งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ บทที่ 6 การบัญชีสำหรับ กิจการซื้อ - ขายสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ บทที่ 6 การบัญชีสำหรับ กิจการซื้อ - ขายสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ บทที่ 6 การบัญชีสำหรับ กิจการซื้อ - ขายสินค้า

2 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ หลักสำคัญของการดำเนินงาน คือ การซื้อ สินค้าที่ผลิตเสร็จอยู่ในรูปของ สินค้าสำเร็จรูป จากผู้ค้าส่งหรือผู้ผลิตโดยตรง และนำ สินค้าออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในราคาขาย ซึ่งการกำหนดราคาขายมักคำนึงถึงราคาซื้อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ และกำไรที่ ต้องการ วิธีการทางบัญชีของธุรกิจ ซื้อ - ขายสินค้า ราคาขาย = ราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายใน การซื้อ + กำไรที่ต้องการ รายได้หลักของธุรกิจ คือ รายได้จากการ ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ คือ ต้นทุนสินค้าซึ่ง จะโอนไปเป็นต้นทุนขาย ประจำงวดบัญชีเมื่อมีการ ขายสินค้า

3 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ลักษณะการดำเนินงานและวงจรต้นทุน ของกิจการซื้อ - ขายสินค้า ธุรกิจซื้อ - ขายสินค้า การจัดซื้อ สินค้า ต้นทุนซื้อ สินค้า : ( ราคาซื้อ + ค่า ขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ ) สินค้า คงเหลือ งานการ บริการ และ การขาย ต้นทุน ขาย ค่าใช้จ่ ายใน การ ขาย และ บริหาร นำเก็บใน คลังสินค้า จำหน่าย ให้ลูกค้า

4 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ต้นทุนที่เกี่ยวกับสินค้า ต้นทุนสินค้า ที่ซื้อ ต้นทุนสินค้า คงเหลือ ต้นทุนขาย ยังไม่ได้ จำหน่าย นำ ออกจำหน่าย

5 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ามี 2 วิธีดังนี้ 1. วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 2. วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method)

6 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) หลักการทางบัญชีวิธีนี้ คือ จะบันทึกรายการ รับ - จ่ายสินค้าทุกครั้งที่เกิด รายการค้า โดยจัดทำบัญชีคุมสินค้าแต่ละประเภทเพื่อ แสดงปริมาณราคาทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามา - ขายออกไป ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูล สินค้า คงเหลือและต้นทุนขายได้ ตลอดเวลา การบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง จะ ทำการบันทึกรายการค้า ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ สินค้าทุกประเภทไว้ในบัญชีคุมยอดสินค้า คงเหลือเพียงบัญชีเดียว

7 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ - ขายสินค้า จะทำการบันทึกในบัญชีที่เกิดขึ้น จริง โดยเมื่อมีการซื้อก็จะบันทึกบัญชีไว้ใน บัญชีซื้อ และเมื่อขายสินค้าออกไปก็จะ บันทึกบัญชีไว้ในบัญชีขาย ตามวิธีนี้ สินค้าคงเหลือต้นงวดจะ ไม่มีผลกระทบทำให้ยอดคงเหลือไม่ เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการตรวจนับสินค้า คงเหลือปลายงวด จึงนำมาคำนวณหา ต้นทุนขาย

8 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ การคำนวณต้นทุนขายประจำงวด ภายหลังตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บัญชีมีจำนวน 54,460 บาท สินค้าคงเหลือต้นงวด (1 พ. ค.) 12,000 บวก ซื้อสินค้าระหว่างงวด 115,960 ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย 127,960 หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด (31 พ. ค.) 54,460 ต้นทุนขาย 73,500

9 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ตารางเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีตามวิธีบันทึก สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและวิธีบันทึกสินค้า คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 1) ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจำนวน 120,000 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน 3/10, n/45 เดบิต สินค้าคงเหลือ 120,000 เครดิต เจ้าหนี้ การค้า 120,000 เดบิต ซื้อ 120,000 เครดิต เจ้าหนี้ การค้า 120,000 2) จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อจำนวน 1,500 บาท เดบิต สินค้าคงเหลือ 1,500 เครดิต เงินสด 1,500 เดบิต ค่าขนส่งเข้า 1,500 เครดิต เงินสด 1,500

10 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 3) ส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเนื่องจากเกิดความชำรุด เสียหาย จำนวน 2,000 บาท เดบิต เจ้าหนี้การค้า 2,000 เครดิต สินค้า คงเหลือ 2,000 เดบิต เจ้าหนี้การค้า 2,000 เครดิต ส่งคืน 2,000 4) จ่ายเงินสดชำระหนี้ค่าสินค้าให้เจ้าหนี้ทั้งจำนวน ภายในเวลาที่ได้ส่วนลด เดบิต เจ้าหนี้การค้า 118,000 เครดิต เงินสด 114,460 สินค้า คงเหลือ 3,540 เดบิต เจ้าหนี้การค้า 118,000 เครดิต เงินสด 114,460 ส่วนลด รับ 3,540

11 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 5) ขายสินค้าให้ลูกค้าในราคา 125,000 บาท เป็นเงิน เชื่อ เงื่อนไขการชำระเงิน 2/10, n/30 โดยสินค้ามี ราคาทุน 75,000 บาท เดบิต ลูกหนี้การค้า 125,000 เครดิต ขาย 125,000 เดบิต ลูกหนี้การค้า 125,000 เครดิต ขาย 125,000 เดบิต ต้นทุนขาย 75,000 เครดิต สินค้า คงเหลือ 75,000

12 ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 6) รับคืนสินค้าที่ขายให้ลูกค้าเนื่องจากผิดแบบจาก ที่ลูกค้าสั่งซื้อในราคาขาย 2,500 บาท ซึ่งสินค้า ดังกล่าวมีราคาทุน 1,500 บาท เดบิต รับคืนและส่วนลด 2,500 เครดิต ลูกหนี้ การค้า 2,500 เดบิต รับคืนและส่วนลด 2,500 เครดิต ลูกหนี้ การค้า 2,500 เดบิต สินค้าคงเหลือ 1,500 เครดิต ต้นทุน ขาย 1,500 7) รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกหนี้ทั้งจำนวนภายใน กำหนดเวลาที่ได้ส่วนลด เดบิต เงินสด 120,050 ส่วนลดจ่าย 2,450 เครดิต ลูกหนี้ การค้า 122,500 เดบิต เงินสด 120,050 ส่วนลดจ่าย 2,450 เครดิต ลูกหนี้ การค้า 122,500


ดาวน์โหลด ppt ผศ. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ บทที่ 6 การบัญชีสำหรับ กิจการซื้อ - ขายสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google