งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หลักประกันสัญญา สรุปข้อ ตรวจพบ

3 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแ นะ ไม่ได้จัดเก็บหนังสือค้ำ ประกันสัญญาไว้ในตู้นิรภัย ควรจัดเก็บหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้ใน ตู้นิรภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา ควรจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่า หลักประกันใดที่ใกล้จะครบกำหนดการ คืน จะได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุหาก ชำรุดต้องมีการซ่อมแซมจะได้ดำเนินการ แจ้งแก้ไขซ่อมแซมในระยะเวลาค้ำ ประกัน และส่งคืนหลักประกันได้ตามตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 144 และหนังสือ ที่ นร ( กวพ )1305/ ว 8608 ลว 8 ต. ค. 44 การตรวจสอบหลักประกัน สัญญา มีการจัดทำ ทะเบียนคุมหลักประกัน สัญญา แต่รายละเอียดใน ทะเบียนไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุผู้ค้ำประกัน จำนวน เงินที่ค้ำประกัน วันสิ้นสุด สัญญา เป็นต้น ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ควรระบุ รายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อ ความสะดวกในการตรวจสอบวันครบ กำหนดคืนหลักประกันสัญญา

4 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแ นะ มีการจัดทำทะเบียนคุม หนังสือค้ำประกันสัญญา บางสัญญาไม่ระบุวันครบ กำหนด หรือวันเริ่มค้ำ ประกันสัญญา มีสัญญา ครบกำหนดแต่ยังไม่ส่งคืน หนังสือค้ำประกันสัญญา ทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกันสัญญาควร ระบุ อายุของหลักประกันสัญญา วันครบ กำหนด ให้ครบถ้วนเนื่องจากมี หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนมากและมี มูลค่าสูง ส่วนหลักประกันสัญญาที่ครบ กำหนดแล้วแต่ยังไม่ส่งคืนบริษัทควรรีบ ดำเนินการส่งคืน เนื่องจากอาจถูก ร้องเรียนจากบริษัทได้ หลักประกันสัญญาที่ครบ กำหนดส่งคืน แต่ยังไม่ได้ ส่งคืน หน่วยงาน ควรตรวจสอบ วันครบกำหนด ของหลักประกันสัญญาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถส่งคืนหลักประกันได้ตาม กำหนด และเพื่อใช้ตรวจสอบสภาพพัสดุ ก่อนหมดประกัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google