งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูก นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกใน การบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบ การลงทะเบียน และระบบการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูก นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกใน การบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบ การลงทะเบียน และระบบการจัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูก นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกใน การบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบ การลงทะเบียน และระบบการจัด ตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็น เครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้าน การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน

4 ด้านการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็น อย่างมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ สืบค้นข้อมูล หรือรับ - ส่งข้อมูลระหว่าง กัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone) หรือโทรศัพท์มือถือใน การติดต่อสื่อสารองค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน

5 ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท อย่างสูงทางด้านการแพทย์และ สาธารณสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารถูกนำมาใช้เริ่มต้น แต่การทำทะเบียนคนไข้ การ รักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการ วินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ ได้อย่า รวดเร็วและแม่นยำ

6 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูก นำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อ การเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้าน การเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การ ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทำงานบ้าน และ หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยง ภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงาน สารเคมี รวมถึงงานที่ต้อง ทำซ้ำๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์

7 ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์มีมาก ใน สถาบันการศึกษา ตลอดจน สถาบันวิจัยต่าง ๆ มีการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทดลอง ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การ วิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ การ ทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ

8

9 เครื่องมือ Animations โปรแกรม PowerPoint ได้เตรียม เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างเอฟเฟ็คต์ใน สไลด์ไว้ในแท็บเครื่องมือชื่อ Animation( ภาพเคลื่อนไหว )

10 เครื่องมือ Transitions โปรแกรม PowerPoint ได้เตรียม เครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำหนดการ เคลื่อนไหวในขณะเปลี่ยนหน้าสไลด์ไว้ใน แท็บเครื่องมือชื่อ Transitions ( ภาพเคลื่อนไหว )

11

12

13 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14


ดาวน์โหลด ppt ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูก นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกใน การบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบ การลงทะเบียน และระบบการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google