งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ถือกำเนิดมาจากการ นับเพื่อคิดคำนวณในงานต่าง ๆ ของ มนุษย์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยนับในยุคแรกที่ชาวจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องคอมพิวเตอร์ถือกำเนิดมาจากการ นับเพื่อคิดคำนวณในงานต่าง ๆ ของ มนุษย์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยนับในยุคแรกที่ชาวจีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ถือกำเนิดมาจากการ นับเพื่อคิดคำนวณในงานต่าง ๆ ของ มนุษย์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยนับในยุคแรกที่ชาวจีน ประดิษฐ์ขึ้นมา ใช้ประมาณปี ค. ศ.1200 คือลูกคิด ยังคงใช้ในปัจจุบัน ส่วนการ คำนวณเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เอง จนกระทั่งในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการ ให้เครื่องมือมีความสามารถที่หลากหลาย มากขึ้น เห็นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันที่สามารถคำนวณงานที่ละเอียด ซับซ้อน และนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน ต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

2

3 อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ สร้างขึ้น เพื่อช่วยในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บ ข้อมูลได้ ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ คำนวณ เปรียบเทียบ ออกแบบสร้าง รูปแบบที่เราต้องการได้ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

4 ลักษณะ ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ * สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว * สามารถเก็บหน่วยความจำได้มาก * ทำงานด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ * ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ * สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ * มีหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ * การทำงานอัตโนมัติ * การใช้งานได้หลาย ๆ ด้าน

5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ * กับงานธนาคาร * งานบันเทิง * งานด้านการแพทย์ * งานธุรกิจโรงแรม * งานตลาดหลักทรัพย์ * งานอุตสากรรม * งานการศึกษา * งานวิทยาศาสตร์ * งานคมนาคมการสื่อสาร * งานห้างสรรพสินค้า * งานของรัฐฯ

6 ข้อดี - ข้อเสียของคอมพิวเตอร์ * มีความถูกต้องแม่นยำ * การทำงานยังขึ้นอยู่กับมนุษย์ * มีความเร็ว * การรบกวนระบบงานปกติ * การวางระบบงานต้องใช้เวลานาน * มีความสามารถในการจำและรักษา * มีความเชื่อถือได้

7 วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์ * ยุคที่ 1 ค. ศ. 1943-1956 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดแรก * ใช้หลอดสูญญากาศเป็นองค์ประกอบ ของวงจรไฟฟ้า * ใช้แมคเนติดดรัม เป็นหน่วยความจำ ในการเก็บข้อมูล * ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก * มีความเร็วในการประมวลผล ประมาณ 2000 คำสั่งต่อวินาที * มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาและความ ร้อนสูง

8 วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์ * ยุคที่ 2 ค. ศ. 1957-1964 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่ สอง * ใช้ทรานซิสเตอร์เป็นองค์ประกอบ ของวงจรไฟฟ้า * ใช้ขดลวดแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ หลัก * ใช้เทปแม่เหล็กในการเก็บข้อมูลมี ความจุประมาณ 4,000- 32,000 ตัวอักษร * ความเร็วและความถูกต้องในการ ประมวลผลเพิ่มมากขึ้น * สามารถประมวลผลได้ประมาณ 1 ล้านคำสั่งต่อวินาที

9 วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์ * ยุคที่ 3 ค. ศ. 1965-1971 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่สาม * ใช้แผงวงจรรวม (IC) เป็นองค์ประกอบ ของวงจรไฟฟ้า * หน่วยความจำสำรองบรรจุข้อมูลได้ ประมาณ 32,000- 3,000,000 ตัวอักษร * มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการควบคุม การติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ * สามารถประมวลผลได้ประมาณ 10 ล้านคำสั่งต่อวินาที

10 วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์ * ยุคที่ 4 ค. ศ. 1972-1980 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่สี่ * หน่วยความจำสำรองบรรจุข้อมูลได้ มาก กว่า 3,000,000 ตัวอักษร * มีมาตรฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ สามารถใช้งานร่วมกันได้ มากขึ้น * มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้หน่วย ประมวลประมวลผลมีความสามารถเฉพาะทาง มากขึ้น เช่น ด้านมัลติมีเดีย กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว * สามารถประมวลผลได้มากกว่า 1 พันล้านคำสั่งต่อวินาที

11 วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์ * ยุคที่ 5 ค. ศ. 1980- ปัจจุบัน ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุด ที่ห้า * เป็นคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยในการจัดการ การตัด สินใจ และแก้ปัญหา สามารถเรียกข้อมูลที่ เก็บไว้มาใช้ในการทำงานได้


ดาวน์โหลด ppt เครื่องคอมพิวเตอร์ถือกำเนิดมาจากการ นับเพื่อคิดคำนวณในงานต่าง ๆ ของ มนุษย์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยนับในยุคแรกที่ชาวจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google