งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับ ขั้นของระบบชีวิตจะมี ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ 1. การถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer) 2. การถ่ายทอดสสาร (Material transfer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับ ขั้นของระบบชีวิตจะมี ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ 1. การถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer) 2. การถ่ายทอดสสาร (Material transfer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับ ขั้นของระบบชีวิตจะมี ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ 1. การถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer) 2. การถ่ายทอดสสาร (Material transfer) 3. การถ่ายทอดข้อมูล (Information transfer) ดังนั้น : ไม่มีระบบชีวิตใดที่มี บทบาท / ความสำคัญเหนือกว่า ระบบอื่น

2 Gajaseni, 20012 การจำแนกสิ่งแวดล้อม 1. จำแนกตามความเป็นจริงทาง ชีววิทยา 1.1 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต - ดินฟ้าอากาศ (Climate) : อุณหภูมิ, น้ำ, แสง, ลม - สถานะทางธรณีวิทยา : ดิน, หิน - การเปลี่ยนแปลงสิ่งรบกวน (Disturbance) : * การรบกวนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด, ไฟ แผ่นดินไหว, พายุ * การรบกวนที่มีสาเหตุจาก มนุษย์

3 Gajaseni, 20013

4 4 1.2 สิ่งแวดล้อมที่ มีชีวิต = สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ อยู่ล้อมรอบ และมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งมีชีวิต นั้นๆ

5 Gajaseni, 20015 2. จำแนกตามลักษณะการใช้ ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต 2.1 ทรัพยากร (Resources) = องค์ประกอบหนึ่ง องค์ประกอบใดของ สิ่งแวดล้อม ที่ สิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไป “ ครอบครอง ” แล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นไม่ สามารถเข้าไปใช้ ครอบครองได้ ยกเว้น ต้องต่อสู้แก่งแย่งกัน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำ รัง อาหาร แสง อาณาเขตปกครอง น้ำ ( ในแหล่งน้ำที่สัตว์ ลงมาใช้ )

6 Gajaseni, 20016 2.2 สถานะ (Condition) = ปัจจัยที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้อง “ ใช้ ” ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่ของ สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง ( ความสั้นยาวของวัน ) น้ำ ( ใน ระบบนิเวศทางน้ำ )

7 Gajaseni, 20017 รูป

8 Gajaseni, 20018 ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 1. สิ่งมีชีวิตจะสามารถมีปฏิกิริยาต่อ สิ่งแวดล้อม ที่สิ่งมีชีวิตนั้นมี ความสามารถรับรู้ได้เท่านั้น 2. สิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด สามารถรับรู้ได้อาจจะแตกต่างกัน 3. สิ่งมีชีวิตอาจจะตอบสนองต่อ สิ่งแวดล้อมในมาตราเวลาและพื้นที่ แตกต่างจากมนุษย์ 4. การศึกษาฏิสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้อง ศึกษาในบริบทของสิ่งสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ทั้งความสามารถในการรับรู้และมาตรา ของเวลา และพื้นที่

9 Gajaseni, 20019 รูปค้างคาว


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับ ขั้นของระบบชีวิตจะมี ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ 1. การถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer) 2. การถ่ายทอดสสาร (Material transfer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google