งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน วิชา ET694 (Solar Energy). ภูมิใจเสนอโดย ภูมิใจเสนอโดย นาย โกศาสตร์ ทวิชศรี 48300007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน วิชา ET694 (Solar Energy). ภูมิใจเสนอโดย ภูมิใจเสนอโดย นาย โกศาสตร์ ทวิชศรี 48300007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน วิชา ET694 (Solar Energy)

2 ภูมิใจเสนอโดย ภูมิใจเสนอโดย นาย โกศาสตร์ ทวิชศรี 48300007

3 บทนำ ( พลังงานลมเกิดขึ้นได้อย่างไร ) บทนำ ( พลังงานลมเกิดขึ้นได้อย่างไร ) 1. แสงอาทิตย์สู่ลมมาจากไหน 2. การวัด ลม 3. ประเภทของลมแบ่งตามระดับความสูง 4. การหมุนเวียนทั่วไปของบรรยากาศ 5. ลมกรด ( Jet Stream ) 6. ลมมรสุม (Monsoon ) 7. ลมท้องถิ่น 8. ความเร็วลมในประเทศไทย

4 1. แสงอาทิตย์สู่ลมมาจากไหน 1. แสงอาทิตย์สู่ลมมาจากไหน The WMS Global Mosaic, a High Resolution, Global Coverage, Landsat 7 mosaic. 30m SRTM Reflectance Image

5

6 ●2 การวัดลม มี 2 วิธี 2.1 การวัดทิศทางลม 2.2 การวัดความเร็วลม

7 2.1 การวัดทิศทาง ลม 2.1 การวัดทิศทาง ลม รูป ทิศลมเรียกเป็นองศาจากทิศจริง

8 2.2 การวัดความเร็วลม 2.2 การวัดความเร็วลม คือ การวัดการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่ทำให้เกิดแรง หรือ ความกดที่ผ่านจุดที่กำหนดให้บนพื้นผิวโลก และ แรงหรือ ความกดเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของ ความเร็วลม คือ การวัดการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่ทำให้เกิดแรง หรือ ความกดที่ผ่านจุดที่กำหนดให้บนพื้นผิวโลก และ แรงหรือ ความกดเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของ ความเร็วลม P=kV 2 P=kV 2 P คือ ความกดที่เกิดจากการกระทำของลม V คือ ความเร็วลม k คือ ค่าคงที่ของหน่วยที่ใช้

9 3 ประเภทของลมแบ่งตามระดับความสูง 3 ประเภทของลมแบ่งตามระดับความสูง 3.1 ลมชั้นบน 3.1.1 ลมยีโอสโทรฟิก (Geostrophic Wind) 3.1.2 ลมเกรเดียนด์ (Gradient Wind) 3.2 ลมผิวพื้น (Surface Winds)

10 3.1.1 ลมยีโอสโทรฟิก (Geostrophic Wind) 3.1.1 ลมยีโอสโทรฟิก (Geostrophic Wind) รูป ลมยีโอสโทรฟิกพัดขนานกับไอโซบาร์ ในซีกโลกเหนือความกดอากาศต่ำ จะอยู่ ทางซ้ายของลม ส่วนในซีกโลกใต้ความกดอากาศต่ำ จะอยู่ทางขวาของลมกับความเร็ว

11 รูป ทิศทางของลมยีโอสโทรฟิก ในซีกโลกเหนือ ที่ไม่มีแรงฝืดในระดับความสูงจากพื้นดิน 3 กิโลเมตร P H = แรงความชันความกด อากาศในแนวนอน C = แรงคอริออลิส V = ลมยีโอสโทรฟิก

12 3.1.2 ลมเกรเดียนด์ (Gradient Wind) 3.1.2 ลมเกรเดียนด์ (Gradient Wind) P H = แรงความชันความกดอากาศในแนวนอน C = แรงคอริออลิส CF= แรงหนีศูนย์กลาง W = ทิศทางลม ( ก ) บริเวณความกด อากาศต่ำ ( ข ) บริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกเหนือ รูป ความสมดุลของแรง 3 แรง รอบๆ Ph = C + CF Ph + CF = C

13 3.2 ลมผิวพื้น (Surface Winds) 3.2 ลมผิวพื้น (Surface Winds) คือ ลมที่พัดจากบริเวณผิวพื้น ไปยังความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน คือ ลมที่พัดจากบริเวณผิวพื้น ไปยังความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน รูป ในระดับความสูง 1 กิโลเมตรแรกจากผิวพื้นที่มีแรงฝืด ลมผิวพื้นพัดข้ามไอโซบาร์ และทำมุมกับไอโซบาร์

