งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวอังคาร (Mars). ดาวอังคารห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ สี่และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับเจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวอังคาร (Mars). ดาวอังคารห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ สี่และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับเจ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวอังคาร (Mars)

2

3

4

5 ดาวอังคารห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ สี่และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับเจ็ด

6 Mars หรือในภาษากรีก เรียกว่า Ares เป็นเทพแห่งสงคราม สาเหตุที่ดาว เคราะห์ได้ชื่อดังกล่าวอาจเนื่องจากสีแดง ของดาวเคราะห์ ดาวอังคารในบางครั้งก็ เรียกว่าดาวเคราะห์แดง

7 ดาวอังคารเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ก่อนยุค ประวัติศาสตร์ ก่อนถึงยุคของการ สำรวจนักดาราศาสตร์ เชื่อกันว่าดาว อังคารสามารถเป็นที่อาศัยของสิ่งที่มี ชีวิตได้ และยังได้สังเกตเห็นเส้นต่างๆ ตัดกันบนพื้นผิวของดาวอังคาร ที่ทำให้ เชื่อว่าเป็นระบบคลองชลประทานที่ถูก สร้างขึ้น ทั้งยังพบการเปลี่ยนแปลงสีบน พื้นผิวของดาวอังคารตามฤดูกาลต่างๆ จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดหวังที่จะ พบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

8 เดือนกรกฎาคม ปี 1965 ยานอวกาศ Mariner 4 ได้ไป เก็บภาพพื้นผิว ของดาวอังคาร จึง พบว่าบนพื้นผิว ของดาวอังคารมี หลุมอุกาบาต มากมายและร่อง น้ำที่ไม่แสดง หลักฐานว่าเป็น ร่องน้ำที่สร้างขึ้น หรือมีการไหลของ น้ำ

9 วงโคจรของดาวอังคารเป็นวงรี ี่ทำให้ อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงได้มาก อุณหภูมิเฉลี่ยของดาวอังคารประมาณ 218 K (-55 C) บริเวณ พื้นผิวดาว อังคารมีอุณหภูมิประมาณ 140 K (-133 C) ที่บริเวณ winter pole หรือประมาณ 300 K (27 C) ที่ด้านกลางวันของฤดู ร้อน

10 พื้นผิวโดยทั่วไป ของดาวอังคารมี อายุเก่าแก่และ เต็มไปด้วยหลุมอุ กาบาต แต่ก็มีบาง บริเวณที่เป็นหุบ เขา เป็นสันเขา หรือที่ราบ ที่มีอายุ น้อย

11

12 โครงสร้างภายในของดาวอังคารได้จาก การสำรวจข้อมูลที่ผิวดิน แกนกลางซึ่งมี ความหนาแน่นสูงมีรัศมีประมาณ 1700 กิโลเมตร ส่วนของ mantle ซึ่ง หลอมเหลวอาจมีความหนาแน่นมากกว่า mantle ของโลก และมีชั้นเปลือกที่บาง เมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ แล้ว ดาวอังคารเป็นดาวที่มีความ หนาแน่นน้อย ซึ่งอาจบ่งบอกว่า แกนกลางของดาวอังคารอาจมีปริมาณ กำมะถันปนอยู่กับเหล็กสูง

13

14 มีหลักฐานที่ ชัดเจนแสดงให้ เห็นถึงการเกิด การกัดกร่อน (erosion) ใน หลายบริเวณ รวมทั้งการเกิด น้ำท่วม และ ระบบทางน้ำ เล็กๆ ดาว อังคารในอดีต อาจเคยมีทาง น้ำไหลอยู่บน พื้นผิวของดาว อังคาร

15 ในช่วงแรกของการเกิดดาวอังคาร คาด ว่าดาวอังคารน่าจะมีลักษณะที่คล้ายกับ โลก โดยที่บรรยากาศประกอบไปด้วย คาร์บอนไดออกไซด์และเกิดการรวมตัว กลายเป็นหินคาร์บอเนต ทำให้ไม่เกิดการ หมุนเวียนของคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ทำให้ อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวอังคารต่ำกว่า บนโลก

16 ดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมาก ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็น ส่วนใหญ่ (95.32%) ไนโตรเจน (2.7%) อาร์กอน (1.6%) ออกซิเจน (0.13%) น้ำ (0.03%) และ นีออน (0.00025%) ความดันเฉลี่ยบนพื้นผิว ดาวอังคารประมาณ 7 ล้านมิลิบาร์ ( น้อย กว่า 1% ของบนพื้นโลก ) แต่ค่าความ ดันนี้เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นอยู่กับระดับ ความสูง

17 ดาวอังคารมี น้ำแข็งปกคลุม อยู่ที่ขั้วทั้งสอง ของดาว ซึ่ง ประกอบด้วย คาร์บอนไดออก ไซด์หรือ น้ำแข็งแห้งเป็น ส่วนใหญ่ ขั้ว น้ำแข็งนี้แสดง ลักษณะ โครงสร้างที่เป็น ชั้นซึ่ง

18

19 การสำรวจ สิ่งมีชีวิตบนพื้นผิว ดาวอังคารโดย ยานอวกาศ Viking ในปี 1976 มีหลักฐาน ที่นักวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่ มีสิ่งมีชีวิตอยู่บน ดาวอังคาร แต่ก็ เป็นเพียงการเก็บ ตัวอย่างเล็กๆ 2 ตัวอย่างเพื่อ ทำการศึกษา และ อาจเป็นตำแหน่งที่ ยังไม่เหมาะสมก็ ได้

20 เดือนสิงหาคม 1996 David McKey และ คณะได้ศึกษาอุกาบาตที่เชื่อว่ามาจาก ดาวอังคารและพบสารประกอบอินทรีย์ และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับลักษณะ ของแร่ต่างๆที่พบในหิน อาจเป็นหลักฐาน ที่อาจเชื่อได้ว่าเป็นสารชีวภาพขนาดเล็ก (microorganisms) ของดาวอังคารใน อดีต แต่หลักฐานดังกล่าวก็ยังไม่สามารถ ที่จะใช้ยืนยันได้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น นอกโลก

21

22

23 ดาวอังคารมีสนามแม่เหล็กซึ่งมีความเข้ม สูง แต่พบเฉพาะแห่ง ซึ่งอาจเป็น สนามแม่เหล็กคงค้างของสนามแม่เหล็ก ที่เคยมีอยู่ในอดีต แต่ในปัจจุบันไม่มีแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจช่วยในการศึกษาถึง โครงสร้างภายในของดาวอังคาร บรรยากาศในอดีต และ ความเป็นไปได้ที่ เคยมีสิ่งมีชีวิตในอดีต

24 ดาวอังคารมีดาวบริวาร 2 ดวงคือ Phobos และ Deimos


ดาวน์โหลด ppt ดาวอังคาร (Mars). ดาวอังคารห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ สี่และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับเจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google