งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ. บอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ. บอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 บอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยี สารสนเทศได้ บอกข้อมูลและคุณสมบัติของสารสนเทศได้ สามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ พบในชีวิตประจำวันได้ จุดประสงค์การ เรียนรู้

3 บทบาทและความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน เพื่อการคำนวณ และเก็บข้อมูล เพื่อการแข่งขัน ทางธุรกิจ เพื่องานสำนักงาน

4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนิน ชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสาร ผ่านดาวเทียม เครื่องอำนวยความ สะดวกภายในบ้าน ความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร

5 เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูล ตัวอย่าง เช่น

6 เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงาน อุตสาหกรรม กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขนส่ง ตัวอย่าง เช่น

7 เพื่องานสำนักงาน บัญชีเงินเดือน บัญชีรายรับ รายจ่าย ประวัติ บุคลากร ทำรายงานต่างๆใน สำนักงาน ตัวอย่าง เช่น

8 ความหมายของสารสนเทศ สารสนเท ศ สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บ รวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้ เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา สารสนเ ทศ ข้อ มูล การ ประมวลผ ล

9 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บรวมรวมเอาไว้ และ สามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึง จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ ความหมายของข้อมูล

10 คุณสมบัติของ ข้อมูล ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และ เป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความชัดเจน และ กะทัดรัด ความสอดคลอ้ง ข้อมูล

11 ข้อมูลและสารสนเทศ ระเบียน ประวัติของ นักเรียน การแจกแจง ข้อมูลปีเกิดของ นักเรียนทั้ง โรงเรียน

12 การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นการรวบรวมและ ตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาเพื่อการ ใช้งาน การป้อนข้อมูล, การอ่าน ข้อมูล, การตรวจสอบข้อมูล จัดกลุ่ม, จัดเรียง, คำนวณ, สรุปผล การเก็บรักษา, การค้นหา, การ ทำสำเนา, การสื่อสาร

13 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศ การศึก ษา สิ่งแวด ล้อม สังคม เศรษฐกิ จ สุขภา พจิต

14 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิต การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม และ การกระจาย โอกาส การเรียนการสอนใน สถานศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม ความคิดและการสร้างสรรค์

15 แบบฝึกหัด 1. จงบอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย 4. จงอธิบายความหมายข้อมูล 5. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย 6. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบใน ชีวิตประจำวัน เฉลย 12345


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ. บอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google