งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี. 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์อย่างไร - เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศ ตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี. 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์อย่างไร - เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศ ตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี

2 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์อย่างไร - เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศ ตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 2. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกี่ ส่วน อะไรบ้าง 5 ส่วน ได้แก่ ตัวป้อน (Input) กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง ต่อเทคโนโลยี (Consideration)

3 3.INPUT คืออะไร - ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ต้องการหา คำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค 4.Technological Process คืออะไร - การนำเอา ปัจจัยต่างๆมาผ่าน กระบวนการ โดยที่ สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ วิธีการ ที่สนองต่อปัญหา หรือความต้องการของ มนุษย์

4 5. Output or Outcome คือ อะไร - สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการ ได้สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ วิธีการ แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของ มนุษย์ 6. Resource คืออะไร - ทรัพยากรทางเทคโนโลยี มี 7 ด้านได้แก่ คน ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ทุน เวลา

5 7. ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือทางที่ดี นั้นมีอะไรบ้าง 1) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของ มนุษย์ 2) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดี ขึ้น 3) ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มี ความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในทางลบ ผลกระทบในทางลบมี อะไรบ้าง 1) ทำให้เกิดอาชญากรรม 2) ทำให้ ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย 3) ทำ ให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง

6 9. เทคโนโลยี หมายถึง อะไร - กระบวนการหรือวิธีการ และเครื่องมือ ที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ 10. นักเรียนมีส่วนร่วมในด้าน เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อ สังคม - การทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( สื่อ E- Book ) ที่เกี่ยวกับความรู้ในการเรียน หนังสือในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี. 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์อย่างไร - เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศ ตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google