งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Khon Kaen University ตัวอย่างการทำ และการเขียน PDCA ในเรื่องของการเรียน การสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผศ. ดร. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Khon Kaen University ตัวอย่างการทำ และการเขียน PDCA ในเรื่องของการเรียน การสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผศ. ดร. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Khon Kaen University ตัวอย่างการทำ และการเขียน PDCA ในเรื่องของการเรียน การสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผศ. ดร. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์

2 Khon Kaen University การจัดการเรียน การสอน วิชาฝึกงาน จุลทรรศน์คลินิก

3 Khon Kaen University Planning (P) Review การดำเนินงานที่ผ่านมา -Automation แทนที่ manual method ตามโรงพยาบาลต่างๆ - มาตรฐานวิชาชีพกำหนดจำนวนชม. ฝึกงาน - การฝึกงานที่ภาควิชานับจำนวนชม. ไม่ได้ -Expertise จากอาจารย์แต่ละกลุ่ม

4 Khon Kaen University Process redesign Problem solving Lab practices Automatio n practice รพ ศร นครินทร์ รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่

5 Khon Kaen University Do (deployment/implememt) วันวันที่ 9.00-12.00 น.13.00-16.00 น. อาจารย์ผู้ดูแล จันทร์ 5 กย.54 Pre-test/body fluidCoag ภานุทรรศน์ / วรวรรณ อังคาร 6 กย.54 RbcUrine/stool กนกวรรณ / กนกวรรณ พุธ 7 กย.54 WBCWBC +Body fluid ภานุทรรศน์ / ภานุทรรศน์ วันวันที่ Automated UAAutomated Hematology Automated CoagulationFlow เจาะเลือด เช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายทั้งวัน พฤหัส 8 กย.54 1223314,56,7 ศุกร์ 9 กย.54 38192106,74,5 จันทร์ 12 กย.54 4554671,23,8 อังคาร 13 กย.54 67816453,101,2 พุธ 14 กย.54 101167 8,912,13 Discussion ระหว่างอาจารย์ อาจารย์พิเศษ นศ. 1-8 เวลา 15.00-16.30 น. ที่หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย

6 Khon Kaen University ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึก ปฏิบัติการจุลทรรศน์คลินิก ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ได้ สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึก ปฏิบัติการจุลทรรศน์คลินิกในปีการศึกษานี้ ซึ่งได้ ดำเนินการไปแล้ว 1 กลุ่ม พบว่ามีจุดอ่อนในหลาย ประเด็นซึ่งได้นำข้อเสนอแนะจาก อ. ที่คุมฝึก อ. พิเศษ มาปรับปรุงไปและได้ใช้ในกลุ่มที่ 4 ซึ่ง ได้ผลดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นสำคัญที่จะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4 ประเด็น คือ Check ©

7 Khon Kaen University รูปแบบการฝึกปฏิบัติการหลังจากการ ปรับปรุง รศ. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ได้ให้ ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมา นักศึกษามีโอกาสดู urine sediment น้อย มากและที่คณะได้ปรับรูปแบบใหม่ ทำให้ ได้ฝึกดูตะกอนรายเดียวซึ่งอาจน้อย เกินไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่ม การดู urine sediment ขณะเดียวกันต้อง ขอปรับการทบทวนให้น้อยลง เพื่อให้มี เวลา 1 คาบ (3 ชม ) สำหรับให้ อ. ยศ สมบัติและเกศรินทร์ ได้สรุปเรื่องระบบ LIS และ immunophenotype ให้นักศึกษาทั้ง กลุ่มก่อนไปฝึกที่หน่วย

8 Khon Kaen University มติที่ประชุม เพิ่มการดู urine sediment โดยส่งเป็น routine urinalysis เพิ่มอีก 3 ตัวอย่าง / คนในจุด LP1 และให้นักศึกษาจัดรูปแบบและการ ทำ Lab ต่างๆ ให้เป็นระบบ รวมทั้งจัดที่ รับส่งสิ่งส่งตรวจ จุดลงผล จุดออกผล และการเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจอย่าง ถูกต้อง นอกจากนี้ให้กำหนด วัตถุประสงค์หลักในการไปฝึกงานที่ หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัยให้ชัดเจน แจ้ง ให้นักศึกษาได้ทราบและสามารถ ตรวจสอบได้ว่านักศึกษาได้บรรลุ วัตถุประสงค์จากการไปฝึกมากน้อย เพียงใดด้วย นอกจากนี้สำหรับกลุ่มที่ 5 ให้ใช้เวลา review coagulation ของ อ. วรวรรณ วันที่ 5 กย. 54 เวลา 13-16 น. ไปให้เป็นเวลาทบทวนของ อ. ยศสมบัติ และ อ. เกศรินทร์ โดย อ. วรวรรณจะไป สอนในวันอาทิตย์ที่ 4 กย.54 แทน ส่วน กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ อ. ประสานวิชา ประสานกับอ. ในกลุ่มทั้งสองต่อไป

9 Khon Kaen University Act การฝึกปฏิบัติการจุลทรรศน์คลินิก โครงการพิเศษ 2554 ใช้แนวทางการฝึกเช่นเดียวกับภาคปกติตามมติที่ ประชุมครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 1. การฝึกงานที่หน่วยจุลทรรศน์ ปรับ immunophenotype จาก 1 วัน เหลือ ครึ่งวัน ไม่มีการไปเจาะเลือด Discussion ครั้งเดียว 1.Review ปรับลดเวลา เหลือ 1.5 ชม

10 Khon Kaen University สรุปผลการประเมิน : โครงการปกติ

11 Khon Kaen University สรุปผลการประเมิน : โครงการ พิเศษ

12 Khon Kaen University ข้อสังเกตจากอาจารย์ประสานวิชา - เนื่องจากนักศึกษาโครงการพิเศษมีประสบการณ์ในการทำงาน มาแล้วค่อนข้างมากเป็นส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบัติการอาจ ออกแบบเป็น tailored-made ที่แตกต่างจากนักศึกษาโครงการ ปกติ โดยเน้นการ validate/ แปลผล /problem solving นักศึกษากลุ่มนี้มีความตั้งใจในการเรียน และมีความรับผิดชอบ สูง แต่ควรมีการกระตุ้นในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วย ตนเองให้มากขึ้น - ฝ่ายวิชาการได้นับเวลาการฝึกที่หน่วยจุลทรรศน์. ในปีนี้แล้ว มี จำนวนชม. การฝึกเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ดังนั้น หากจะมีการปรับลดจำนวนชม. การฝึกที่หน่วย จะต้องเสนอขอ ไปยังฝ่ายวิชาการก่อนว่าจะอนุมัติหรือไม่และมีผลกระทบต่อ มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ ควรได้มีการปรึกษาและมองหาแนวทางในการประเมินผลการ ฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้วัดประเมินคุณภาพของนักศึกษาจริงๆ - ควรนำ content รายวิชาใหม่ ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และการ ฝึกงานในโรงพยาบาลมาพิจารณาร่วมกับการออกแบบการฝึก สภาพปัจจุบันการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งการฝึกที่หน่วยและคณะ ภายใต้เวลาที่จำกัดนี้เป็นไปได้ยาก


ดาวน์โหลด ppt Khon Kaen University ตัวอย่างการทำ และการเขียน PDCA ในเรื่องของการเรียน การสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผศ. ดร. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google