งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยทีมีผลต่อ อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น  อธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการชน คือ เมื่อความเข้มข้น ของสารตั้งต้นมีมาก ทำให้จำนวนอนุภาคของสารตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยทีมีผลต่อ อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น  อธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการชน คือ เมื่อความเข้มข้น ของสารตั้งต้นมีมาก ทำให้จำนวนอนุภาคของสารตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยทีมีผลต่อ อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี

2 ความเข้มข้นของสารตั้งต้น  อธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการชน คือ เมื่อความเข้มข้น ของสารตั้งต้นมีมาก ทำให้จำนวนอนุภาคของสารตั้ง ต้นมีมากด้วย โอกาสในการชนกันของอนุภาคจึง เพิ่มขึ้น อนุภาคที่มีพลังงานสูงก็เพิ่มขึ้น ทำให้อัตรา การเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นด้วย

3 ธรรมชาติของสารตั้งต้นและ ผลิตผล  ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับธรรมชาติของ สาร เช่น โดยทั่วไปสารที่ทําปฏิกิริยาเป็นสารไอ ออนิกทั้งคู่จะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าสารที่เป็นโควา เลนท์ สารที่ทําปฏิกิริยาเป็นแก๊สทั้งคู่จะทําปฏิกิริยา ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่สารอยู่ ในสถานะต่ างกัน

4 พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น  สารตั้งต้นที่มีพื้นที่ผิวน้อย มักเกิดปฏิกิริยาได้ช้ากว่า สารตั้งต้นที่มีพื้นที่ผิวมาก  เช่น สารตั้งต้นที่เป็นผง เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสาร ตั้งต้นที่เป็นก้อน

5 อุณหภูมิ  โดยทั่วไปปฏิกิริยาเคมีเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิต่ำ อธิบายได้ ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงอนุภาคของสารมีพลังงานสูงจึง เคลื่อนที่ได้เร็ว โอกาสในการชนกันจึงมีมาก เมื่อ อนุภาคชนกันมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็มากขึ้น ด้วย

6 ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยา  ตัวเร่งปฏิกิริยามีผลทำให้อนุภาคชนกันในทิศทางที่ ถูกต้องมากขึ้น ทำให้ค่า Ea หรือพลังงานก่อกัม มันต์ลดลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพิ่มขึ้น  ในทางตรงข้ามตัวหน่วงปฏิกิริยาจะเพิ่มค่า Ea หรือ พลังงานก่อกัมมันต์ ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้า ลง

7 ความดัน  ความดันจะมี ผลต่อปฏิกิริยาในกรณีปฏิกิริยาที่ เกี่ยวกับแก๊ส กล่าวคือเมื่อ เพิ่มความดันโมเลกุลของแก๊สจะชนกันมากขึ้น ปฏิกิริยาจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น

8 แบบฝึกหัด 1. ในปฏิกิริยา ถ้าเติมผงนิเกิลลงไปเล็กน้อยจะทำให้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น นักเรียนคิดว่าผงนิเกิลทำ หน้าที่อะไร และมีผลต่อการดำเนินไปของปฏิกิริยา อย่างไร จงอธิบาย

9 2. เมื่อผสมแก๊สออกซิเจนและไฮโดรเจนที่ อุณหภูมิห้อง จะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแต่ถ้าผสมกันบน ผิวของโลหะแพลทินัม ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น ทันที เพราะเหตุใด

10

11 4. ปัจจัยใดที่มีผลต่อค่า Ea หรือพลังงานก่อกัมมันต์ ของการดำเนินไปของปฏิกิริยาจงอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยทีมีผลต่อ อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น  อธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการชน คือ เมื่อความเข้มข้น ของสารตั้งต้นมีมาก ทำให้จำนวนอนุภาคของสารตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google