งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยง (RISK) ความเสี่ยง (RISK) ความหมาย : เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือ สร้างความเสียหายหรือความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยง (RISK) ความเสี่ยง (RISK) ความหมาย : เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือ สร้างความเสียหายหรือความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยง (RISK) ความเสี่ยง (RISK) ความหมาย : เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือ สร้างความเสียหายหรือความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ได้ การ บริหาร ความ เสี่ยง ประเภทความ เสี่ยง 4. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk :C) กฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดของทางการ 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F) อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา สภาพคล่อง งบประมาณ ความสามารถในการ ชำระหนี้ ความน่าเชื่อถือ ทางการเงิน 2. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ระบบขององค์การ กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี บุคลากร ข้อมูลข่าวสาร 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) กลยุทธ์ การเมือง เศรษฐกิจ สถานการณ์โลก สังคม ชื่อเสียง ภาวะผู้นำ ตลาด ตราสินค้า ลูกค้า การแข่งขัน การบริหารความเสี่ยง ขององค์การ (Enterprise Risk Management) ขั้นตอนการบริหาร ความเสี่ยง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่ เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ องค์กรลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากความเสี่ยงต่างๆให้เหลือน้อย ที่สุด หรืออยู่ในระดับที่องค์การ ยอมรับได้ และเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจ มากที่สุด ตลอดจนเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ จะช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่กำหนดไว้ การกำหนดวัตถุประสงค์ : กำหนดขอบเขตการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ครบถ้วน การระบุความเสี่ยง : ค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง : วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ เสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง : กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ การติดตาม ประเมินผลและรายงาน : ติดตามผลหลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงและ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

2 ขั้นตอนการบริหารความ เสี่ยง 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ : กำหนดขอบเขตการ ดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้การวิเคราะห์ ความเสี่ยงได้ครบถ้วน 2. การระบุความเสี่ยง : ค้นหาความเสี่ยงในแต่ละ ด้าน 3. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง : วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง 4. การจัดการความเสี่ยง : กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับ ได้ 5. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน : ติดตาม ผลหลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

3 ➀ 11 ประโยชน์ของการบริหารความ เสี่ยง ➁ ➂ ➃ ➄ ช่วยชี้ให้เห็นถึง ปัญหาของ องค์กร ช่วยในการ ตัดสินใจ ของ ผู้บริหาร ช่วยลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ช่วยในการ ติดตามผล ช่วยในการ กำหนดกลยุทธ์ องค์กร

4 12 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร ความเสี่ยง การสื่อสารที่มี ประสิทธิผล การบริหารความ เปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  หน่วยงาน / คณะทำงาน  บทบาทและความรับผิดชอบ  การเตรียมความพร้อม ปัจจัยพื้นฐาน  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  ระบบ  เครื่องมือ องค์กร  การสนับสนุนจากผู้บริหาร  นโยบาย / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์ ขององค์กร  ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยง (RISK) ความเสี่ยง (RISK) ความหมาย : เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือ สร้างความเสียหายหรือความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google