งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง การเกิด แผ่นดินไหว นาย สุรัชชัย สายโอภาส ม. 5/3 นาย ชวลิต โคตา ม. 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง การเกิด แผ่นดินไหว นาย สุรัชชัย สายโอภาส ม. 5/3 นาย ชวลิต โคตา ม. 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง การเกิด แผ่นดินไหว นาย สุรัชชัย สายโอภาส ม. 5/3 นาย ชวลิต โคตา ม. 5/3

2 แผ่นดินไหว (earthquakes) แผ่นดินไหวคืออะไร แผ่นดินไหวคืออาการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนนี้มีตั้งแต่ที่ มนุษย์ไม่รู้สึกจนถึงขั้นที่เกิดความเสียหายพังทลาย ของสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน หนทาง เขื่อน เป็นต้น สาเหตุของแผ่นดินไหว สาเหตุของแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือก โลก (earth crust) เนื่องจาก เปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่น ๆ (plates) เรียงประกอบกัน อยู่ เสมือน jigsaw puzzle ประกอบกับภายในโลกมีความ ร้อนสูงมากก่อให้เกิดกระแสหมุนเวียน (convection) ของ แมนเทิล (mantle) การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกมี 3 ลักษณะ (plates)

3 1. ชนกัน (convergent plates) 2. แยกหรือปริออกจากกัน (divergent plates) 3. เคลื่อนที่ในลักษณะเสียดสีกัน (transform plates) เมื่อเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนไหวไม่ว่าลักษณะใด ลักษณะหนึ่งหรือผสมกันจะก่อให้เกิดรอย แตกของเปลือกโลกหรือหิน (fault) และการระเบิดของ ภูเขาไฟซึ่งจะก่อให้เกิดการสะสมของพลังงานจลน์ (kinetic energy) ในเปลือกโลกบริเวณนั้นและ พลังงานนี้จะถูกปลดปล่อยและแปรรูปเป็นพลังงาน ความร้อนจนกระทั่งหมดและกลับสู่สภาวะสมดุลย์ แต่ ในช่วงที่เกิดการสะสมของพลังงานจะเกิดแรงทาง ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน (tectonic force) และ ก่อให้เกิดคลื่นแผ่นดินไหว (seismic waves) แพร่ ออกไปทุกทิศทุกทางจากจุดแรกที่เกิดการสะสม พลังงานและพลังงานถูกปลดปล่อยออกไป (earthquake focus)

4 คลื่นแผ่นดินไหวที่แพร่ออกมานี้เองก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนและการทำลายเนื่องจาก คลื่นแผ่นดินไหวมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน หลายระนาบทำให้เปลือกโลกที่คลื่นแผ่นดินไหว เคลื่อนที่ ผ่านเกิดอาการสั่นสะเทือนบิดเบี้ยวหรือ พังทลายซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาว่าจะมีขนาด มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิด แผ่นดินไหวได้แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่สำคัญและมี โอกาสเกิดน้อยมาก เช่น อุกาบาตตก การทดลอง ระเบิดนิวเคลียร์หรือการระเบิดอื่นๆ เป็นต้น

5 การวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้ 2 วิธี คือ 1. วัดขนาด (magnitude) ของพลังงานที่ถูก ปลดปล่อยออกมาซึ่งสามารถคำนวณได้จาก การติดตามลักษณะของคลึ่นแผ่นดินไหวโดยเครื่องวัด แผ่นดินไหว (seismograph) มาตรวัดแบบนี้ เรียก Richter seale มีขนาดตั้งแต่ 1.0 ( รุนแรงน้อย ) ถึง 9.0 ( รุนแรงมาก ) 2. วัดความเข้ม (intensity) ของความรุนแรงในการสั่น ณ ที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะออกมาใน ลักษณะความรุนแรงของการสั่นที่มนุษย์รู้สึกได้ว่ามากน้อยแค่ ไหนหรือความเสียหายของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีมากแค่ไหน มาตรวัดแบบนี้เรียก Mercalli seale มีขนาดตั้งแต่ 1-12

6 แผ่นดินไหวจะเกิดที่ไหนบ้าง เนื่องจากสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากการ เคลื่อนไหวของเปลือกโลก ดังนั้นบริเวณ ที่จะเกิดแผ่นดินไหวก็จะอยู่บริเวณรอยต่อกันของแผ่นเปลือก โลกต่าง ๆ เช่น บริเวณขอบมหาสมุทร แปซิฟิกโดยรอบ หรือ ที่รู้จักในนาม “Ring of Fire” บริเวณสันแยกกลางมหาสมุทร แอตแลนติก (Mid-Atlantic Ridge) และแนวบริเวณตั้งแต่ ประเทศอินเดีย อิตาลี กรีซ และตุรกี


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง การเกิด แผ่นดินไหว นาย สุรัชชัย สายโอภาส ม. 5/3 นาย ชวลิต โคตา ม. 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google