14 รูป ลมผิวพื้น

15 รูป แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 5000 ฟุต รูป แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 600 เมตร

16 4. การหมุนเวียนทั่วไป ของบรรยากาศ 4. การหมุนเวียนทั่วไป ของบรรยากาศ รูป การหมุนเวียนทั่วไป ของอากาศ แบบจำลองวงจรเดี่ยว

17 รูป ก การหมุนเวียนทั่วไปของอากาศแบบจำลอง 3 วงจร

18 รูป ข ลมผิวพื้นและระบบความกดอากาศ รูป ก การหมุนเวียนทั่วไปของอากาศแบบจำลอง 3 วงจร

19 5. ลมกรด (Jet Stream) 5. ลมกรด (Jet Stream) เป็นกระแสลมแรงอยู่ในเขตโทรโพพอส ( แนวแบ่ง เขตระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์กับชั้นสเตรโตสเฟียร์ ) เป็นกระแสลมแรงอยู่ในเขตโทรโพพอส ( แนวแบ่ง เขตระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์กับชั้นสเตรโตสเฟียร์ ) 5.1 ลมกรดบริเวณโซนร้อน (Subtropical Jet) เกิดขึ้นในละติจูด ประมาณ 30 องศาเหนือและใต้ 5.2 ลมกรดบริเวณขั้วโลก (Polar Jet) เกิดขึ้นในละติจูด ประมาณ 60 องศาเหนือและใต้ ใกล้กับ แนวปะทะอากาศขั้วโลก

20 รูป ตำแหน่งที่ตั้งโดยเฉลี่ยของลมกรดในเขตโทรโพพอส

21 6. ลมมรสุม (Monsoon) 6. ลมมรสุม (Monsoon) หมายถึง ลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางกลับการเปลี่ยน ฤดู คือ ฤดูร้อนจะพัดในทิศทางหนึ่ง และจะพัด เปลี่ยนทิศทางในทางตรงกันข้ามในฤดูหนาว หมายถึง ลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางกลับการเปลี่ยน ฤดู คือ ฤดูร้อนจะพัดในทิศทางหนึ่ง และจะพัด เปลี่ยนทิศทางในทางตรงกันข้ามในฤดูหนาว รูป ( ก ) ลมมรสุมฤดูหนาว ( ข ) ลมมรสุมฤดูร้อน

22 7. ลมท้องถิ่น 7. ลมท้องถิ่น เป็นลมที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น เนื่องจากอิทธิพลของภูมิ ประเทศและความเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ มี 7 ชนิด เป็นลมที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น เนื่องจากอิทธิพลของภูมิ ประเทศและความเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ มี 7 ชนิด ●7.1 ลมทะเลและบก 7.1.1 ลมทะเล (Sea Breeze) 7.1.2 ลมบก (Land Breeze)

23 7.2 ลมภูเขาและลม หุบเขา 7.2 ลมภูเขาและลม หุบเขา ( ก ) ลมหุบเขา ( ข ) ลมภูเขา รูป ลมหุบเขา และลมภูเขา

24 7.3 ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind) 7.3 ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind) รูป ลมพัดลงลาดเขา

25 7.4 ลมชีนุก (Chinook) 7.4 ลมชีนุก (Chinook) รูป ลมชีนุก

26 7.5 ลมทะเลทราย 7.5 ลมทะเลทราย (Desert Winds) (Desert Winds) รูป ลมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทางเหนือของทวีปแอฟริกา

27 7.6 ลมตะเภาและลมว่าว 7.6 ลมตะเภาและลมว่าว เป็นลมท้องถิ่นในประเทศไทย โดยลมตะเภาเป็นที่ พัดจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือคือ พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ ภาคกลางตอนล่าง พัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายน เป็นลมท้องถิ่นในประเทศไทย โดยลมตะเภาเป็นที่ พัดจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือคือ พัดจากอ่าวไทยเข้าสู่ ภาคกลางตอนล่าง พัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายน

28 8. ความเร็วลมใน ประเทศไทย 8. ความเร็วลมใน ประเทศไทย ความเร็วลมในประเทศ ไทยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง - ต่ำ คือต่ำกว่า 4 เมตร / วินาที ความเร็วลมในประเทศ ไทยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง - ต่ำ คือต่ำกว่า 4 เมตร / วินาที แผนที่ลมรายปี

29 พลังงานลม (Wind Energy) ?

30 จบ บริบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt รายงาน วิชา ET694 (Solar Energy). ภูมิใจเสนอโดย ภูมิใจเสนอโดย นาย โกศาสตร์ ทวิชศรี 48300007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google