งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุริยะ (โลกและดวงอาทิตย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุริยะ (โลกและดวงอาทิตย์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุริยะ (โลกและดวงอาทิตย์)

2 โลกและดวงอาทิตย์ โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเอง การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวัน- กลางคืน ทิศ ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลาย จากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะปรากฏ สุริยวิถี ระนาบสุริยวิถี ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันตลอดปีมีการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร และทำให้ส่วนต่าง ๆ ของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน เป็นผลให้เกิดฤดูกาล พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันที่แก่นกลางของดวงอาทิตย์

3 มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายได้ว่าระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่มีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ และโลกเป็นบริวารดวงหนึ่ง 2. อธิบายได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลาย กลางวันกลางคืน และทิศ 3. อธิบายความหมายของแกนโลก สุริยวิถี ระนาบสุริยวิถี 4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสาเหตุที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงจุดเดิม และการเกิดฤดูกาล 5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายได้ว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

5 คำถาม คำถามสร้างพลังความคิด ถ้าวันหนึ่งดวงอาทิตย์ดับ นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่บนโลกได้ต่อไปหรือไม่อย่างไร คำถามประจำหน่วย กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไร คำถามประจำบท ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อโลกอย่างไร

6 ระยะเวลาในการประเมิน
3 ชั่วโมง

7 เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 2. ใบความรู้ที่ 18 เรื่อง ระบบสุริยะ (โลกและดวงอาทิตย์) 3. ใบงานที่ 18 เรื่อง ระบบสุริยะ (โลกและดวงอาทิตย์) 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทดลอง

8 การวัดและการประเมินผล
การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 1.ด้านความรู้ความเข้าใจ 1.วัดจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 1. ตอบคำถามถูกมากกว่าหรือเท่ากับ 60% ข้อขึ้น 2.วัดจากการตอบคำถามตามใบงานที่ 18 2.ใบงานที่ 18 2. ตอบคำถามถูกมากกว่าหรือ เท่ากับ 60%ขึ้นไป 2. ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินจากทักษะการทดลอง การออกแบบการทดอง แบบประเมินด้านทักษะการทำงาน ได้คะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป 3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ และตั้งใจเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน

9 แหล่งข้อมูล เอกสารอ้างอิง http://krusmart.wordpress.com/
B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3% E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&sa=X&biw=1276&bih=599&tbs=isch:1&tbnid=qpQjgePJnOP3PM: &imgrefurl= photos2.hi5.com/0069/255/273/w7CO jpg&zoom=1&w=556&h=263 1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3% E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุริยะ (โลกและดวงอาทิตย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google