งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด

2 แบบฝึกหัด 11.1 1. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อกับแบบใช้เส้นและมุม ของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก ข.

3 ค ง.

4 จ ฉ.

5 ช ซ.

6 2. จงเขียนโครงสร้างลิวอิสกับโครงสร้างแบบใช้เส้นและมุมของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้
ก. CH3(CH2)4CH3 ข. CH3CH=C(CH3)2 ค. CH3COCl ง. (CH3)2O จ. CH3CHCl2 ฉ. CH3CONH2 ช. (CH3)2CHCH2C(CH3)3 ซ. CH3COOCH3

7 3. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อและโครงสร้างลิวอิสของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้
ก. ข.

8 ค ง.

9 4. สารประกอบอินทรีย์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นไอโซเมอร์กัน ถ้าไม่ได้เป็นไอโซเมอร์กันให้ระบุด้วยว่าเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ ก. (CH3CH2)2CHCH3 กับ CH3CH2C(CH3)3 ข. CH3COOCH3 กับ CH3CHCH2CH3 CH ค. CH3OCH3 กับ CH3CH2OH

10 ง. CH3(CH2)3CHO กับ (CH3CH2)2CO
จ. (CH3)2CCl2 กับ (CH3)2CHCH2Cl 5. จงเขียนไอโซเมอร์โครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเท่านั้น โดยมีคาร์บอน 6 อะตอม เมื่อกำหนดโครงสร้างและพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนดังนี้ ก. โซ่เปิดที่มีพันธะเดี่ยวทั้งหมด ข. แบบวงที่มีพันธะเดี่ยวทั้งหมด ค. โซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 1 พันธะ

11 แบบฝึกหัด 11.2 จงเขียนสูตรโมเลกุลของแอลเคน ไซโคลแอลเคน และหมู่แอลคิลที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนดังต่อไปนี้ ก. 9 ข ค ง. 18 จงเขียนสมการแสดงการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่อไปนี้ ก. มีเทน ข. ไซโคลโพรเพน ค. บิวเทน ง. ออกเทน

12 3. จงอธิบายว่าการเผาไหม้ของ C2H6 , C2H4 และ C2H2 สารประกอบใดน่าจะเกิดเขม่ามากที่สุด เพราะเหตุใด
4. จงเขียนโครงสร้างลิวอิสของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการแทนที่ของคลอรีนในที่สว่างกับสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. เพนเทน ข. ไซโคลบิวเทน ค เมทิลโพรเพน

13 5. สมบัติของสาร A B C และ D เป็นดังนี้
การละลายในน้ำ การเผาไหม้ A B C D ละลาย ไม่ละลาย ไม่หลอมเหลว ไม่ติดไฟ ติดไฟ มีเขม่า หลอมเหลว ไม่ติดไฟ ติดไฟ ไม่มีควันและเขม่า

14 ก. สารใดน่าจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เพราะเหตุใด
ข. สารใดจะทำปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนในที่สว่างและสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตได้ 6. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบใช้เส้นและมุมของแอลเคนและไซโคลแอล เคนต่อไปนี้ ก. เฮปเทน ข. ไซโคลเฮปเทน ค. 3 – เอทิลเฮกเซน ง. 2,2,4 – ไตรเมทิลเพนเทน จ. 4–เอทิล –2,2–ไดเมทิลออกเทน ฉ. ไซโคลโนเนน

15 7. จงเรียกชื่อแอลเคนและไซโคลแอลเคนที่มีโครงสร้างต่อไปนี้
ก ข. ค ง.

16 8. แก๊สหุงต้มที่ใช้ตามบ้านเรือนจะเก็บไว้ในถังโลหะหนาในสภาพเป็นของเหลว นักเรียนคิดว่าวิธีทำให้แก๊สหุงต้มเป็นของเหลวทำได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google