งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด. แบบฝึกหัด 11.1 1. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อกับ แบบใช้เส้นและมุม ของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. ข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด. แบบฝึกหัด 11.1 1. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อกับ แบบใช้เส้นและมุม ของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. ข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด

2 แบบฝึกหัด 11.1 1. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อกับ แบบใช้เส้นและมุม ของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. ข.

3 ค.ง.ค.ง.

4 จ. ฉ.

5 ช. ซ.

6 2. จงเขียนโครงสร้างลิวอิสกับ โครงสร้างแบบใช้เส้นและมุมของ สารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. CH 3 (CH 2 ) 4 CH 3 ข. CH 3 CH=C(CH 3 ) 2 ค. CH 3 COCl ง. (CH 3 ) 2 O จ. CH 3 CHCl 2 ฉ. CH 3 CONH 2 ช. (CH 3 ) 2 CHCH 2 C(CH 3 ) 3 ซ. CH 3 COOCH 3

7 3. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อและ โครงสร้างลิวอิสของสารประกอบอินทรีย์ ต่อไปนี้ ก. ข.

8 ค.ง.ค.ง.

9 4. สารประกอบอินทรีย์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นไอโซเมอร์กัน ถ้าไม่ได้เป็นไอโซ เมอร์กันให้ระบุด้วยว่าเป็นสารชนิด เดียวกันหรือไม่ ก. (CH 3 CH 2 ) 2 CHCH 3 กับ CH 3 CH 2 C(CH 3 ) 3 ข. CH 3 COOCH 3 กับ CH 3 CHCH 2 CH 3 CH ค. CH 3 OCH 3 กับ CH 3 CH 2 OH

10 ง. CH 3 (CH 2 ) 3 CHO กับ (CH 3 CH 2 ) 2 CO จ. (CH 3 ) 2 CCl 2 กับ (CH 3 ) 2 CHCH 2 Cl 5. จงเขียนไอโซเมอร์โครงสร้างที่เป็นไปได้ ทั้งหมดของสารประกอบอินทรีย์ที่มี คาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เท่านั้น โดยมีคาร์บอน 6 อะตอม เมื่อ กำหนดโครงสร้างและพันธะระหว่าง อะตอมของคาร์บอนดังนี้ ก. โซ่เปิดที่มีพันธะเดี่ยวทั้งหมด ข. แบบวงที่มีพันธะเดี่ยวทั้งหมด ค. โซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 1 พันธะ

11 แบบฝึกหัด 11.2  จงเขียนสูตรโมเลกุลของแอลเคน ไซโคลแอลเคน และหมู่แอลคิลที่มี จำนวนอะตอมของคาร์บอนดังต่อไปนี้ ก. 9 ข. 10 ค. 16 ง. 18  จงเขียนสมการแสดงการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์ของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนต่อไปนี้ ก. มีเทนข. ไซโคล โพรเพน ค. บิวเทนง. ออก เทน

12 3. จงอธิบายว่าการเผาไหม้ของ C 2 H 6, C 2 H 4 และ C 2 H 2 สารประกอบใด น่าจะเกิดเขม่ามากที่สุด เพราะเหตุใด 4. จงเขียนโครงสร้างลิวอิสของ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการ แทนที่ของคลอรีนในที่สว่างกับ สารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. เพนเทนข. ไซโคลบิ วเทน ค. 2 - เมทิลโพรเพน

13 5. สมบัติของสาร A B C และ D เป็นดังนี้ สมบัติ สาร การละลายใน น้ำ การเผาไหม้ ABCDABCD ละลาย ไม่ละลาย ละลาย ไม่ละลาย ไม่หลอมเหลว ไม่ติด ไฟ ติดไฟ มีเขม่า หลอมเหลว ไม่ติดไฟ ติดไฟ ไม่มีควันและ เขม่า

14 ก. สารใดน่าจะเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน เพราะเหตุใด ข. สารใดจะทำปฏิกิริยากับสารละลาย โบรมีนในที่สว่างและสารละลาย โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตได้ 6. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบใช้เส้นและมุม ของแอลเคนและไซโคลแอล เคนต่อไปนี้ ก. เฮปเทนข. ไซโคล เฮปเทน ค. 3 – เอทิลเฮกเซน ง. 2,2,4 – ไตรเมทิลเพนเทน จ. 4– เอทิล –2,2– ไดเมทิลออกเทน ฉ. ไซโคลโนเนน

15 7. จงเรียกชื่อแอลเคนและไซโคลแอ ลเคนที่มีโครงสร้างต่อไปนี้ ก.ข.ก.ข. ค. ง.

16 8. แก๊สหุงต้มที่ใช้ตามบ้านเรือนจะเก็บ ไว้ในถังโลหะหนาในสภาพเป็น ของเหลว นักเรียนคิดว่าวิธีทำให้แก๊ส หุงต้มเป็นของเหลวทำได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด. แบบฝึกหัด 11.1 1. จงเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อกับ แบบใช้เส้นและมุม ของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. ข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google