งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ 1. รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใด ทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูก ปิงปอง ก แกนของโลกเอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ 1. รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใด ทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูก ปิงปอง ก แกนของโลกเอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ 1. รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใด ทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูก ปิงปอง ก แกนของโลกเอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย ง มีพื้นน้ำมากกว่าผิวพื้นดิน

2 2. พื้นที่ผิวเปลือกโลก มีส่วนที่เป็นพื้น น้ำมากกว่าพื้นผิวดิน ในอัตรา 3 ใน 4 ส่วนพื้นน้ำข้อใดมีลักษณะเด่นชัดใน ด้านขนาดมากที่สุด  ก มหาสมุทรแปซิฟิก  ข มหาสมุทรอาร์กติก  ค มหาสมุทรอินเดีย  ง มหาสมุทรแอตแลนติก

3 3. ทวีปที่ได้ชื่อว่า “ โลกเก่า ” หมายถึงข้อใด  ก ทวีปออสเตรเลียและเอเชีย  ข ทวีปแอฟริกาและเอเชีย  ค ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป  ง ทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา

4 4. “ มหาสมุทรแอตแลนติก ” ความยาว ครอบคลุมจากขั้วโลกใต้ เชื่อมต่อระหว่าง ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และ ทวีปยุโรป ดังนั้น ความสำคัญของ มหาสมุทรแห่งนี้คือสิ่งใด  ก แหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของโลก  ข น้ำทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็งครึ่งปี  ค ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือมากที่สุด  ง เส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญของโลก

5 5. เส้นทางยุทธศาสตร์ การค้า และการ เดินเรือระหว่างประเทศ เชื่อมการคมนาคม ระหว่าง มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทร แอตแลนติกให้ถึงกันได้โดยสะดวก หมายถึงข้อใด  ก. คลองสุเอช  ข คลองปานามา  ค ช่องแคบยิบรอลตา  ง ทะเลแดง

6 6. ลักษณะภูมิประเทศประเภทใดมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความ เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของมนุษย์ มากที่สุด  ก ที่ราบ  ข ที่ราบสูง  ค ภูเขา  ง เนินเขา

7 7. ลักษณะภูมิประเทศข้อใด ได้รับ การขนานนามว่า “ หลังคาของ โลก ”  ก ที่ราบสูงมองโกเลีย  ข ที่ราบสูงทิเบต  ค ที่ราบสูงเอธิโอเปีย  ง เทือกเขาหิมาลัย

8 8. “ ลักษณะภูมิอากาศร้อนชี้น มีฝนตก ชุก อุณหภูมิสูงตลอดปี และพืชพรรณ ธรรมชาติเป็นป่าดงดิบ ” เป็นลักษณะ ภูมิอากาศแบบใด  ก แบบมรสุม  ข แบบไทกา  ค แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  ง แบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร

9 9. บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เร เนียนในทวีปยุโรป จัดว่าเป็นเขตภูมิอากาศแบบใด  ก แบบภาคพื้นสมุทร  ข แบบเมดิเตอร์เรเนียน  ค แบบทุนดรา  ง แบบอบอุ่นชื้น

10 10. ประชากรที่อาศัยอยู่ในสังคมที่ มีวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีลักษณะ สำคัญเด่นชัดอย่างไร  ก อาศัยอยู่ในเมืองและเน้นความเจริญด้าน วัตถุ  ข การดำรงชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ  ค การยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  ง มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ 1. รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใด ทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูก ปิงปอง ก แกนของโลกเอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google