งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำโดย การรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง โดยที่สารสนเทศเหล่านี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำโดย การรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง โดยที่สารสนเทศเหล่านี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำโดย การรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง โดยที่สารสนเทศเหล่านี้ เป็นสารสนเทศที่มีผลกระทบเกี่ยวข้อง โดยตรงต่อการบริหารและการตัดสินใจ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำโดย การรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง โดยที่สารสนเทศเหล่านี้ เป็นสารสนเทศที่มีผลกระทบเกี่ยวข้อง โดยตรงต่อการบริหารและการตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ DSS มีหน้าที่หลัก ในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจแบบไม่มี โครงสร้าง เช่น การวางนโยบาย และการ ทำแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ DSS มีหน้าที่หลัก ในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจแบบไม่มี โครงสร้าง เช่น การวางนโยบาย และการ ทำแผนกลยุทธ์

2 ส่วนประกอบเพิ่มเติมของ ระบบ EIS พ่วงต่อระบบชำนาญการพิเศษ (Expert System) เพื่อช่วยวิเคราะห์ตีความ เปรียบเทียบอดีต ทำนายอนาคตของ ข่าวสารขององค์การ พ่วงต่อระบบชำนาญการพิเศษ (Expert System) เพื่อช่วยวิเคราะห์ตีความ เปรียบเทียบอดีต ทำนายอนาคตของ ข่าวสารขององค์การ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือ การ จัดการสำนักงานอัตโนมัติ ให้สามารถ ติดต่อแลกเปลี่ยนส่งข้อมูลระหว่าง บุคคลต่างๆ ได้ การสืบค้น สรุปข้อมูล จากฐานข้อมูลกลาง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือ การ จัดการสำนักงานอัตโนมัติ ให้สามารถ ติดต่อแลกเปลี่ยนส่งข้อมูลระหว่าง บุคคลต่างๆ ได้ การสืบค้น สรุปข้อมูล จากฐานข้อมูลกลาง อื่นๆ เช่น ปฏิทิน เครื่องคำนวณ การ ประชุมทางไกล ฯลฯ อื่นๆ เช่น ปฏิทิน เครื่องคำนวณ การ ประชุมทางไกล ฯลฯ

3 ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดขององค์การ ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง เพื่อให้ องค์การอยู่รอด หรือประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้าย เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดขององค์การ ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง เพื่อให้ องค์การอยู่รอด หรือประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้าย ใช้สารสนเทศทั้งภายนอก และภายใน ประกอบการตัดสินใจ ใช้สารสนเทศทั้งภายนอก และภายใน ประกอบการตัดสินใจ

4 สารสนเทศที่จำเป็นต่อการ บริหาร ปัจจัย ค่าเฉลี่ย (1 = ไม่สำคัญ, 5 = สำคัญสุด ) ปัจจัย ค่าเฉลี่ย (1 = ไม่สำคัญ, 5 = สำคัญสุด ) 1. นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยวิธีการง่ายๆ และรวดเร็ว 4.68 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้บริหาร 3.95 3. สามารถตรวจสอบค่าประสิทธิ์ผลของ องค์การได้ 3.90 4. ปรุงการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น 3.47

5 สารสนเทศที่จำเป็นต่อการ บริหาร ( ต่อ ) 5. สกัดและบูรณาการข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลสารพัดแหล่งที่แตกต่าง กัน 3.31 6. ได้สารสนเทศเพื่อการแข่งขัน 2.71 7. ตรวจตราสภาวะการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมภายนอก 2.28 8. ลดขนาดขององค์การ 2.00

6 สารสนเทศสำหรับผู้บริหารควรมี ลักษณะต่อไปนี้ เป็นข่าวสารที่สำคัญ เป็นข่าวสารที่สำคัญ เป็นข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการ บริหารงานชั้นสูง เป็นข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการ บริหารงานชั้นสูง เป็นข่าวสารซึ่งสามารถแสดงเป็นเชิง ปริมาณได้ เป็นข่าวสารซึ่งสามารถแสดงเป็นเชิง ปริมาณได้

7 ผลกระทบของ EIS ต่อองค์การ 1. ด้านเป้าหมายและนโยบายของ องค์การ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านเทคโนโลยี 4. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

8 ประโยชน์ของ EIS ต่อ ผู้บริหาร 1. ช่วยปรับปรุงการทำงานของผู้บริหาร ระดับสูงให้สะดวกยิ่งขึ้น - การติดต่อ และประสานงานสะดวก คล่องตัว - การติดต่อ และประสานงานสะดวก คล่องตัว - การใช้เวลาน้อยลงในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล - การใช้เวลาน้อยลงในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล - เพิ่มขอบเขต ศักยภาพในการ ควบคุม วางแผนและจัดการองค์ การได้ - เพิ่มขอบเขต ศักยภาพในการ ควบคุม วางแผนและจัดการองค์ การได้ 2. ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ องค์การ - เข้าใจความต้องการของลูกค้า และ กระทำได้ตรงเป้าหมาย - เข้าใจความต้องการของลูกค้า และ กระทำได้ตรงเป้าหมาย - ลดขนาด / จำนวน องค์การลง - ลดขนาด / จำนวน องค์การลง - สามารถเข้าใจคู่แข่ง สิ่งแวดล้อม ภายนอกและปรับปรุงภายใน เพื่อความ อยู่รอดได้ - สามารถเข้าใจคู่แข่ง สิ่งแวดล้อม ภายนอกและปรับปรุงภายใน เพื่อความ อยู่รอดได้

9 ลักษณะของ EIS ใช้สารสนเทศจากระบบย่อยต่างๆ ใช้สารสนเทศจากระบบย่อยต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการใช้งาน

10 วิธีการระบุสารสนเทศที่ จำเป็น 1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารชั้นสูง 2. การประชุมผู้บริหารระดับสูง 3. การตรวจสอบจากระบบ สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน 4. การอภิปราย / วิเคราะห์ความ ต้องการกับคณะ / บุคคล / ผู้ช่วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยผู้บริหาร

11 ข้อควรระวังในการเลือก สารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศที่ใช้งานและไม่ อยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สารสนเทศที่ใช้งานและไม่ อยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ การสำรวจความต้องการสารสนเทศ ขององค์การอื่นๆ การสำรวจความต้องการสารสนเทศ ขององค์การอื่นๆ การสำรวจหาปัจจัยหลักในการชี้นำ ความสำเร็จ (Critical Success Factors CSF) การสำรวจหาปัจจัยหลักในการชี้นำ ความสำเร็จ (Critical Success Factors CSF)

12


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำโดย การรวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง โดยที่สารสนเทศเหล่านี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google