งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(9-10 ม.ค. 52) 1 สรุป Knowledge sharing การวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(9-10 ม.ค. 52) 1 สรุป Knowledge sharing การวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม3/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 1 สรุป Knowledge sharing การวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม3/2

2 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 2 ประเด็นในการนำเสนอ 1.ภาพรวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม การวิจัยในชั้นเรียน 8 เรื่องเล่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2.Best practice ของกลุ่ม : วิชาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.มส.

3 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 3 สมาชิก ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ (ศึกษาศาสตร์ ม.มส.) ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา (ม.รม.) ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล (ม.รม.) ดร.พัชรี ประเศรษฐสุต (ภาษาอังกฤษ ม.วล.) อ.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ (พยาบาลศาสตร์ มน.) ศิริตรี สุทธจิตต์ (เภสัชศาสตร์ ม.มส.) รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ (สัตวแพทย์ฯ ม.มส.) ดร.นิศารัตน์ โชติเชย (ม.รม.) ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ (พยาบาลศาสตร์ มหิดล) ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล (แพทยศาสตร์ มข.)

4 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 4 เรื่องเล่าการวิจัยในชั้นเรียน (1) ผู้เล่าปัญหาทำอย่างไรผลเชิงบวก ดร.สิทธิ์ศักดิ์ (มรม-วิชาปัญหา พิเศษ ป.ตรีปี3/1) -งบ30บ./คน -ทำคนเดียว ไม่สำเร็จ -นศ.ตั้งโจทย์จากการreview paper -ทีม5คน -อ.เขียนขอทุนภายนอก -นศ.มีงบวิจัย -นศ.ได้กระบวนการคิด วางแผน&แก้ปัญหา +paper -อ.ได้paper -แก้ปัญหาชุมชน อ.จันทกานต์ (มน.-วิชาวิจัย ทางการพยาบาล+ การพยาบาล ผู้สูงอายุ (lect&lab) ป.ตรีปี 4/1-2) -นศ.มอง เรื่องวิจัย ไกลตัว -Research based learning + บูรณาการรายวิชา -4/1 เรียน>เข้ากลุ่มรับโจทย์ > proposal>เก็บข้อมูล>นำเสนอใน ห้อง&มน.วิจัย -4/2 นศ.คิดโครงการต่อยอดจากผล วิจัยในเทอม1 -อ.ทำเป็นวิจัย, นศ.เป็น RA -ขยายผล เพิ่มรายวิชา -นศ.ได้เจอcaseจริง เรียนรู้จิตสังคมผู้สูงอายุ -นศ.ได้ ทักษะการคิด แก้ปัญหา ความรู้ -นศ.มองเรื่องวิจัยใกล้ตัว -นศ.ได้เทียบทฤษฎี vs. การปฏิบัติ -ผู้สูงอายุได้ความภูมิใจ - อ.ได้paper  

5 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 5 เรื่องเล่าการวิจัยในชั้นเรียน (2) ผู้เล่าปัญหาทำอย่างไรผลเชิงบวก ดร.นิศารัตน์ (มรม.-วิชาธุรกิจ ป. ตรี) -นศ.ไม่เข้าใจ เรื่องกำไร -บรรยาย แล้วทำโครงการธุรกิจ จำลอง -นศ.มีความเข้าใจ+ ทักษะเพิ่มขึ้น -นศ.เกิดความรู้สึกเป็น ผู้ประกอบการ ดร.พัชรี (มวล.-วิชา ภาษาอังกฤษ ป.ตรี) -ครูน้อย นศ. กลุ่มใหญ่ -ครูมือใหม่ -จะสอนอ่าน อย่างไรให้ ได้ผลในclass ขนาดใหญ่? (“จะรู้ได้ไงว่า ได้ผล ก็ต้องทำ วิจัย”) -ผลสัมฤทธิ์ยัง ไม่เกิดกับทุก คน 1.Project based- เขียนบท ละคร+อ่านบทละครตัวเอง 2. อิงทฤษฎี Communication based learning + บูรณาการกับ บริการชุมชน โจทย์: สอนการออกเสียง ภาษาอังกฤษให้เด็กประถม รอบ มน.>นศ.ต้องเป็น model ได้> นศ.สร้างแผนการฝึกภาษาของ ตน+แผนการสอน>สอน -นศ.พัฒนาทักษะการ อ่านการเขียน -นศ.เกิดawareness -นศ.เลือกฝึกงานเป็น ครู  ในสหกิจศึกษา -นศ.feedback  พัฒนาหลักสูตร -นร.ประถม+ครูได้ พัฒนาทักษะภาษา -อ.ได้ประสบการณ์จริง ได้โจทย์ใหม่ต่อเนื่อง -Inter conference  

