งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก. พ. 2553 • สมมติฐาน : จำนวนชั่วโมงของการพักผ่อนของน ศ. ทพ. ปี 3 มีความแตกต่างกันระหว่างวันหยุด และวันเรียน • ประชากร 59.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก. พ. 2553 • สมมติฐาน : จำนวนชั่วโมงของการพักผ่อนของน ศ. ทพ. ปี 3 มีความแตกต่างกันระหว่างวันหยุด และวันเรียน • ประชากร 59."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก. พ. 2553 • สมมติฐาน : จำนวนชั่วโมงของการพักผ่อนของน ศ. ทพ. ปี 3 มีความแตกต่างกันระหว่างวันหยุด และวันเรียน • ประชากร 59 คน • กลุ่มตัวอย่าง 25 คน การเก็บข้อมูล – จำนวนชั่วโมงการพักผ่อนบันทึกเวลานอน, ตื่น ตอนเช้า •6 ชม. 30 นาที 6.5 ชม. •7 ชม. 15 นาที 7.25 ชม. รายวิชา 694-441 การวิจัยทางทันตแพทย์ 1: สถิติในงานวิจัย

2 การเก็บข้อมูล ( ต่อ ) • วันเรียน กลางคืนวันจันทร์ - เช้าวันอังคาร กลางคืนวันอังคาร - เช้าวันพุธ กลางคืนวันพุธ - เช้าวันพฤหัสบดี กลางคืนวันพฤหัสบดี - เช้าวันศุกร์ • วันหยุด กลางคืนวันเสาร์ - เช้าวันอาทิตย์ • วันที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างวันหยุดและวัน เรียน กลางคืนวันศุกร์ - เช้าวันเสาร์ กลางคืนวันอาทิตย์ - เช้าวันจันทร์

3 • ข้อมูลจำแนกเป็น 2 ชุด 1. วันหยุดและวันเรียน วันหยุด เก็บข้อมูล 3 วัน ( ใช้เวลา 3 อาทิตย์ ) วันเรียน เก็บข้อมูล 4 วัน ( ใช้เวลา 1 อาทิตย์ ) 2. วันหยุด ( รวมถึงวันคาบเกี่ยว ; กลางคืนวันศุกร์ - เช้า วันเสาร์ ) และวันเรียน ( รวมถึงวันคาบเกี่ยว ; กลางคืนวันอาทิตย์ - เช้าวันจันทร์ ) วันหยุด เก็บข้อมูล 4 วัน ( ใช้เวลา 2 อาทิตย์ ) วันเรียน เก็บข้อมูล 5 วัน ( ใช้เวลา 1 อาทิตย์ )

4 การเก็บข้อมูล ( ต่อ ) • จำแนกชนิดข้อมูลตามมาตรวัด อธิบายตัวแปรว่า เป็นมาตรวัดชนิดใด หาค่าเฉลี่ยของจำนวนชม. การพักผ่อนของวันหยุดและวันเรียน การสุ่มตัวอย่าง •simple random sampling การนำเสนอข้อมูล • ตาราง, box plot, histogram, stem and leaf plot

5 การวิเคราะห์ข้อมูล •Normality test • อธิบายหลักการเลือกใช้สถิติที่นำมาทดสอบ สมมติฐาน • วิเคราะห์ – วันหยุดและวันเรียน – วันหยุด ( รวมถึงวันคาบเกี่ยว ; กลางคืนวันศุกร์ - เช้า วันเสาร์ ) และวันเรียน ( รวมถึงวันคาบเกี่ยว ; กลางคืน วันอาทิตย์ - เช้าวันจันทร์ ) – เลือกใช้สถิติมาทดสอบข้อมูลทั้ง 2 ชุด แล้ว เปรียบเทียบผลที่ได้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก. พ. 2553 • สมมติฐาน : จำนวนชั่วโมงของการพักผ่อนของน ศ. ทพ. ปี 3 มีความแตกต่างกันระหว่างวันหยุด และวันเรียน • ประชากร 59.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google