งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำโดยการรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง โดยที่สารสนเทศเหล่านี้ เป็นสารสนเทศที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบริหารและการตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ DSS มีหน้าที่หลักในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น การวางนโยบาย และการทำแผนกลยุทธ์

2 ส่วนประกอบเพิ่มเติมของระบบ EIS
พ่วงต่อระบบชำนาญการพิเศษ (Expert System) เพื่อช่วยวิเคราะห์ตีความ เปรียบเทียบอดีต ทำนายอนาคตของข่าวสารขององค์การ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือ การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ ให้สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนส่งข้อมูลระหว่างบุคคลต่างๆ ได้ การสืบค้น สรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง อื่นๆ เช่น ปฏิทิน เครื่องคำนวณ การประชุมทางไกล ฯลฯ

3 ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดขององค์การ ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง เพื่อให้องค์การอยู่รอด หรือประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้าย ใช้สารสนเทศทั้งภายนอก และภายใน ประกอบการตัดสินใจ

4 สารสนเทศที่จำเป็นต่อการบริหาร
 ปัจจัย ค่าเฉลี่ย (1 = ไม่สำคัญ, 5 = สำคัญสุด) นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยวิธีการง่ายๆและรวดเร็ว 4.68 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร    3.95 3.    สามารถตรวจสอบค่าประสิทธิ์ผลขององค์การได้  3.90 4.    ปรุงการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น    3.47

5 สารสนเทศที่จำเป็นต่อการบริหาร (ต่อ)
5. สกัดและบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารพัดแหล่งที่แตกต่างกัน  3.31 6. ได้สารสนเทศเพื่อการแข่งขัน    2.71 7. ตรวจตราสภาวะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก   2.28 8. ลดขนาดขององค์การ   2.00

6 สารสนเทศสำหรับผู้บริหารควรมีลักษณะต่อไปนี้
เป็นข่าวสารที่สำคัญ เป็นข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานชั้นสูง เป็นข่าวสารซึ่งสามารถแสดงเป็นเชิงปริมาณได้

7 ผลกระทบของ EIS ต่อองค์การ
ด้านเป้าหมายและนโยบายขององค์การ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

8 ประโยชน์ของ EIS ต่อผู้บริหาร
ช่วยปรับปรุงการทำงานของผู้บริหารระดับสูงให้สะดวกยิ่งขึ้น - การติดต่อ และประสานงานสะดวกคล่องตัว - การใช้เวลาน้อยลงในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล - เพิ่มขอบเขต ศักยภาพในการควบคุม วางแผนและจัดการองค์ การได้ ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์การ - เข้าใจความต้องการของลูกค้า และกระทำได้ตรงเป้าหมาย - ลดขนาด/จำนวน องค์การลง - สามารถเข้าใจคู่แข่ง สิ่งแวดล้อม ภายนอกและปรับปรุงภายใน เพื่อความอยู่รอดได้

9 ลักษณะของ EIS ใช้สารสนเทศจากระบบย่อยต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน

10 วิธีการระบุสารสนเทศที่จำเป็น
การสัมภาษณ์ผู้บริหารชั้นสูง การประชุมผู้บริหารระดับสูง การตรวจสอบจากระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน การอภิปราย/วิเคราะห์ความต้องการกับคณะ/บุคคล/ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยผู้บริหาร

11 ข้อควรระวังในการเลือกสารสนเทศ
การวิเคราะห์สารสนเทศที่ใช้งานและไม่อยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ การสำรวจความต้องการสารสนเทศขององค์การอื่นๆ การสำรวจหาปัจจัยหลักในการชี้นำความสำเร็จ (Critical Success Factors CSF)

12


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google