งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. ด. ช. พนาดร เขื่อนแก้ว ม.2/5 เลขที่ 6 2. ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ ม.2/5 เลขที่ 13 3. ด. ญ. กานชนิตรา จินะสี ม.2/5 เลขที่ 20 4. ด. ญ. พัชรินทร์ภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. ด. ช. พนาดร เขื่อนแก้ว ม.2/5 เลขที่ 6 2. ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ ม.2/5 เลขที่ 13 3. ด. ญ. กานชนิตรา จินะสี ม.2/5 เลขที่ 20 4. ด. ญ. พัชรินทร์ภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย 1. ด. ช. พนาดร เขื่อนแก้ว ม.2/5 เลขที่ 6 2. ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ ม.2/5 เลขที่ 13 3. ด. ญ. กานชนิตรา จินะสี ม.2/5 เลขที่ 20 4. ด. ญ. พัชรินทร์ภรณ์ จักขุเรือง ม.2/5 เลขที่ 27

2 ทวีปแอฟริกา สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 37 ํ เหนือ ถึง 35 ํ ใต้ โดยประมาณ คือ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ทวีปยุโรป และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป เอเชีย มีเส้นละติจูดที่ 0 ํ หรือเส้น ศูนย์สูตร ลากผ่าน กลางทวีป ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลแดง และมหาสมุทร อินเดีย ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทร แอตแลนติก ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก

3 ขนาด ที่ตั้งและอาณาเขต ติดต่อ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า " ทวีปมืด " หรือ " กาฬทวีป " ทั้งนี้เพราะความล้าหลังทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประกอบกับประชากร ส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ สมัยก่อน ชาวยุโรปจะให้ความสนใจทวีปเอเชีย เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากร และตลาดการค้า ใน ปัจจุบัน ความคิดเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไป ชาวยุโรป ได้เริ่มเห็นความสำคัญของทวีปแอฟริกา เช่น ใช้ เป็นเส้นทางเดินเรือติดต่อระหว่างทวีปยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตแร่ ธาตุที่สำคัญ เป็นต้น

4

5 ลักษณะภูมิประเทศของทวีป แอฟริกา ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่ไม่ค่อยมี คาบสมุทร และอ่าว พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็น ที่ราบสูง ส่วนพื้นที่ ที่เป็นที่ราบอย่างแท้จริงนั้น มีอยู่น้อย มักจะเป็นที่ราบแคบๆ บริเวณขอบ ทวีป จำแนกลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 เขต ดังนี้

6 เขตภูเขาโก่งตัวยุคใหม่ทาง ตะวันตกเฉียงเหนือ เขตภูเขาโก่งตัวยุคใหม่ทาง ตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่บริเวณ เทือกเขา แอตลาสที่ราบสูง หุบเขา และที่ราบชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนบริเวณด้านใต้ของเทือกเขา แอตลาส คือทะเลทรายสะฮารา

7 เทือกเขาแอตลาสทะเลทรายซาฮารา

8 เขตที่ราบสูง ภูเขาภาค ตะวันออกและภาคใต้ เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงทางภาค ตะวันออก เป็นเขตที่มีความ สูงมาก เต็มไปด้วย ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและดับแล้ว มียอดเขา คิ ลิมานจาโร เป็นยอดเขาสูงสุดในทวีป ทาง ตะวันออกมีแอ่งแผ่นดิน ที่ทรุดต่ำกลายเป็น ทะเลสาบอยู่หลายแห่ง เช่นทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของ โลก เป็นต้น เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้ เป็นที่ราบสูง หินแกรนิต อยู่ระหว่าง แม่น้ำวาล และแม่น้ำลิม โปโป เรียกว่า เดอะแรนด์ มีเทือกเขาดราเกนส เบอร์ก เป็นบริเวณสูงสุดอยู่ทางตะวันออกเฉียง ใต้ ทิศตะวันตกมีทะเลทรายคาลาฮารี และ ทะเลทรายนามิบ

9 เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก ที่ ราบลุ่มแม่น้ำ เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นที่ราบสูง หินเก่า มีอาณาเขตจาก ทะเลทรายสะฮารา ไป จนถึงอ่าวกินี ภูเขาที่สำคัญคือ ภูเขาอะฮักการ์ และภูเขาทีเบสตี เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ระหว่างที่ราบสูงต่างๆ จะมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะ เกิดจากที่สูงตอนในของทวีป และไหลลงสู่ทะเล โดยรอบ มีลักษณะเป็น ที่ราบแคบๆ ลุ่มแม่น้ำ และบางตอนเต็มไปด้วยแก่งหินและน้ำตก ทำให้ กระแสน้ำ ไหลแรง ไม่มีประโยชน์ด้านการ คมนาคม แต่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการผลิต กระแสไฟฟ้า

10 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก เกิดจาก เทือกเขาด้านตะวันออก ไหลผ่าน ตอนกลางทวีปเขตศูนย์สูตร ประเทศซาอีร์ คองโก มีเกาะแก่ง และน้ำตกมาก เนื่องจากไหลผ่านที่ราบสูง หลายแห่งออก สู่มหาสมุทรแอตแลนติก

11 ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์ อยู่ทาง ตะวันตกของประเทศมาลี ไนเจอร์ ไนจีเรีย ไหลลงสู่อ่าวกินี ที่ราบลุ่ม แม่น้ำแซมเบซี มีลักษณะเป็นที่ราบ แคบๆ อยู่ทางตอนใต้ในประเทศ ซิมบับเว โมซัมบิก ไหลออกสู่ มหาสมุทรอินเดีย


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. ด. ช. พนาดร เขื่อนแก้ว ม.2/5 เลขที่ 6 2. ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ ม.2/5 เลขที่ 13 3. ด. ญ. กานชนิตรา จินะสี ม.2/5 เลขที่ 20 4. ด. ญ. พัชรินทร์ภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google