งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page No.0 การเสนอขออนุมัติหลักการการเปิด หลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page No.0 การเสนอขออนุมัติหลักการการเปิด หลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page No.0 การเสนอขออนุมัติหลักการการเปิด หลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Page No.1 รายละเอียด ข้อมูลทั่วไป หลักสูตร............................................................. สาขา................................................................. คณะ / วิทยาลัย....................................................

3 Page No.2 รายละเอียด ข้อมูลทั่วไป ( ต่อ ) ประเภทหลักสูตร และรูปแบบการจัด การศึกษา  หลักสูตรไทย  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบการจัดการศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ส่วนงานที่รับผิดชอบ  คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย..........................................................  หลักสูตรร่วมกับภาควิชา......................... คณะ.......................

4 Page No.3 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ในการเปิด สอนหลักสูตร  ปรัชญาของหลักสูตร.........................................................................................................................................................  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร............................................................................................................................................... รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่

5 Page No.4 จุดเด่นของหลักสูตร.............................................................................................................................................................................................................. รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

6 Page No.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเปิด หลักสูตร................................................................................................... กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าศึกษา.................................................................................................. รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

7 Page No.6 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ มีความร่วมมือ .......................................................................................................................... หน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ ............................................................................................................................ ........................................................................................................................... รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

8 Page No.7 ความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่  อาจารย์ประจำหลักสูตร................. คน  อาจารย์ผู้สอน................. คน  อาจารย์พิเศษ................. คน สถานที่เรียน นอกจากพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล................................................................................................... รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

9 Page No.8 กำหนดการเปิดสอน ภาคที่..................... ปี การศึกษา........................... รับจำนวนนักศึกษา ต่ำสุด...................... คน สูงสุด............................. คน รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

10 Page No.9 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ( บาท / ต่อปีการศึกษา ) 1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่รายจ่ายบาท / ต่อปี การศึกษา 1 ค่าจ้างสอนรายวิชา ( อาจารย์พิเศษ, ค่าตอบแทนพิเศษ ) 2 ค่าสาธารณูปโภค 3 ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน 4 ค่าครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน 5 อื่น ๆ ( ถ้ามี ) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต จำนวน................... คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 1 คน / ปีการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย 1 คน / หลักสูตร รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย 1 คน / หลักสูตร รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

11 Page No.10 2) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา / และอื่น ๆ ที่รายการ บาท / ปี / หลักสูตร 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต 2 ทุนภายนอกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3 ทุนภายนอกสนับสนุนการทำโครงการ / การทำวิจัยใน หลักสูตร 4 อื่น ๆ รายละเอียดของ หลักสูตรใหม่ ( ต่อ )

12 Page No.11


ดาวน์โหลด ppt Page No.0 การเสนอขออนุมัติหลักการการเปิด หลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google