งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจศึกษา Co-operative education นักศึกษาสหกิจ สถาบันอุดมศึกษาองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจศึกษา Co-operative education นักศึกษาสหกิจ สถาบันอุดมศึกษาองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกิจศึกษา Co-operative education นักศึกษาสหกิจ สถาบันอุดมศึกษาองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ

2 สหกิจศึกษา ( CO – OPERATIVE EDUCATION ) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการ สอนใน สถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ จริง จากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ อย่างมี ระบบด้วยความร่วมมือจากสถาน ประกอบการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียน กับการ ปฏิบัติงาน (WORK INTEGRATED LEARNING)

3 ปัจจัยความรู้ (New Economy): Form 1990s  Knowledge – based industries * high- tech manufacturing * high- tech manufacturing - computers - computers  Knowledge – based services * communication * communication training training

4 สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต (Work Based Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

5 การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน การเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน ( Basic Training ) ในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ( Professional Training ) ในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย

6  Flexibility  Job Rotation การหมุนเวียนงาน ยิ่งแลกเปลี่ยน ยิ่งเพิ่มพูน

7 ปัจจุบันอาคารผลิตอาหาร (Mass Kitchen) การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 :1994 ตั้งแต่ปี 2542 ได้รักษาระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ถึงปัจจุบัน และได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบอนุญาตที่ 10-1-12349 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต ให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตาม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ.2522 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2549

8 กรมการฝึกหัดครูพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกำหนดให้มี อาคารอเนกประสงค์ขึ้นในวิทยาลัยครู โดยวัตถุประสงค์ ให้ใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากนั้นยังกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่แสดงและจำหน่าย ผลงานของนักศึกษา ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการจัดให้ บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่ชุมชนตามความเหมาะสม

9 โครงการโรงสีข้าว ( บริษัท โรงสีข้าว สวน ดุสิต จำกัด ) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต ความเป็นมา โครงการโรงสีข้าว เริ่มต้นในการดำเนิน กิจกรรม ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ. ศ.2542 โดยรอง ศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ในขณะนั้น ทำการจัดหาที่ตั้งโครงการในจังหวัดที่เป็น ที่ตั้งของศูนย์การศึกษาของมหาวิทยา วิทยาลัย ศึกษาระบบการผลิตข้าวสารที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาการบุคลากรเพื่อรับรองการดำเนิน กิจกรรมของโครงการ

10 ปัญหา   ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ทำให้จัดภาค การศึกษาสหกิจศึกษาให้กระจายตลอดทั้งปี ได้ยาก สถานประกอบการ จึงใช้ประโยชน์ จากแรงงานนักศึกษาได้ไม่ต่อเนื่องเต็มที่   ค่าตอบแทน นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็น เสมือนพนักงานชั่วคราว ของสถานประกอบการ แต่ส่วนน้อยได้รับ ค่าตอบแทน ตามที่สถานประกอบการกำหนด

11 ปัญหา   การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาระหว่าง ฝึกงาน   ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรผู้ใช้บัญฑิต เกิดปัญหาการปรับตัวของ “ นักศึกษา ”   การสร้างให้เกิดสร้างความตระหนักในการ ประกอบอาชีพ ให้ “ นักศึกษา ”


ดาวน์โหลด ppt สหกิจศึกษา Co-operative education นักศึกษาสหกิจ สถาบันอุดมศึกษาองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google