งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0004103 เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงาน Information Technology for work 3(2-2-5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0004103 เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงาน Information Technology for work 3(2-2-5)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0004103 เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงาน Information Technology for work 3(2-2-5)

2 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่มีผลกระทบตอความเป นอยู ของมนุษย องคประกอบทางด านฮารดแวร การใชโปรแกรมระบบ การใชโปรแกรมประยุกต เพื่อ การ จัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การ นําเสนอ และการจัดการฐานขอมูลศึกษา การใชงาน เครือขายคอมพิวเตอร และการแลกเปลี่ยนขอมูลบนระบบเครื่อข ายคอมพิวเตอรได เชน LAN, INTERNET ฯลฯ รวมถึงการเคารพทรัพย สินทางปญญา

3 การวัดและการประเมินผล 100 % การวัดผล เก็บคะแนนระหวางภาค 60% ◦ คะแนนสอบกลางภาค 30% ◦ คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% ◦ เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt 0004103 เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อ การปฏิบัติงาน Information Technology for work 3(2-2-5)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google