งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดินถล่มคืออะไร ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของ มวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพล ของแรงโน้มถ่วงโลกและจะมีน้ำเข้ามา เกี่ยวข้องในการ ทำให้มวลดินและหินเคลื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดินถล่มคืออะไร ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของ มวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพล ของแรงโน้มถ่วงโลกและจะมีน้ำเข้ามา เกี่ยวข้องในการ ทำให้มวลดินและหินเคลื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดินถล่มคืออะไร ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของ มวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพล ของแรงโน้มถ่วงโลกและจะมีน้ำเข้ามา เกี่ยวข้องในการ ทำให้มวลดินและหินเคลื่อน ตัวด้วยเสมอดินถล่มมักเกิดตามมาหลังจาก น้ำป่าไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตก หนักรุนแรงต่อเนื่อง หรือหลังการเกิด แผ่นดินไหว

3 กระบวนการเกิด ดินถล่ม 1. เมื่อฝนตกหนัก น้ำจะซึมลงไปในดินอย่าง รวดเร็ว ในขณะที่ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัว แรง ยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง 2. ระดับน้ำใต้ผิวดินสูงขึ้นจะทำให้แรงต้านทาน การเลื่อนไหลของดินลดลง 3. เมื่อน้ำใต้ผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายใน ช่องว่างของดิน ลงมาตามความชันของลาดเขา 4. เมื่อมีการเปลี่ยนความชัน ก็จะเกิดเป็นน้ำผุดและเป็นจุดแรกที่มีการเลื่อนไหลของดิน 5. เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้ว ก็จะเกิดต่อเนื่องขึ้นไปตามลาดเขา

4 หลักของการ เกิดดินถล่ม

5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่ม 1. พื้นที่เป็นหินแข็งเนื้อแน่นแต่ผุง่าย 2. มีชั้นดินสะสมตัวหนาบนภูเขา 3. ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน ที่ลาดเชิงเขา หุบเขาและหน้าผา 4. ป่าไม้ถูกทำลาย 5. มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ( มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน ) 6. ภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น พายุ, แผ่นดินไหว และไฟป่า

6 ชนิดของดินถล่ม

7 ลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มักเป็นพื้นที่ที่อยู่ ตามลาดเชิงเขา หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูง ที่มีการพังทลายของดินสูงหรือสภาพพื้นที่ต้นน้ำที่มี การทำลายป่าไม้สูง นอกจากนั้นในบางพื้นที่อาจเป็น บริเวณภูเขาหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมัก ก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน บริเวณที่หินรองรับชั้นดินนั้นมีความเอียงเทสูง และ เป็นชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้สะดวกลักษณะ ดังกล่าวทั้งหมดพบได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่ง ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีกำลังทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำรวจเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาและ สภาพแวดล้อมของพื้นที่เบื้องต้น และรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลอื่น พบว่าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มอยู่บริเวณลาด เชิงเขาและที่ลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงภัยต่อดินถล่ม มากเนื่องจากเมื่อมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องจะทำให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ตามมาได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สิน ของประชาชน ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรให้ความสนใจและระมัดระวัง เป็นพิเศษ

8 ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 1. อยู่ติดภูเขาและใกล้ลำห้วย 2. มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา 3. มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา 4. อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง 5. ถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อย 6. มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน 7. พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้ำ

9 ภาพ เหตุการณ์ดิน ถล่ม

10 ข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุ 1. มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ( มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน ) 2. ระดับน้ำในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 3. สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา 4. มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำห้วย 5. น้ำท่วมหมู่บ้าน และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว

11 สมาชิกภายใน กลุ่ม นายสุธีสมบูรณ์ เลขที่ 3 ม. 5/1 นายอัครพนธ์อินทร์พรหม เลขที่ 4 ม. 5/1 นายพิทักษ์พงษ์แสงอยู่ เลขที่ 10 ม. 5/1 นายมารุตเมฆฉายเลขที่ 11 ม.5/1 นางสาวรสรินอิ่มพราหมณ์ เลขที่ ม. 5/1


ดาวน์โหลด ppt ดินถล่มคืออะไร ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของ มวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพล ของแรงโน้มถ่วงโลกและจะมีน้ำเข้ามา เกี่ยวข้องในการ ทำให้มวลดินและหินเคลื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google