งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะโคเวเลนต์ ความยาว พันธะ พลังงาน พันธะ. ความยาว พันธะ หมายถึง ระยะทางระหว่างนิวเคลียส ของอะตอมสองอะตอมที่สร้างพันธะ กันในโมเลกุล อะตอมแต่ละชนิดอาจเกิดพันธะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะโคเวเลนต์ ความยาว พันธะ พลังงาน พันธะ. ความยาว พันธะ หมายถึง ระยะทางระหว่างนิวเคลียส ของอะตอมสองอะตอมที่สร้างพันธะ กันในโมเลกุล อะตอมแต่ละชนิดอาจเกิดพันธะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะโคเวเลนต์ ความยาว พันธะ พลังงาน พันธะ

2 ความยาว พันธะ หมายถึง ระยะทางระหว่างนิวเคลียส ของอะตอมสองอะตอมที่สร้างพันธะ กันในโมเลกุล อะตอมแต่ละชนิดอาจเกิดพันธะ มากกว่า 1 ชนิด เช่น C กับ C, N กับ N และพันธะแต่ละชนิดจะมีพลังงาน พันธะและความยาวพันธะแตกต่างกัน พันธะเดี่ยว > พันธะคู่ > พันธะสาม

3 พลังงาน พันธะ หมายถึง พลังงานที่ใช้ไปเพื่อ สลายพันธะระหว่างอะตอม ภายในโมเลกุลซึ่งอยู่ในสถานะ แก๊สให้แยกออกเป็นอะตอมใน สถานะแก๊ส พันธะสาม > พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว พลังงานพันธะใช้บอกความ แข็งแรงของพันธะ

4 การ คำนว ณ ตัวอย่างที่ 1 กำหนดพลังงานให้ดังนี้ H – H = 436 kJ/mol N N = 945 kJ/mol และ N – H = 391 kJ/mol ปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ดูดหรือคาย พลังงานเท่าใด 2NH 3 (g)N 2 (g) + 3H 2 (g)

5 H 2H – N – H N N + 3(H – H) 6(N – H)N N + 3(H – H) 6 x 391 945 + 3 x 436 2346 kJ2253 kJ ปฏิกิริยาดูดพลังงาน = 2346 – 2253 = 93 kJ

6 การ คำนว ณ ตัวอย่างที่ 2 กำหนดพลังงานให้ดังนี้ C C = 945 kJ/mol และ C – H = 431 kJ/mol C – C = 436 kJ/mol 1. ถ้าเผาไหม้ โมเลกุล C 2 H 2 มี การเปลี่ยนแปลงพลังงานเท่าใด 2. ถ้าเผาไหม้ โมเลกุล C 2 H 4 มี การเปลี่ยนแปลงพลังงานเท่าใด

7 เรโซแนนซ์ (Resonance) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ไม่ สามารถเขียนสูตรโครงสร้าง เพียงหนึ่งสูตรเพื่อแทนสมบัติของ สารบางชนิดได้อย่างถูกต้อง ต้องเขียนโครงสร้างมากกว่า 1 สูตร จึงแทนสมบัติที่แท้จริงของ สารนั้นได้

8 ตัวอย่าง ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ (SO 2 ) S OO S O O


ดาวน์โหลด ppt พันธะโคเวเลนต์ ความยาว พันธะ พลังงาน พันธะ. ความยาว พันธะ หมายถึง ระยะทางระหว่างนิวเคลียส ของอะตอมสองอะตอมที่สร้างพันธะ กันในโมเลกุล อะตอมแต่ละชนิดอาจเกิดพันธะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google