งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teaching procedural skill ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข ภาควิชาศัลยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ. ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teaching procedural skill ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข ภาควิชาศัลยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ. ศ. 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teaching procedural skill ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข ภาควิชาศัลยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ. ศ. 2546

2 Principles Demonstration Practice Evaluation

3 ขั้นตอนย่อยในการฝึกปฏิบัติ หัตถการ วัตถุประสงค์ของการฝึก ประโยชน์หรือข้อ บ่งชี้ของหัตถการ แสดงวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่าง ละเอียด ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง (anatomical model) หรือในสถานการณ์ จำลอง เมื่อได้ให้นักศึกษาฝึกจนมีประสบการณ์ พอสมควรแล้ว มีการประเมินการปฏิบัติของ นักศึกษา ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ประเมินการปฏิบัติจริงของนักศึกษา

4 Time balance in teaching a skill Explanation (hearing)10 % Demonstration (seeing)25 % Practice (doing)65 %

5 การเตรียมสำหรับผู้สอน เตรียมตัวเอง - ทบทวนและฝึกปฏิบัติหัตถการทุกขั้นตอน อย่างละเอียด - เชี่ยวชาญและคุ้นเคยเป็นอย่างดีในทักษะ ที่จะสอน เตรียมอุปกรณ์ในการฝึกสำหรับนักศึกษา - เครื่องมือ - หุ่นจำลองสำหรับฝึก - สื่อการสอน เช่นเอกสาร VDO VCD ฯลฯ

6 วัตถุประสงค์ของการฝึก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะ ทำหัตถการนี้ได้ มีความเข้าใจถึงความสำคัญ การนำ หัตถการไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทราบข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ ทราบข้อห้ามของการทำหัตถการ

7 Demonstration ปฏิบัติการสาธิตอย่างจริงจัง สมจริงทุก อย่างในสถานการณ์จำลอง จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เห็นการสาธิตอย่าง ชัดเจน ขั้นตอนในการสาธิต แบ่งได้เป็น ๒ ครั้ง - ครั้งแรก ทำให้ดูโดยไม่มีการอธิบาย ตั้งแต่ต้นจนจบ ( เพื่อให้นักศึกษาจดจำการทำหัตถการที่ ถูกต้อง และนำไปประเมินหรือเปรียบเทียบ กับตนเองเมื่อต้องทำหัตถการเอง ) - ครั้งที่สอง ทำให้ดูโดยมีการอธิบาย ประกอบระหว่างการสาธิต โดยเฉพาะ ขั้นตอนที่ยากหรือสำคัญ และเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ซักถาม

8 ทบทวนขั้นตอนของหัตถการ ให้นักศึกษาได้บรรยายถึงขั้นตอนของ หัตถการ และรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอน แรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จะทำให้ครูแน่ใจได้ว่านักศึกษาเข้าใจและ จำลำดับขั้นตอนของหัตถการได้อย่าง ถูกต้อง ทำให้ตัวนักศึกษาเอง จดจำลำดับขั้นตอน ของหัตถการนี้ได้เมื่อต้องไปฝึกปฏิบัติ

9 การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการสาธิต ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีครูดูแลอย่าง ใกล้ชิด ให้คำแนะนำ และ feedback โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่เป็น critical point ในกรณีที่หัตถการใช้เวลานาน อาจจะ แบ่งเป็นส่วนๆ ในการฝึก และเมื่อเข้าใจใน การปฏิบัติในแต่ละส่วนแล้ว ให้ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง หนึ่ง ให้นักศึกษามาเป็นผู้สาธิตและอธิบาย ขั้นตอนต่างๆให้กลุ่ม

10 บทบาทของครูผู้คุมการฝึกทักษะ ที่ดี เน้นที่การปฏิบัติ กระตุ้นให้กำลังใจนักศึกษา โดยเฉพาะ positive feedback พยายามและคอยลดความเครียดของ นักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติ ซักถามและตอบกับนักศึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา ทำหัตถการนั้นได้อย่างมั่นใจ


ดาวน์โหลด ppt Teaching procedural skill ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข ภาควิชาศัลยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ. ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google