใน 1 วินาที อันดับความสว่างเป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นไม่มีหน่วย โดยนักดาราศาสตร์จัดอันดับความสว่างของดาวฤกษ์จากความยาวคลื่นที่ดาวมีการแผ่รังสีและพลังงานออกมา อันดับความสว่างของดาวฤกษ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อันดับความสว่างปรากฏ 2. อันดับความสว่างที่แท้จริง

3 1. อันดับความสว่างปรากฏ
เป็นอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ที่สังเกตได้จากโลกที่มองเห็นด้วย ตาเปล่า แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบความสว่างจริงของดาวแต่ละดวงได้เนื่องจาก ระยะทางระหว่างโลกและดวงดาวมีผลต่อการมองเห็นความสว่าง ดาวที่มี ความสว่างเท่ากันแต่อยู่ห่างจากโลกต่างกัน คนบนโลกจะมองเห็น ดาวที่อยู่ใกล้ สว่างกว่าดาวที่อยู่ไกล 2. อันดับความสว่างที่แท้จริง เป็นความสว่างจริงของดวงดาว การบอกอันดับความสว่างที่แท้จริงของ ดวงดาวจึงเป็นค่าความสว่างปรากฏของดาวใน ตำแหน่งที่ดาวดวงนั้นอยู่ห่าง จากโลกเท่ากัน คือ กำหนดระยะทาง เป็น 10 พาร์เซก หรือ ปีแสง เพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบความสว่างจริงของดาวได้ 

4 อันดับความสว่าง ตัวอย่าง
 - 26.7 - 4.5 - 3.5 - 2.7 - 2.5 - 1.5 - 1.4 - 0.5 - 1 1 1.2 1.6 2.6 3 ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวศุกร์เมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวอังคารเมื่อสว่างที่สุด ดาวพฤหัสบดีเมื่อสว่างที่สุด ดาวพุธเมื่อสว่างที่สุด ดาวซีรีอุส ดาวพฤหัสบดีเมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวเสาร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวฤกษ์ประมาณ 20 ดวง ดาวเสาร์เมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวอังคารเมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวพุธเมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวฤกษ์ริบหรี่ที่สุด มองเห็นได้ในเมืองใหญ่ ดาวฤกษ์ริบหรี่ที่สุด มองเห็นได้ในชนบท

5 สีของดาวฤกษ์ (THE COLOR OF STARS )
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าแต่ละดวงนั้นมีสีไม่เหมือนกัน แต่เดิมนั้นมีการจำแนกสีดาวฤกษ์ออกเป็น  7 ประเภท   ได้แก่ ดาวประเภท O, B, A, F, G, K, M  สีของดาวฤกษ์จะขึ้นอยู่อุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์ สีขาวแทนดาวฤกษ์ที่ร้อนจัดที่สุด   ส่วนสีแดงแทนดาวฤกษ์ที่ร้อนน้อยที่สุด และขนาดหรือมวลของดาวฤกษ์ก็จะเกี่ยวข้องกับสีของดาวเช่นกัน โดยดาวฤกษ์มวลมากจะมีสีน้ำเงิน ส่วนดาวฤกษ์มวลน้อยจะมีสีแดงสี อุณหภูมิพื้นผิวจะสัมพันธ์กับอายุของดาวฤกษ์ คือดาวอายุน้อยจะมีการใช้พลังงานมาก อุณหภูมิพื้นผิวสูงดาวฤกษ์จะมีสีน้ำเงิน ขณะที่ดาวอายุมากมีการใช้พลังงานน้อยอุณหภูมิพื้นผิวต่ำดาวฤกษ์จะมีสีแดง

6 ชนิดสเปกตัม สีของดาว อุณหภูมิผิว (K) ตัวอย่างดาวฤกษ์ O B A F G K M น้ำเงิน-ขาว ขาวน้ำเงิน ขาว เหลือง-ขาว เหลือง ส้ม ส้มแดง 35,000 25, ,000 10, ,000 7, ,000 6, ,200 5, ,000 3, ,000 ดาวเซตานายพรานในกลุ่มดาวนายพราน ดาวอะเคอร์นาร์ในกลุ่มดาวกระดูกงูเรือ ดาวหางหงส์ในกลุ่มดาวหงส์ ดาวโปรซิออนในกลุ่มดาวสุนัขเล็ก ดาวอาทิตย์ ดาวดวงแก้วในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ ดาวปาริชาตในกลุ่มดาวแมงป่อง

7 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
วีดีโอเพิ่มเติม ความรู้เพิ่มเติม สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ครูติ๊ก


ดาวน์โหลด ppt ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google