งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่า จะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำใน มหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่า จะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำใน มหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่า จะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำใน มหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย ของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศ พบว่าในปี พ. ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ย ของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศา เซลเซียส

4 1. ไอน้ำ (H 2 O) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มี อยู่ในอากาศประมาณ 0–4% ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิ ประเทศ ภูมิอากาศและอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อน ใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอน้ำอยู่มาก ส่วนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิต่ำจะ มีไอน้ำในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย ไอน้ำเป็น สิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ไอน้ำเป็นส่วนหนึ่งของวัฏ จักรน้ำในธรรมชาติ น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะไป มาทั้ง 3 สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจายความร้อน แก่บรรยากาศและพื้นผิวไอน้ำเกิดขึ้นโดยฝีมือ มนุษย์ 2 วิธี คือ - จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ - จากการหายใจและคายน้ำของสัตว์และพืชใน การทำเกษตรกรรม

5 2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co 2 ) ในยุคเริ่มแรก มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน บรรยากาศถึง 98% เนื่องจาก ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ช่วยทำให้โลกอบอุ่นเหมาะสำหรับ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เวลาผ่านไปดวง อาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำฝนได้ละลาย คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงมายังพื้นผิว แพลง ตอนบางชนิดและพืชตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน อากาศ มาสร้างเป็นอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ทำให้ภาวะเรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากการหลอมละลายของ หินปูน ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟ และการหายใจ ของสิ่งมีชีวิต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่างๆ คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยเร็ว ที่สุด ดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลง ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่ใน บรรยากาศได้มากยิ่งขึ้น และทำให้พลังงานความร้อน สะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 1.56 วัตต์ / ตารางเมตร

6 3. ก๊าซมีเทน (CH 4 ) เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ในอากาศเพียง 1.7 ppm แต่มี คุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ ด้วยปริมาตรที่ เท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนมี ปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำนาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้มวลชีวภาพ การเผาไหม้เชื้อเพลิง ประเภทถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การ เพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับสอง รองจากก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานรวมที่เกิดขึ้นโดย เฉลี่ย 0.47 วัตต์ / ตารางเมตร

7 1. ปรับ Desktop Wallpaper ของ ท่านให้เป็นดำเข้ม

8 2. พกผ้าเช็ดหน้า แทนที่จะใช้ กระดาษทิชชู

9 3. ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

10 4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

11 5. ใช้จักรยาน

12 6. ปลูกต้นไม้


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่า จะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำใน มหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google