งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบภายใน
สรุปข้อตรวจพบ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สรุปข้อตรวจพบ หลักประกันสัญญา

3 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ไม่ได้จัดเก็บหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้ในตู้นิรภัย
ควรจัดเก็บหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้ในตู้นิรภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าหลักประกันใดที่ใกล้จะครบกำหนดการคืน จะได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุหากชำรุดต้องมีการซ่อมแซมจะได้ดำเนินการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมในระยะเวลาค้ำประกัน และส่งคืนหลักประกันได้ตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 144 และหนังสือ ที่ นร (กวพ)1305/ว8608 ลว 8 ต.ค. 44 ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา การตรวจสอบหลักประกันสัญญา มีการจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา แต่รายละเอียดในทะเบียนไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุผู้ค้ำประกัน จำนวนเงินที่ค้ำประกัน วันสิ้นสุดสัญญา เป็นต้น ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา

4 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ มีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกันสัญญา บางสัญญาไม่ระบุวันครบกำหนด หรือวันเริ่มค้ำประกันสัญญา มีสัญญาครบกำหนดแต่ยังไม่ส่งคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา ทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกันสัญญาควรระบุ อายุของหลักประกันสัญญา วันครบกำหนด ให้ครบถ้วนเนื่องจากมีหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนมากและมีมูลค่าสูง ส่วนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ส่งคืนบริษัทควรรีบดำเนินการส่งคืน เนื่องจากอาจถูกร้องเรียนจากบริษัทได้ หน่วยงาน ควรตรวจสอบ วันครบกำหนดของหลักประกันสัญญาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถส่งคืนหลักประกันได้ตามกำหนด และเพื่อใช้ตรวจสอบสภาพพัสดุก่อนหมดประกัน หลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดส่งคืน แต่ยังไม่ได้ส่งคืน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google