งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบเทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบเทคโนโลยี

2 2. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง
1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 2. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง 5 ส่วน ได้แก่ ตัวป้อน (Input) กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration)

3 4.Technological Process คืออะไร
3.INPUT คืออะไร ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค 4.Technological Process คืออะไร - การนำเอาปัจจัยต่างๆมาผ่านกระบวนการ โดยที่ สิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการ ที่สนองต่อปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

4 5. Output or Outcome คืออะไร สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ วิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ 6. Resource คืออะไร - ทรัพยากรทางเทคโนโลยี มี 7 ด้านได้แก่ คน ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ทุน เวลา

5 7. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือทางที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ ) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น ) ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบในทางลบมีอะไรบ้าง 1) ทำให้เกิดอาชญากรรม 2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย 3) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง

6 9. เทคโนโลยี หมายถึง อะไร กระบวนการหรือวิธีการ และเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ 10.นักเรียนมีส่วนร่วมในด้านเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม - การทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( สื่อ E-Book ) ที่เกี่ยวกับความรู้ในการเรียนหนังสือในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google