งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกและดวงอาทิตย์  โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจร รอบดวงอาทิตย์และขณะเดียวกันก็หมุนรอบ ตัวเอง การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกและดวงอาทิตย์  โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจร รอบดวงอาทิตย์และขณะเดียวกันก็หมุนรอบ ตัวเอง การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โลกและดวงอาทิตย์  โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจร รอบดวงอาทิตย์และขณะเดียวกันก็หมุนรอบ ตัวเอง การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด กลางวัน - กลางคืน ทิศ ปรากฏการณ์ขึ้นตก ของดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลาย จาก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะปรากฏ สุ ริยวิถี ระนาบสุริยวิถี ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้น ในแต่ละวันตลอดปีมีการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏ จักร และทำให้ส่วนต่าง ๆ ของโลกได้รับแสง จากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน เป็นผลให้เกิด ฤดูกาล พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดจาก ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันที่แก่นกลาง ของดวงอาทิตย์

3 มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ และกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายใน ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบน โลก มีกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์

4 จุดประสงค์การเรียนรู้  1. อธิบายได้ว่าระบบสุริยะประกอบด้วย ดวง อาทิตย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่มีบริวารโคจรอยู่ โดยรอบ และโลกเป็นบริวารดวงหนึ่ง  2. อธิบายได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้ เกิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และ ดวงดาวทั้งหลาย กลางวันกลางคืน และทิศ  3. อธิบายความหมายของแกนโลก สุริยวิถี ระนาบ สุริยวิถี  4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสาเหตุที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ไม่ตรงจุดเดิม และการเกิดฤดูกาล  5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายได้ว่าพลังงานจากดวง อาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ และเป็น แหล่งพลังงานที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

5 คำถาม  คำถามสร้างพลังความคิด ถ้าวันหนึ่งดวง อาทิตย์ดับ นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ บนโลกได้ต่อไปหรือไม่อย่างไร  คำถามประจำหน่วย กลางวันกลางคืน เกิดขึ้นได้อย่างไร  คำถามประจำบท ดวงอาทิตย์มีความสำคัญ ต่อโลกอย่างไร

6 ระยะเวลาในการประเมิน  3 ชั่วโมง

7 เครื่องมือวัดและประเมินผล  1. แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน  2. ใบความรู้ที่ 18 เรื่อง ระบบสุริยะ ( โลกและ ดวงอาทิตย์ )  3. ใบงานที่ 18 เรื่อง ระบบสุริยะ ( โลกและ ดวงอาทิตย์ )  4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทดลอง

8 การวัดและการประเมินผล การวัดผล ประเมินผลด้าน วิธีการวัดเครื่องมือวัดเกณฑ์การผ่าน 1. ด้านความรู้ความ เข้าใจ 1. วัดจาก แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน 1. แบบทดสอบ ก่อน - หลังเรียน 1. ตอบคำถามถูก มากกว่าหรือ เท่ากับ 60% ข้อ ขึ้น 2. วัดจากการตอบ คำถามตามใบงาน ที่ 18 2. ใบงานที่ 182. ตอบคำถามถูก มากกว่าหรือ เท่ากับ 60% ขึ้นไป 2. ด้านทักษะ กระบวนการ ประเมินจากทักษะ การทดลอง การ ออกแบบการทด อง แบบประเมินด้าน ทักษะการทำงาน ได้คะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป 3. ด้าน คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ การสังเกต พฤติกรรมความ สนใจ และตั้งใจ เรียน แบบสังเกต พฤติกรรมความ สนใจและตั้งใจ เรียน ได้คะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป

9 แหล่งข้อมูล เอกสารอ้างอิง http://krusmart.wordpress.com/ http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8% 9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0% B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%88 %E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3% E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&sa=X&biw=1276&bih= 599&tbs=isch:1&tbnid=qpQjgePJnOP3PM: &imgrefurl=http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php%253Fcategory %253D110%2526id%253D14900&imgurl=http:// photos2.hi5.com/0069/255/273/w7CO0.255273- 02.jpg&zoom=1&w=556&h=263 http://www.google.co.th/images?hl=th&biw=1276&bih=599&gbv=2&tbs=isch% 3A1&sahttp://www.google.co.th/images?hl=th&biw=1276&bih=599&gbv=2&tbs=isch% 3A1&sa= 1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E 0%B8%B8%E0%B8%A3% E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


ดาวน์โหลด ppt โลกและดวงอาทิตย์  โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจร รอบดวงอาทิตย์และขณะเดียวกันก็หมุนรอบ ตัวเอง การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google