งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (RISK)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (RISK)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (RISK) ความหมาย : เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้ 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) กลยุทธ์ การเมือง เศรษฐกิจ สถานการณ์โลก สังคม ชื่อเสียง ภาวะผู้นำ ตลาด ตราสินค้า ลูกค้า การแข่งขัน 2. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ระบบขององค์การ กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี บุคลากร ข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงขององค์การ (Enterprise Risk Management) กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด หรืออยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ และเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจมากที่สุด ตลอดจนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk :C) กฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดของทางการ 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F) อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สภาพคล่อง งบประมาณ ความสามารถในการชำระหนี้ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์:กำหนดขอบเขตการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน การระบุความเสี่ยง:ค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง:วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง:กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ การติดตาม ประเมินผลและรายงาน:ติดตามผลหลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

2 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์:กำหนดขอบเขตการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน การระบุความเสี่ยง:ค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง:วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง:กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ การติดตาม ประเมินผลและรายงาน:ติดตามผลหลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

3 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ช่วยในการติดตามผล ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยในการตัดสินใจ ของผู้บริหาร ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาขององค์กร 11

4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  หน่วยงาน/คณะทำงาน  บทบาทและความรับผิดชอบ  การเตรียมความพร้อม การสื่อสารที่มีประสิทธิผล การบริหารความเปลี่ยนแปลง องค์กร  การสนับสนุนจากผู้บริหาร นโยบาย/วัตถุประสงค์/กลยุทธ์ ขององค์กร  ความร่วมมือ ปัจจัยพื้นฐาน  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  ระบบ  เครื่องมือ 12


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (RISK)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google