งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยทีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยทีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยทีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

2 ความเข้มข้นของสารตั้งต้น
อธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการชน คือ เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีมาก ทำให้จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นมีมากด้วย โอกาสในการชนกันของอนุภาคจึงเพิ่มขึ้น อนุภาคที่มีพลังงานสูงก็เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นด้วย

3 ธรรมชาติของสารตั้งต้นและผลิตผล
ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสาร เช่น โดยทั่วไปสารที่ทําปฏิกิริยาเป็นสารไอออนิกทั้งคู่จะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าสารที่เป็นโควาเลนท์ สารที่ทําปฏิกิริยาเป็นแก๊สทั้งคู่จะทําปฏิกิริยาได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่สารอยู่ ในสถานะต่ างกัน

4 พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
สารตั้งต้นที่มีพื้นที่ผิวน้อย มักเกิดปฏิกิริยาได้ช้ากว่าสารตั้งต้นที่มีพื้นที่ผิวมาก เช่น สารตั้งต้นที่เป็นผง เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารตั้งต้นที่เป็นก้อน

5 อุณหภูมิ โดยทั่วไปปฏิกิริยาเคมีเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิต่ำ อธิบายได้ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงอนุภาคของสารมีพลังงานสูงจึงเคลื่อนที่ได้เร็ว โอกาสในการชนกันจึงมีมาก เมื่ออนุภาคชนกันมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็มากขึ้นด้วย

6 ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยามีผลทำให้อนุภาคชนกันในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น ทำให้ค่า Ea หรือพลังงานก่อกัมมันต์ลดลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามตัวหน่วงปฏิกิริยาจะเพิ่มค่า Ea หรือพลังงานก่อกัมมันต์ ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลง

7 ความดัน ความดันจะมี ผลต่อปฏิกิริยาในกรณีปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับแก๊ส กล่าวคือเมื่อ เพิ่มความดันโมเลกุลของแก๊สจะชนกันมากขึ้นปฏิกิริยาจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น

8 แบบฝึกหัด 1. ในปฏิกิริยา ถ้าเติมผงนิเกิลลงไปเล็กน้อยจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น นักเรียนคิดว่าผงนิเกิลทำหน้าที่อะไร และมีผลต่อการดำเนินไปของปฏิกิริยาอย่างไร  จงอธิบาย

9 2. เมื่อผสมแก๊สออกซิเจนและไฮโดรเจนที่อุณหภูมิห้อง จะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแต่ถ้าผสมกันบนผิวของโลหะแพลทินัม  ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นทันที  เพราะเหตุใด

10 3. แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ดังสมการ
3. แคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก  ดังสมการ CaCO 3 (s) + 2HCl(aq) → CaCl 2 aq + H 2 O l + CO 2 (g) เมื่อใช้แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดก้อนและชนิดผงซึ่งมีมวลเท่ากัน  ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก  อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร

11 4. ปัจจัยใดที่มีผลต่อค่า Ea หรือพลังงานก่อกัมมันต์ของการดำเนินไปของปฏิกิริยาจงอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยทีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google