งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20206 Animation วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ m โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20206 Animation วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ m โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20206 Animation วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ awe412@gmail.co m โดย

2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชื่อ ด. ช./ ด. ญ.xxxx xxxxxxx เลขที่ n ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว รหัส ง 20206 สอนโดยครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ โทร 086-564-7137 awe412@gmail.com เริ่มใช้วันอังคารที่ 19 พ. ค. 2557 086564-7137 awe412@gmail.com

3 วิสัยทัศน์ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบ สานงานพระราชดำริ มีความเป็นไทย สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทาง ความคิด ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นอาชีพสุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมโลก 3Week 7 - Introduction to Data Structure II

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 4Week 7 - Introduction to Data Structure II

5 สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน 5 ด้าน ความสามารถในการ สื่อสาร ความสามารถในการ คิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการ ใช้ ทักษะชีวิต ความสามารถในการ ใช้ เทคโนโลยี 5Week 7 - Introduction to Data Structure II

6 ลูกนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล มีวินัย มีน้ำใจ สนใจใฝ่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ มีความเป็นไทย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ของโรงเรียน ปฏิบัติตนถูกต้องตาม กาลเทศะ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ รักษาสมบัติของส่วนรวม มีจิต สาธารณะ ปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือ และมีสมบัติผู้ดี 6Week 7 - Introduction to Data Structure II

7 ข้อปฏิบัติในการใช้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 1. ถอดและจัดเรียงรองเท้าบนชั้น วาง 2. เข้าแถวให้เป็นระเบียบหน้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. นั่งตามลำดับเลขที่ ให้ตรงกับ หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ก่อนเปิดใช้เครื่องคอมฯ ให้ สำรวจอุปกรณ์ว่าครบ พร้อมใช้ หรือไม่ หากไม่ครบหรือชำรุด ต้อง แจ้งให้ครูทราบทันที

8 5. ห้ามถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงชุด คอมพิวเตอร์ หรือสับเปลี่ยนอุปกรณ์ ทุกชนิดภายในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 6. ห้ามนำขนม อาหารหรือเครื่องดื่ม เข้ามาในห้อง 7. ช่วยกันรักษาความสะอาดใน ห้องเรียน ไม่ทิ้งขยะ ไม่ขีดเขียนพื้น โต๊ะ 8. เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดเครื่องตาม ขั้นตอน เก็บอุปกรณ์และเก็บเก้าอี้ ให้เรียบร้อย 9. ไม่เข้าห้องเรียนช้า

9 10. ห้ามใช้ โทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ เกี่ยวข้องในขณะ เรียน 11. ห้ามเล่นเกมใน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

10 รหัสวิชา ง 20206 วิชาวิชาการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว ผลการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ผลการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

11 11Week 7 - Introduction to Data Structure II ข้อ ที่ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ กลาง ภาค ปลาย ภาค ระหว่าง เรียน รวม 20 5595 1 หลักการและพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว (10) 0010 1.1 ความหมายของ animation 5 1.2 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 5 2 องค์ประกอบพื้นฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Flash (10) 0010 2.1 การติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรม 5 2.2 แถบเครื่องมือและการควบคุมพาเนล ชนิดของไฟล์ 5 3 หลักการทำงานของโปรแกรม / สร้างและจัดการภาพ 0020 3.1 การจัดการไฟล์ สร้าง เปิด ปิดและบันทึกไฟล์ 5 3.2 การทำงาน Stage กับจอภาพ การใช้เครื่องมือ 5 3.3 การทำงานกับสี เครื่องมือวาดภาพ การเลือกวัตถุ 5 3.4 ฝึกหัดวาดภาพ 5

12 12Week 7 - Introduction to Data Structure II ข้อ ที่ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กลาง ภาค ปลาย ภาค ระหว่าง เรียน รวม 4 การใช้ Symbol และ Instance 0010 5 หลักการเคลื่อนไหวของแอนนิเมชั่น (Animation) 0030 5.1 เฟรมและไทม์ไลน์ Motion Tween Shape Tween 10 5.2 มูฟวี่ย์ไฟล์ 10 5.3 ตัวอักษรและข้อความทำงานกับเลเยอร์ 10 6 ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 0020 6.1 การจัดการเสียง ควบคุม MP3 10 6.2 การควบคุมและตัดต่อวิดีโอ 10

13 13Week 7 - Introduction to Data Structure II ข้อ ที่ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ กลาง ภาค ปลา ย ภาค ระหว่าง เรียน รวม เลขในวงเล็บเป็นลำดับที่ตัวชี้วัด สาระที่ 3 20 5595 5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือ โครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความ รับผิดชอบ (12) 051520 5.1 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือ โครงงาน 15 5.2 ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากงาน 5 6 บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (13) 05 5 7 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (10) 05 5

14 ภาระงาน สมัคร gmail ค้นคว้าเรื่อง Animation แล้ว บันทึกในสาระที่ได้จาก การศึกษาค้นคว้า ตอบแบบสอบถามข้อมูล รายบุคคลและแบบสำรวจ ความต้องการเรียนรู้ จากเว็บ : kru_v.satriwit3.ac.th 14Week 7 - Introduction to Data Structure II


ดาวน์โหลด ppt 20206 Animation วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ครูวีรวุฒิ ฉกะนันท์ m โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google