6 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 6 เรื่องเล่าการวิจัยในชั้นเรียน (3) ผู้เล่าปัญหาทำอย่างไรผลเชิงบวก ผศ.ณัฐสุภางค์ (มม.-วิชาทักษะ พื้นฐานทางการ พยาบาล ป.ตรี3) -ที่พักและที่ ฝึกงานอยู่ไกล กัน -เวลาเรียนใน ห้องมีจำกัด -นิสิตเบื่อ -โครงการพี่สอนน้อง -ย้ายที่เรียนไปที่หอพัก ขอห้อง มี vdo ย้ายอุปกรณ์ -พี่ฝึกตัวเองก่อนสอนน้อง -นศ.ไม่เครียด พูด ภาษาเดียวกัน -พี่ภูมิใจ ได้recallและ กระตุ้นการปรับปรุง ตนเอง ผศ.ดร.ฉลาด (ม.มส.-วิชาการป. โท) -พัฒนาตัวชี้วัด ด้านมาตรฐาน บัณฑิต (SCL) -สอน 3 ศูนย์ ต้องปรับ จำนวนครั้งการ สอนจาก 8 เป็น4 -พบ นศ. 4 ครั้ง x 8ชม. -ทำเอกสารการสอน> นศ.ศึกษา ด้วยตนเอง สรุป+ตอบคำถามลงใน แฟ้มสะสมงาน >ส่งในครั้งที่4 -ทำvcdกรณีศึกษา 15-25min.> นศ.ดู >ตอบโจทย์3ข้อ -ศึกษาค้นคว้าชุมชนศก.พอเพียง: เตรียมความพร้อม>กลุ่ม5-7คน เลือกชุมชน>วางแผน>เก็บข้อมูล นำเสนอในห้อง+ประชุมวิชาการ -Action learning -นศ.ความรู้งอกงาม พอใจในการสอน ได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง สนุก ได้ค้นคว้าแลกเปลี่ยน สามารถนำเสนอ ผลงานในกลุ่มใหญ่ -อ.ได้paper -คณะได้หลักฐานQA  

7 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 7 เรื่องเล่าการวิจัยในชั้นเรียน (4) ผู้เล่าปัญหาทำอย่างไรผลเชิงบวก ผศ.นพ.ไชยวิทย์ (มข.-ผ่าตัด ป.ตรี6) -ทำอย่างไรให้ นสพ.ปรับตัว เข้ากับการ เรียนหลาย รูปแบบได้ใน โรคที่ซับซ้อน -เรียนข้างเตียง, ห้องผ่าตัด, เรียน นอกเวลา -จันทร์เช้า นศ.ออก OPD เจอ caseจริง >ซักประวัติ ศึกษา ค้นคว้าเพิ่ม (3case/wk) -ใช้ case study เสริม -จัดconference ให้ได้แลกเปลี่ยน -การเรียนจากcase จริงให้ผลดีกว่าcase แห้ง -วางแผนจ้างคนไข้จริง ที่ต้องมาF/U ให้เป็น case study ศิริตรี (ม.มส. ป.ตรี5-บูรณาการ5 รายวิชา -กลุ่มSCL GE-การคุ้มครอง ผู้บริโภคทางเภสัช สาธารณสุข) -บรรยายล้วน นิสิตไม่มีส่วน ร่วม ผลสัมฤทธิ์ การเรียนต่ำ -ไม่ทราบ สถานการณ์ คบส.ในมมส. -Project based learning เพิ่ม การมีส่วนร่วม -แบ่งกลุ่ม> วางแผนกิจกรรม> รณรงค์> สรุป นำเสนอ> โหวตให้ รางวัล>วาดภาพแสดงความสุข จากรายวิชา -งบ สสส.สนับสนุน -พวงกุญแจ,ที่คั่นหนังสือ,fwd mail, การ์ตูน, เอกสารแผ่นพับ, ละคร,clip VDO,เสื้อรณรงค์ -นศ.ผลการเรียนดีขึ้น นำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้น พอใจศักยภาพความรู้ มีความสุขในการเรียน -ชุมชนได้ความรู้ เกิด ความตระหนัก -มมส.เข้าใจ สถานการณ์คบส.ใน มหาวิทยาลัย  

8 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอสนับสนุนแนวคิด 1.การปรับระบบพิจารณาผลงานเพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยด้านการเรียนการ สอน โดยเฉพาะสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 2.การจัดทำวารสารวิชาการด้านการพัฒนาการ เรียนการสอน

9 UKM#14 @มหาสารคาม (9-10 ม.ค. 52) 9 Best practice กลุ่มวิจัยในชั้นเรียน3/2 วิชาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.มส.


ดาวน์โหลด ppt (9-10 ม.ค. 52) 1 สรุป Knowledge sharing การวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google